Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/36

Luxembourg, 5. november 2013

Računovodski izkazi EU so potrjeni, toda po besedah revizorjev se napake ohranjajo na vseh področjih porabe

Evropsko računsko sodišče (ERS) je danes objavilo letno poročilo o proračunu EU za proračunsko leto 2012. Sodišče je kot neodvisni revizor potrdilo računovodske izkaze Evropske unije za leto 2012, tako kot je to storilo vsako leto od proračunskega leta 2007 dalje. Toda poročilo za večino področij porabe v okviru proračuna EU ugotavlja, da veljavna zakonodaja še vedno ni v celoti upoštevana.

ERS poziva k ponovnemu razmisleku o pravilih za porabo EU in priporoča poenostavitev zakonskega okvira. Zdi se, da bo programsko obdobje 2014–2020 ostalo odhodkovno usmerjeno, torej zasnovano tako, da se proračun EU dodeli in porabi, namesto da bi se osredotočalo na vrednost, ki naj bi jo prinašal.

„Evropski državljani imajo pravico vedeti, za kaj se porablja njihov denar in ali se uporablja pravilno,“ je izjavil predsednik ERS Vítor Caldeira. „Prav tako imajo pravico vedeti, ali so sredstva učinkovito porabljena, zlasti v časih hudih pritiskov na javne finance.“

Če pogledamo proračun EU kot celoto, po oceni ERS stopnja napake za porabo za proračunsko leto 2012 znaša 4,8 % (leta 2011 pa 3,9 %). Leta 2012 so na vsa področja operativnih odhodkov vplivale pomembne napake. Ocenjena stopnja napake ni merilo za goljufije ali zapravljanje, ampak je ocena denarja, ki ne bi smel biti izplačan, ker ni bil porabljen v skladu z ustrezno zakonodajo. Med značilne napake spadajo plačila neupravičenim upravičencem ali za neupravičene projekte ali naročila storitev, blaga ali investicijskih del, ki niso temeljila na ustrezni uporabi pravil za javno naročanje.

Leta 2012 je EU porabila 138,6 milijarde EUR, od katerih so približno 80 % skupaj upravljale Komisija in države članice. ERS je bilo kritično do organov držav članic, kadar so imeli dovolj informacij, da bi lahko odkrili in popravili napake, preden so zahtevali povračila iz proračuna EU. Pravila za sedanje obdobje porabe 2007–2013 države članice le delno spodbujajo k uspešnejši uporabi sistemov finančnega poslovodenja, saj je na primer pri porabi na področju kohezije napačne zahtevke mogoče preprosto umakniti in nadomestiti brez izgube sredstev iz proračuna EU.

Ugotovitve in mnenja Evropskega računskega sodišča govorijo o tem, kako izboljšati finančno poslovodenje EU, zato Sodišče priporoča, naj se v celoti upoštevajo pri dovršitvi pravil, ki urejajo upravljanje in nadzor za finančni okvir 2014–2020.

Opombe urednikom:

Evropsko računsko sodišče (ERS) je neodvisna revizijska institucija Evropske unije. Njegova revizijska poročila in mnenja so bistven člen v verigi odgovornosti v EU. Zaradi rezultatov njegovega dela morajo tisti, ki so odgovorni za upravljanje proračuna EU, prevzeti odgovornost za svoje delo, še posebej v okviru letnega postopka za podelitev razrešnice. To je predvsem Komisija, pa tudi druge institucije in organi EU. Pri deljenem upravljanju imajo veliko vlogo tudi države članice.

Evropsko računsko sodišče preizkuša vzorce transakcij, da zagotovi statistično utemeljene ocene, koliko napake vplivajo na prihodke, porabo kot celoto in različna področja porabe (skupine področij politike).

Po mnenju Evropskega računskega sodišča konsolidirani računovodski izkazi Evropske unije v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2012, njen poslovni izid, denarne tokove in spremembe čistih sredstev za tedaj končano leto.

Prihodki EU, povezani z računovodskimi izkazi za leto 2012, so v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. Tudi prevzete proračunske obveznosti, povezane z računovodskimi izkazi za proračunsko leto 2012, so v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

Preučeni nadzorni in kontrolni sistemi so pri zagotavljanju zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z računovodskimi izkazi, delno uspešni. Na vse skupine politik, ki zajemajo operativne odhodke, je pomembno vplivala napaka. Po oceni Evropskega računskega sodišča znaša najverjetnejša stopnja napake za plačila, ki so bila pripoznana kot stroški in so povezana z računovodskimi izkazi, 4,8 %.

Evropsko računsko sodišče zato meni, da je na plačila, povezana z računovodskimi izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2012, pomembno vplivala napaka.

Ocenjena stopnja napake za porabo iz proračuna EU kot celoto se je leta 2012 ponovno zvišala, in sicer od 3,9 % na 4,8 %. Del tega zvišanja (0,3 odstotne točke) je posledica spremenjenega načina vzorčenja, ki ga uporablja Sodišče. Od leta 2009 se je ocenjena stopnja napake vsako leto povečala, potem ko se je v treh letih pred tem zniževala.

Razvoj podeželja, okolje, ribištvo in zdravje z ocenjeno stopnjo napake 7,9 % ostajajo področje, ki je najbolj dovzetno za napake. Sledijo mu regionalna politika, energetika in promet z ocenjeno stopnjo napake 6,8 %.

Ocenjena stopnja napake se je najbolj povečala na področjih porabe zaposlovanje in socialne zadeve, kmetijstvo: tržna in neposredna podpora ter regionalna politika, energetika in promet.

Pri večini transakcij na področjih z deljenim upravljanjem (npr. kmetijstvo in kohezija), na katere so vplivale napake, so imeli organi držav članic na voljo dovolj informacij, da bi napake lahko odkrili in popravili.

Velika razlika med dodeljenimi sredstvi za prevzete obveznosti in plačila je skupaj z velikim zneskom prenizke porabe na začetku tekočega programskega obdobja privedla do seštevka, enakega vrednosti neporabljenih prevzetih obveznosti za dve leti in tri mesece (217 milijard EUR konec leta 2012), kar je povzročilo pritisk na proračun za plačila. Za razrešitev tega stanja je bistveno, da Komisija načrtuje svoje potrebe po plačilih v srednje- in dolgoročnem obdobju.

Na veliko področjih proračuna EU je zakonski okvir kompleksen in ni dovolj osredotočen na smotrnost. Predlogi za kmetijstvo in kohezijo za programsko obdobje 2014–2020 v osnovi še naprej temeljijo na vložkih (so usmerjeni v odhodke) in so zato osredotočeni na skladnost s pravili namesto na smotrnost.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Predstavnik za stike z javnostmi, Evropsko računsko sodišče

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar