Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/13/36

Luxemburg, 5 november 2013

EU-rekeningen goedgekeurd, maar fouten blijven op alle belangrijke uitgaventerreinen voorkomen, aldus EU-controleurs

Het Jaarverslag betreffende de EU-begroting over het begrotingsjaar 2012 werd vandaag door de Europese Rekenkamer (ERK) gepubliceerd. Als onafhankelijk controleur heeft de ERK de rekeningen over 2012 van de Europese Unie goedgekeurd, zoals zij elk jaar sinds het begrotingsjaar 2007 heeft gedaan. In het verslag wordt echter geconstateerd dat de geldende wetgeving op de meeste uitgaventerreinen van de EU-begroting niet wordt nageleefd.

De ERK roept op tot heroverweging van de EU-voorschriften voor de uitgaven en beveelt aan, het juridisch kader te vereenvoudigen. Het ziet ernaar uit dat de programmeringsperiode 2014-2020 waarschijnlijk uitgavengericht blijft – zo opgezet dat de EU-begroting wordt toegewezen en besteed – en niet zozeer gericht op de waarde die zou moeten worden toegevoegd.

De Europese burger heeft het recht te weten waaraan zijn geld wordt besteed en of het naar behoren wordt gebruikt”, aldus ERK-president Vítor Caldeira. “Hij heeft er ook recht op te weten of het een meerwaarde oplevert, vooral in tijden waarin de openbare financiën zo onder druk staan.”

Voor de EU-begroting als geheel schat de ERK het foutenpercentage in de uitgaven op 4,8 % voor het begrotingsjaar 2012 (3,9 % in 2011). Alle operationele uitgaventerreinen vertoonden in 2012 materiële fouten. De foutenschatting is geen graadmeter voor fraude of verspilling. Het is een schatting van het bedrag dat niet had mogen worden uitbetaald omdat het niet werd gebruikt volgens de betrokken wetgeving. Typische fouten betreffen onder meer betalingen aan niet in aanmerking komende begunstigden, voor projecten die niet subsidiabel waren, of voor aankopen van diensten, goederen of investeringen waarbij de voorschriften voor overheidsopdrachten niet behoorlijk werden toegepast.

In 2012 gaf de EU 138,6 miljard euro uit, waarvan ongeveer 80 % door de Commissie en de lidstaten gezamenlijk wordt beheerd. De ERK stond kritisch tegenover autoriteiten van de lidstaten waar deze over voldoende informatie beschikten om fouten te kunnen opsporen en corrigeren alvorens vergoeding uit de EU-begroting aan te vragen. De voorschriften voor de huidige uitgavenperiode 2007-2013 stimuleren de lidstaten in beperkte mate om de systemen voor financieel beheer doeltreffender te beheren. Zo kunnen bij de cohesieuitgaven onjuiste declaraties zomaar worden ingetrokken en vervangen zonder dat men geld uit de EU-begroting misloopt.

In de controlebevindingen en -oordelen van de ERK komt aan de orde hoe het financieel beheer van de EU kan worden verbeterd. De ERK beveelt dan ook aan dat deze bij het afronden van de voorschriften voor beheer en controle betreffende het financieel kader 2014-2020 volledig in aanmerking worden genomen.

Noot voor de redactie:

De Europese Rekenkamer (ERK) is de onafhankelijke controle-instelling van de Europese Unie. De controleverslagen en -oordelen van de ERK vormen een essentiële schakel in de verantwoordingsketen van de EU. Haar output wordt gebruikt om – met name in het kader van de jaarlijkse kwijtingsprocedure – degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de EU-begroting ter verantwoording te roepen. Hierbij gaat het voornamelijk om de Commissie, maar ook om de andere EU-instellingen en -organen. De lidstaten spelen eveneens een belangrijke rol in het gedeeld beheer.

De ERK toetst steekproeven van verrichtingen om op statistieken gebaseerde schattingen te geven van de mate waarin de ontvangsten en uitgaven als geheel alsmede de diverse uitgaventerreinen (groepen van beleidsterreinen) fouten vertonen.

Naar het oordeel van de Rekenkamer geven de geconsolideerde rekeningen van de Europese Unie op alle materiële punten een getrouw beeld van de financiële situatie van de Unie per 31 december 2012, van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen in de nettoactiva gedurende het op die datum afgesloten jaar.

De onderliggende EU-ontvangsten bij de rekeningen over 2012 zijn op alle materiële punten wettig en regelmatig. De onderliggende vastleggingen bij de rekeningen over 2012 zijn op alle materiële punten wettig en regelmatig.

De onderzochte toezicht- en controlesystemen zijn gedeeltelijk doeltreffend in het waarborgen van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen. Alle beleidsgroepen waaronder beleidsuitgaven vallen, vertonen fouten van materieel belang. De Rekenkamer schat het meest waarschijnlijke foutenpercentage voor de onderliggende verrichte betalingen bij de rekeningen op 4,8 %.

Om deze redenen is de ERK van oordeel dat de onderliggende betalingen bij de rekeningen voor het per 31 december 2012 afgesloten jaar fouten van materieel belang vertonen.

Het geschatte foutenpercentage voor de uitgaven uit de EU-begroting als geheel nam in 2012 opnieuw toe, en wel van 3,9 % tot 4,8 %. Een deel van die stijging (0,3 procentpunt) is toe te schrijven aan een verandering in de steekproefbenadering van de ERK. Het geschatte foutenpercentage is elk jaar sinds 2009 gestegen, nadat het de drie voorgaande jaren was gedaald.

Plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid blijven het uitgaventerrein dat het meest vatbaar is voor fouten met een geschat foutenpercentage van 7,9 %, gevolgd door regionaal beleid, energie en vervoer met een geschat foutenpercentage van 6,8 %.

De stijging van het geschatte foutenpercentage was het grootst voor de uitgaventerreinen werkgelegenheid en sociale zaken, landbouw: marktondersteuning en rechtstreekse steun en regionaal beleid, energie en vervoer.

Voor de meerderheid van de verrichtingen die op de terreinen onder gedeeld beheer fouten vertonen (bijv. landbouw en cohesie) beschikten de autoriteiten van de lidstaten over voldoende informatie om de fouten te kunnen opsporen en corrigeren.

Door de aanzienlijke kloof tussen de kredieten voor vastleggingen en die voor betalingen in combinatie met een groot bedrag aan onderbesteding aan het begin van de lopende programmeringsperiode werd het equivalent van twee jaar en drie maanden aan ongebruikte vastleggingen opgebouwd (217 miljard euro per eind 2012). Dit zet de begroting voor betalingen onder druk. Om die situatie te verhelpen, is het van essentieel belang dat de Commissie haar betalingsbehoeften voor de middellange en lange termijn plant.

Op veel terreinen van de EU-begroting is het wettelijk kader complex en is er sprake van te weinig prestatiegerichtheid. De voorstellen inzake landbouw en cohesie voor de programmeringsperiode 2014–2020 blijven in wezen gebaseerd op input (uitgavengericht) en zijn bijgevolg nog steeds eerder gericht op inachtneming van de regels dan op de doelmatigheid.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 Gsm: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar