Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/36

Luxemburg den 5 november 2013

EU:s räkenskaper godkända, men fel förekommer fortfarande på de största utgiftsområdena, säger EU:s revisorer

Årsrapporten om EU:s budget för budgetåret 2012 offentliggjordes i dag av Europeiska revisionsrätten. I sin egenskap av oberoende revisor har revisionsrätten godkänt Europeiska unionens räkenskaper för 2012 på samma sätt som den har gjort varje år sedan budgetåret 2007. När det gäller merparten av utgiftsområdena i EU:s budget konstaterar dock revisionsrätten i rapporten att gällande lagstiftning ännu inte tillämpas fullt ut.

Revisionsrätten efterlyser en omprövning av EU:s utgiftsregler och rekommenderar en förenkling av lagstiftningen. Programperioden 2014–2020 kommer sannolikt att fortsätta vara utgiftsorienterad – utformad för att EU-budgeten ska fördelas och användas – och inte inriktad på det värde som budgeten är avsedd att ge.

Europas medborgare har rätt att få veta vad deras pengar används till och om de används på rätt sätt”, sade revisionsrättens ordförande Vítor Caldeira. ”De har också rätt att få veta om de får valuta för pengarna, särskilt i en tid när trycket på de offentliga finanserna är stort.”

Revisionsrätten uppskattade att felprocenten för utgifterna i EU:s budget som helhet var 4,8 % budgetåret 2012 (3,9 % 2011). Alla områden med driftsutgifter innehöll väsentliga fel 2012. Uppskattningen av felprocenten är inte ett mått på bedrägeri eller slöseri. Det är en uppskattning av hur mycket pengar som inte borde ha betalats ut eftersom de inte användes i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen. Exempel på typiska fel är betalningar till stödmottagare eller för projekt som inte var stödberättigande eller för inköp av tjänster eller varor eller för investeringar där reglerna för offentlig upphandling inte följts.

Under 2012 betalade EU ut 138,6 miljarder euro, varav omkring 80 % förvaltas gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna. Revisionsrätten var kritisk mot medlemsstaternas myndigheter i de fall där de hade tillräckligt med information för att kunna upptäcka och korrigera fel innan de begärde ersättning från EU:s budget. Reglerna för den nuvarande utgiftsperioden 2007–2013 ger medlemsstaterna få incitament att använda systemen för ekonomisk förvaltning mer ändamålsenligt. När det gäller t.ex. sammanhållningsutgifter kan felaktiga ersättningsanspråk helt enkelt dras tillbaka och bytas ut utan att man får mindre pengar från EU:s budget.

I revisionsrättens granskningsresultat och yttranden behandlas frågan om hur EU:s ekonomiska förvaltning kan förbättras. Revisionsrätten rekommenderar därför att de ska beaktas fullt ut när de regler som styr förvaltningen och kontrollen av budgetramen för 2014–2020 slutligt utformas.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrätten är Europeiska unionens oberoende revisonsorgan. Revisionsrättens granskningsrapporter och yttranden är en väsentlig del i EU:s ansvarskedja. Vår output används till att ställa dem som är ansvariga för förvaltningen av EU:s budget till svars, särskilt i det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Det gäller främst kommissionen men även de övriga EU-institutionerna och EU-organen. Medlemsstaterna har också en huvudroll inom delad förvaltning.

Revisionsrätten granskar urval av transaktioner för att göra statistiskt grundade uppskattningar av i vilken omfattning inkomsterna, de totala utgifterna och de olika utgiftsområdena (verksamhetsområden) innehåller fel. Revisionsrätten anser att Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av unionens finansiella ställning per den 31 december 2012, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum.

De EU-inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för 2012 är i alla väsentliga avseenden lagliga och korrekta. De åtaganden som ligger till grund för räkenskaperna för 2012 är i alla väsentliga avseenden lagliga och korrekta.

De granskade systemen för övervakning och kontroll är delvis ändamålsenliga när det gäller att garantera att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta. Alla verksamhetsområden med driftsutgifter innehåller väsentliga fel. Revisionsrätten uppskattar den mest sannolika felprocenten i de kostnadsförda betalningar som ligger till grund för räkenskaperna till 4,8 %.

Av dessa skäl anser revisionsrätten att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2012 innehåller väsentliga fel.

Den uppskattade felprocenten för utgifterna i EU:s budget som helhet ökade igen 2012, från 3,9 till 4,8 %. En del av den ökningen (0,3 procentenheter) beror på revisionsrättens ändrade urvalsmetod. Den uppskattade felprocenten har ökat varje år sedan 2009, efter att ha minskat de tre föregående åren.

Landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa är fortfarande det utgiftsområde som innehåller flest fel med en uppskattad felprocent på 7,9 %, följt av regionalpolitik, energi och transport med en uppskattad felprocent på 6,8 %.

Den uppskattade felprocenten ökade mest på utgiftsområdena sysselsättning och socialpolitik, jordbruk: marknads- och direktstöd och regionalpolitik, energi och transport.

I merparten av de transaktioner som innehöll fel på områdena med delad förvaltning (t.ex. jordbruk och sammanhållning) hade medlemsstaternas myndigheter tillräckligt med information för att kunna upptäcka och korrigera felen.

Den stora klyftan mellan anslag för åtaganden och anslag för betalningar i kombination med ett stort underutnyttjat belopp i början av den nuvarande programperioden har orsakat en ackumulering som motsvarar värdet av 2 år och 3 månaders outnyttjade åtaganden (217 miljarder euro vid utgången av 2012). Detta leder till ett tryck på betalningsbudgeten. För att man ska komma till rätta med situationen är det av avgörande betydelse att kommissionen planerar för betalningskrav på medellång och lång sikt.

På många av EU-budgetens områden är den rättsliga ramen komplex och inriktningen på resultat otillräcklig. Förslagen avseende jordbruk och sammanhållning för programperioden 2014–2020 fortsätter att i grunden vara inputbaserade (inriktade på utgifter) och därför fortfarande inriktade på regelefterlevnad i stället för på resultat.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar