Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

1


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/13/37

Luxemburg, 5. novembra 2013

Výročná správa za rok 2012 – Často kladené otázky

 1. Schválil Dvor audítorov účtovnú závierku za rok 2012?

Áno. Dvor audítorov schválil účtovnú závierku za rok 2012 ako úplnú a presnú rovnako ako v predchádzajúcom období od rozpočtového roku 2007. Dvor audítorov dospel k záveru, že účtovná závierka za rok 2012 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu EÚ a jej výsledky za príslušný rok.

Okrem toho, že musí potvrdiť správnu prezentáciu príjmov a výdavkov v účtovnej závierke, je Dvor audítorov povinný zaujať stanovisko k otázke, či boli platby vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V súvislosti s rokom 2012 rovnako ako s predchádzajúcimi rokmi Dvor audítorov neposkytuje záruku, že platby boli zákonné a správne, čo vedie k zápornému výroku k správnosti výdavkov.

 1. Celková výška rozpočtu EÚ na rok 2012 bola 138,6 mld. EUR a chybovosť predstavovala 4,8 %. Znamená to, že sa premrhalo takmer 7 mld. EUR z prostriedkov EÚ?

Nie. V minulosti niektorí komentátori vynásobili celkový rozpočet EÚ chybovosťou, čím dospeli k celkovej výške „premrhaných peňažných prostriedkov“. Tento prístup je zjednodušujúci a môže byť zavádzajúci. V súvislosti so svojou výročnou správou o všeobecnom rozpočte EÚ Dvor audítorov overuje, či sa peniaze EÚ vynaložili na účel, na ktorý boli určené, a či sa riadne zodpovedalo za ich vynaloženie.

Niektoré zo zistených chýb sa týkali nesprávne vynaložených peňazí: ako príklad možno uviesť podporu na najímanie nezamestnaných osôb poskytnutú spoločnostiam, ktoré nedodržali podmienku zamestnať ľudí na minimálne stanovené obdobie. Táto podpora mala poskytnúť dlhodobejšie prínosy. Ako ďalší príklad možno uviesť priame udelenie projektu výstavby diaľnice spoločnosti bez toho, aby sa iným potenciálnym uchádzačom poskytla príležitosť na predloženie svojich ponúk za najnižšiu možnú cenu.

Ide o príklady neefektívnosti, nie však nevyhnutne mrhania. Prostriedky EÚ sa použili na plánované účely a poskytli niekoľko prínosov, a to dokonca aj vtedy, keď sa v plnej miere nedodržiavali podmienky vzťahujúce sa na ich využívanie. Na druhej strane môžu byť niektoré zákonné a správne výdavky zbytočné, napríklad výdavky na diaľnicu uskutočnené bez zohľadnenia akýchkoľvek potrieb v oblasti dopravy.

 1. Čo teda znamená odhadovaná chybovosť 4,8 %?

4,8 % podiel je odhad výšky prostriedkov, ktoré sa nemali vyplatiť z rozpočtu EÚ, keďže sa nepoužili v súlade s príslušnými pravidlami, a teda nie sú v súlade s tým, čo Rada a Parlament plánovali dosiahnuť prostredníctvom príslušných právnych predpisov EÚ.

Medzi typické chyby patria neoprávnené platby pre príjemcov alebo na projekty či nákup služieb a tovarov a uskutočnenie investícií bez náležitého uplatnenia pravidiel verejného obstarávania. Pozri diagram č. 5: podiel na celkovej odhadovanej chybovosti podľa druhu chýb [ODKAZ]. Nie všetky nezákonné či nesprávne platby budú zbytočné a nie všetky zákonné a správne výdavky predstavujú hodnotu za peniaze. Preto by sa tento percentuálny podiel nemal vypočítavať vo vzťahu k celkovému rozpočtu EÚ ako „premrhané“ či „stratené peniaze“.

 1. Ako vznikajú chyby?

Chyby vznikajú vtedy, keď príjemcovia nedodržia pravidlá pri predkladaní žiadostí o financovanie EÚ. Na získanie nároku na financovanie EÚ príjemcovia musia dodržať osobitné pravidlá EÚ a v niektorých prípadoch vnútroštátne pravidlá. Tieto pravidlá boli stanovené s cieľom snažiť sa zabezpečiť a zaručiť, že výdavky sa vynaložia na účely plánované Radou a Parlamentom.

Chyby vznikajú, keď sa nedodržia tieto pravidlá: napríklad poľnohospodári, ktorí nedodržiavajú svoje záväzky v oblasti životného prostredia, navrhovatelia projektov, ktorí nedodržiavajú pravidlá verejného obstarávania, či výskumné strediská, ktoré žiadajú o preplatenie nákladov, ktoré sa netýkajú projektov financovaných EÚ. Vo výročnej správe za rok 2012 sa nachádza mnoho osobitných príkladov chýb zistených počas audítorského testovania.

 1. Ak je v roku 2012 odhadovaná chybovosť u platieb 4,8 %, znamená to, že 95,2 % rozpočtu EÚ sa vynaložilo v súlade s pravidlami?

Nie. Stanovisko Dvora audítorov k výdavkom EÚ je založené na rozsiahlej vzorke zahŕňajúcej všetky oblasti politiky. Transakcie zo vzorky sa podrobne kontrolujú a zistené chyby sa započítavajú vo forme odhadovanej chybovosti.

Je však veľa chýb, ktoré Dvor audítorov nevyčísľuje, napríklad menej závažné porušenia pravidiel verejného obstarávania, nedodržanie pravidiel týkajúcich sa zverejňovania či nesprávna transpozícia smerníc EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto chyby nie sú zahrnuté do chybovosti odhadovanej Dvorom audítorov.

 1. Znamenajú chyby podvod?

Nie nevyhnutne. Podvod znamená úmyselné klamanie s cieľom získať výhody. Hoci audítorské postupy Dvora audítorov nie sú navrhnuté tak, aby sa prostredníctvom nich odhaľoval podvod, Dvor audítorov odhalí každý rok počas svojho audítorského testovania niekoľko podozrení z podvodov. Tieto prípady sa oznamujú Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý podľa potreby vedie vyšetrovania v spolupráci s orgánmi členských štátov.

 1. Stáva sa finančné hospodárenie EÚ lepším či horším?

Z roka na rok je relatívne stabilné, i keď sa mení v závislosti od oblasti politiky. Napríklad v oblasti poľnohospodárstva sa za niekoľko rokov zvýšila odhadovaná chybovosť. Čo sa týka štrukturálnych fondov, po poklese v predchádzajúcich troch rokoch od roku 2009 odhadovaná chybovosť rastie každý rok.

Dvor audítorov opakovane odporúčal ďalšie zjednodušenie pravidiel s cieľom zlepšiť kvalitu výdavkov a znížiť chybovosť. Analýza zjednodušenia pravidiel v rámci Európskeho sociálneho fondu poukazuje na jeho pozitívny dosah.

 1. Kde dochádza k hlavným problémom – v členských štátoch alebo v Európskej komisii?

Aj v členských štátoch, aj v Európskej komisii. Dvor audítorov odhaduje, že chybovosť u výdavkov, s ktorými hospodári Komisia spoločne s členskými štátmi, je 5,3 %. U zvyšných prevádzkových výdavkov, ktoré riadi priamo Komisia, predstavuje chybovosť 4,3 %. Zistili sa mnohé príklady nedostatkov v systémoch riadenia a kontroly na úrovni členských štátov i Komisie.

Oblasti zdieľaného hospodárenia, ako je poľnohospodárska a regionálna politika, predstavujú 80 % výdavkov EÚ. V súvislosti s mnohými chybami zistenými v rámci auditu orgány členských štátov disponovali informáciami, ktoré im mali umožniť identifikáciu a nápravu problémov pred predložením žiadostí o preplatenie Komisiou. Vždy je možnosť využiť systémy finančného hospodárenia účinnejšie a znížiť chybovosť.

 1. Prečo Dvor audítorov zmenil spôsob, akým vykonáva niektoré zo svojich ročných činností v oblasti auditu? Nesťažuje sa tým porovnávanie s minulým obdobím?

Tento rok sa aktualizoval prístup k výberu vzorky transakcií s cieľom zabezpečiť skúmanie všetkých transakcií na rovnakom základe vo všetkých výdavkových oblastiach – v momente, keď Komisia akceptuje a zaznamená výdavok, čím potvrdzuje, že je presvedčená, že platba z rozpočtu EÚ je odôvodnená. Keďže sa odstráni kolísanie úrovní zálohových platieb, kontrolovaný súbor bude z roka na rok stabilnejší. Účinok tejto štandardizácie prístupu Dvora audítorov k výberu vzorky predstavoval len 0,3 percentuálneho bodu z chybovosti, ktorú Dvor audítorov odhadol v súvislosti s rozpočtom na rok 2012 ako celkom.

 1. Prečo sa toľko zameriavame na chyby, keď Komisia môže od členských štátov žiadať vrátenie prostriedkov v prípade, že boli nesprávne vynaložené?

Vo väčšine prípadov Komisia fyzicky nežiada od členských štátov vrátenie peňazí v prípade, že sa prostriedky EÚ nesprávne vynaložili. V súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi majú členské štáty v prípade, že sa zistia chyby v žiadostiach o úhradu výdavkov, možnosť prerozdeliť tieto prostriedky EÚ na iné projekty alebo získať dodatočné prostriedky EÚ na základe predloženia ďalších faktúr.

Finančné opravy a spätné získavanie prostriedkov sa zohľadňujú v rámci chybovosti odhadovanej Dvorom audítorov, ak sa prostredníctvom nich vrátia platby, ktoré boli počas roka nesprávne vykonané: inak povedané, ak sa identifikujú nesprávne výdavky, ktoré sa vylúčia z výkazov, ktoré príslušný členský štát zaslal Komisii, a/alebo ak to v priebehu roka vedie k spätnému získaniu prostriedkov od príjemcov. Tieto podmienky sa však splnia len niekedy.

V oblasti poľnohospodárstva väčšina finančných opráv nevedie k spätnému získaniu prostriedkov od príjemcov, zatiaľ čo väčšina opráv vykonaných v súvislosti s výdavkami na politiku súdržnosti predstavuje paušálne finančné opravy, ktoré nevedú k podrobnej oprave na projektovej úrovni.

Súčasné výdavkové obdobie 2007 – 2013 poskytuje členským štátom obmedzené podnety na správne vypracovávanie žiadostí o úhradu, keďže chybné žiadosti môžu byť len zrušené a nahradené bez toho, aby došlo k strate prostriedkov z rozpočtu EÚ.

 1. Bol by Dvor audítorov schopný schváliť výdavky EÚ, ak by vykonal viac práce v oblasti auditu?

Nie. Dvor audítorov získal dostatočné dôkazy, na základe ktorých získal záruku, že chybovosť vo výdavkoch EÚ je významná. Dodatočná práca by neviedla k odlišnému záveru.

 1. Boli chyby, ktoré zistil Dvor audítorov, výsledkom obmedzenia jeho prístupu k záznamom členských štátov alebo k priestorom konečných príjemcov?

Nie. Dvor audítorov má na základe ZFEÚ rozsiahle prístupové práva a členské štáty a koneční príjemcovia spolupracovali v rámci procesu vykonávania auditu.

Výročná správa za rok 2012 – TLAČOVÁ DOKUMENTÁCIA v 23 jazykoch EÚ www.eca.europa.eu


Side Bar