Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/36

Luxemburg, 5 noiembrie 2013

Conturile UE au fost validate, însă erorile persistă în fiecare dintre principalele domenii de cheltuieli, potrivit auditorului extern al UE

Curtea de Conturi Europeană publică astăzi Raportul anual referitor la execuția bugetului UE privind exercițiul financiar 2012. În calitatea sa de auditor independent, Curtea de Conturi Europeană a validat conturile Uniunii Europene pentru exercițiul 2012, așa cum a procedat pentru fiecare exercițiu financiar începând cu 2007. Raportul a constatat însă că, în majoritatea domeniilor de cheltuieli ale bugetului UE, încă nu se respecta în integralitate legislația în vigoare.

Curtea de Conturi Europeană adresează un apel în vederea reconceperii normelor care se aplică cheltuirii fondurilor UE și recomandă simplificarea cadrului legislativ. Perioada de programare 2014‑2020 va rămâne probabil orientată spre cheltuieli – concepută deci pentru a facilita alocarea și cheltuirea bugetului UE – în loc să se pună accentul pe valoarea pe care ar trebui să o aducă acest buget.

„Cetățenii Europei au dreptul de a ști cum le sunt cheltuiți banii și dacă aceștia sunt utilizați în mod corespunzător”, susține Vítor Caldeira, președintele Curții de Conturi Europene. „De asemenea, ei au dreptul de a ști dacă fondurile sunt utilizate în mod optim, în special într-o perioadă în care finanțele publice sunt supuse unor presiuni puternice.”

Indicele de eroare estimat de Curte pentru ansamblul bugetului UE este de 4,8 % pentru exercițiul financiar 2012 (acesta fiind de 3,9 % pentru 2011). Toate domeniile care acoperă cheltuieli operaționale au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare în 2012. Nivelul de eroare estimat nu constituie un indiciu al existenței fraudei sau al unei utilizări nejudicioase a resurselor financiare. El constituie o estimare a sumelor care nu ar fi trebuit să fie plătite deoarece fondurile în cauză nu au fost utilizate în conformitate cu legislația aplicabilă. Printre erorile tipice, se numără plățile efectuate către beneficiari neeligibili sau pentru proiecte neeligibile ori pentru achiziții de bunuri și servicii sau pentru investiții care nu s-au realizat cu aplicarea în mod corespunzător a normelor în materie de achiziții publice.

În 2012, Uniunea Europeană a cheltuit 138,6 miliarde de euro; pentru aproximativ 80 % din această sumă, gestiunea este asigurată de Comisie în comun cu statele membre. Curtea a criticat autoritățile statelor membre în acele cazuri în care acestea dispuneau de informații suficiente care să le fi permis detectarea și corectarea erorilor înainte să solicite rambursarea cheltuielilor de la bugetul UE. Normele aplicabile perioadei curente de cheltuieli 2007-2013 furnizează puține stimulente care să încurajeze statele membre să utilizeze într-un mod mai eficace sistemele de gestiune financiară. De exemplu, în cazul cheltuielilor din domeniul coeziunii, declarațiile eronate pot fi pur și simplu retrase și înlocuite, fără a se pierde banii de la bugetul UE.

Constatările și opiniile de audit formulate de Curte urmăresc să îmbunătățească gestiunea financiară a UE. Curtea recomandă deci ca aceste constatări și opinii de audit să fie luate pe deplin în considerare la finalizarea normelor în materie de gestiune și control care se vor aplica cadrului financiar 2014-2020.

Note către editori:

Curtea de Conturi Europeană reprezintă instituția de audit independentă a Uniunii Europene. Rapoartele de audit și avizele elaborate de Curte reprezintă o componentă esențială a procesului prin care se dă seamă de gestiunea finanțelor UE. Aceste rapoarte și avize contribuie la garantarea faptului că cei responsabili de gestiunea bugetului UE dau seamă – în special în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune – de modul în care se achită de aceste atribuții. Principala instituție responsabilă în acest sens este Comisia, însă celelalte instituții și organe ale Uniunii participă și ele la gestiunea bugetară. De asemenea, statele membre dețin un rol major în cadrul gestiunii partajate.

Curtea efectuează teste pe eșantioane de operațiuni, cu scopul de a obține estimări calculate statistic cu privire la gradul în care sunt afectate de eroare veniturile, ansamblul cheltuielilor, precum și fiecare domeniu de cheltuieli (grup de domenii de politici) în parte.

În opinia Curții, conturile consolidate ale Uniunii Europene prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a Uniunii la 31 decembrie 2012, precum și rezultatele operațiunilor acesteia, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată.

Operațiunile de venituri subiacente conturilor UE aferente exercițiului 2012 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative. Angajamentele subiacente conturilor aferente exercițiului 2012 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Sistemele de supraveghere și de control examinate sunt parțial eficace în asigurarea legalității și regularității plăților subiacente conturilor. Toate grupurile de politici care acoperă cheltuieli operaționale sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Potrivit estimării Curții, indicele de eroare cel mai probabil pentru plățile contabilizate cu titlu de cheltuieli, subiacente conturilor, este de 4,8 %.

Din acest motiv, Curtea consideră că plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2012 sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

Indicele de eroare estimat pentru ansamblul cheltuielilor de la bugetul UE a înregistrat din nou o creștere în 2012, de la 3,9 % la 4,8 %. Această creștere poate fi parțial imputată (în proporție de 0,3 puncte procentuale) unei schimbări la nivelul abordării pe care a adoptat-o Curtea în materie de eșantionare. Din 2009, indicele de eroare estimat a crescut în fiecare an, după ce înregistrase o scădere în cei trei ani anteriori.

Grupul de politici Dezvoltare rurală, mediu, pescuit și sănătate rămâne domeniul de cheltuieli cel mai expus la erori, indicele de eroare estimat pentru acesta cifrându-se la 7,9 %, și este urmat de grupul de politici Politica regională, energie și transporturi, cu un indice de eroare estimat de 6,8 %.

Domeniile de cheltuieli Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Agricultură: susținerea pieței și sprijinul direct și Politica regională, energie și transporturi au prezentat creșterile cele mai mari ale indicelui de eroare estimat.

Pentru majoritatea operațiunilor care au fost afectate de erori din cadrul domeniilor care fac obiectul gestiunii partajate (de exemplu, agricultură și coeziune), autoritățile statelor membre dispuneau de informații suficiente care să le fi permis detectarea și corectarea erorilor respective.

Decalajul substanțial dintre creditele pentru angajamente și creditele pentru plăți, asociat unei subutilizări considerabile a fondurilor la începutul perioadei de programare curente, a antrenat o acumulare de angajamente neutilizate cu o valoare echivalentă unui număr de 2 exerciții și 3 luni (217 miliarde de euro la sfârșitul exercițiului 2012). Această situație exercită o presiune asupra bugetului disponibil pentru plăți. Pentru a remedia această situație, este esențial ca necesarul bugetar pentru plățile care trebuie efectuate să fie planificat de Comisie pe termen mediu și lung.

În cazul unui număr mare de domenii bugetare ale UE, cadrul legislativ este complex și performanța nu este luată în considerare într-un grad suficient. Propunerile în domeniile agriculturii și coeziunii pentru perioada de programare 2014-2020 rămân, în esență, axate pe intrările de resurse (și deci orientate spre cheltuieli), ceea ce înseamnă că se acordă în continuare prioritate mai curând aspectelor de conformitate decât celor de performanță.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar