Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/36

Luksemburgā, 2013. gada 5. novembrī

ES revidenti: “ES pārskati ir apstiprināti, bet kļūdas joprojām ir visās galvenajās izdevumu jomās.”

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) šodien publicēja pārskatu par ES budžetu 2012. finanšu gadā. Būdama neatkarīga revīzijas iestāde, ERP ir apstiprinājusi Eiropas Savienības 2012. gada pārskatus, kā to ir darījusi katru gadu kopš 2007. finanšu gada. Pārskatā konstatēts, ka lielākajā daļā ES budžeta izdevumu jomu spēkā esošie tiesību akti tomēr nav pilnībā ievēroti.

ERP aicina pārdomāt noteikumus, kas attiecas uz ES izdevumiem, un iesaka vienkāršot tiesību aktu sistēmu. 2014.–2020. gada plānošanas periods, šķiet, joprojām ir orientēts uz izdevumiem — tas ir plānots ES budžeta sadalei un izlietošanai, nevis orientēts uz vērtību, ko ar to paredzēts radīt.

“Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kā tiek tērēta viņu nauda un vai tā tiek izlietota pienācīgi,” saka ERP priekšsēdētājs Vitors Kaldeira [Vítor Caldeira]. “Viņiem ir tiesības arī zināt, vai šī nauda rada vērtību, it īpaši laikā, kad uz publiskajām finansēm ir šāds spiediens.”

Skatot ES budžetu kopumā, ERP aplēstais kļūdu īpatsvars izdevumiem 2012. finanšu gadā ir 4,8 % (2011. gadā tas bija 3,9%). Visās darbību izdevumu jomās 2012. gadā bija būtisks kļūdu līmenis. Aplēstais kļūdu īpatsvars nav krāpšanas rādītājs vai nelietderīgi iztērēti līdzekļi. Tā ir aplēse par līdzekļiem, kurus nedrīkstēja izmaksāt, jo tie nebija izlietoti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Tipiskas kļūdas ietver maksājumus saņēmējiem vai projektiem, kas nebija attiecināmi, vai par pakalpojumu iepirkumu, precēm vai ieguldījumiem, kam nav pareizi piemēroti publiskā iepirkuma noteikumi.

ES 212. gadā iztērēja 138,6 miljardus EUR, un Komisija ar dalībvalstīm kopīgi pārvalda aptuveni 80 % no tiem. ERP kritiski novērtēja dalībvalstu iestādes, kad tām bija pieejama pietiekama informācija, lai atklātu un izlabotu kļūdas, pirms tās prasīja izdevumus atlīdzināt no ES budžeta. Pašreizējā 2007.–2013. izdevumu perioda noteikumi par maz stimulē dalībvalstis efektīvāk izmantot finanšu pārvaldības sistēmas. Piemēram, kohēzijas jomas izdevumos nepareizos pieprasījumus var vienkārši atsaukt un aizstāt, nezaudējot finansējumu no ES budžeta.

ERP revīzijas secinājumos un atzinumos ir izklāstīts, kā uzlabot ES finanšu pārvaldību. Tāpēc Palāta iesaka tos pilnībā ņemt vērā, izstrādājot noteikumus par 2014.–2020. finanšu perspektīvas vadību un kontroli.

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga Eiropas Savienības revīzijas iestāde. ERP revīzijas ziņojumi un atzinumi ir svarīga ES pārskatatbildības ķēdes sastāvdaļa. Tās sagatavotos dokumentus izmanto (īpaši saistībā ar ikgadējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru), lai prasītu atbildību no tiem, kuru pienākums ir pārvaldīt ES budžetu. Pārsvarā tā ir Komisija, bet tas attiecas arī uz citām ES iestādēm un struktūrām. Arī dalībvalstīm ir svarīga loma dalītajā pārvaldībā.

ERP pārbauda darījumu paraugus, lai sniegtu statistiski pamatotas aplēses par to, kādā apmērā ieņēmumos, izdevumos kopumā, kā arī dažādajās izdevumu jomās (politiku jomu grupās) ir kļūdas.

ERP uzskata, ka Eiropas Savienības konsolidētie pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Savienības finanšu stāvokli 2012. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un tīro aktīvu izmaiņas minētajā datumā noslēgtajā gadā.

2012. gada pārskatiem pakārtotie ES ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 2012. gada pārskatiem pakārtotās saistības visos būtiskajos aspektos ir likumīgas un pareizas.

Pārbaudītās pārraudzības un kontroles sistēmas daļēji efektīvi nodrošina pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību. Visās politikas grupās, kas aptver pamatdarbības izdevumus, ir būtisks kļūdu līmenis. ERP aplēstais iespējamākais kļūdu īpatsvars pārskatiem pakārtotajos izdevumu maksājumos ir 4,8 %.

Šo iemeslu dēļ ERP uzskata, ka maksājumos, kuri ir pakārtoti pārskatiem par 2012. gada 31. decembrī slēgto gadu, ir būtisks kļūdu līmenis.

Aplēstais kļūdu īpatsvars izdevumiem no ES budžeta kopumā 2012. gadā atkal ir pieaudzis no 3,9 % līdz 4,8 %. Daļa no šī pieauguma (0,3 procentpunkti) ir saistīta ar izmaiņām ERP paraugu atlases pieejā. Kopš 2009. gada katru gadu ir pieaudzis aplēstais kļūdu īpatsvars pēc tam, kad tas trīs iepriekšējos gados bija nokrities.

Izdevumu jomas, kurās joprojām visbiežāk ir sastopamas kļūdas, ir lauku attīstība, vide, zivsaimniecība un veselība — aplēstais kļūdu īpatsvars 7,9 %, tām seko reģionālā politika, enerģētika un transports — aplēstais kļūdu īpatsvars 6,8 %.

Lielākais kļūdu īpatsvara pieaugums bijis tādās izdevumu jomāsnodarbinātība un sociālās lietas, lauksaimniecība: tirgus un tiešais atbalsts, reģionālā politika, enerģētika un transports.

Dalītās pārvaldības jomās, piemēram, lauksaimniecības un kohēzijas jomā, lielākajā daļā darījumu, kuros bija kļūdas, dalībvalstu iestādēm bija pietiekami daudz informācijas, lai atklātu un izlabotu šīs kļūdas.

Būtiskās atšķirības starp apropriācijām saistībām un maksājumiem kopā ar līdzekļu nepilnīgu izlietojumu šā plānošanas perioda sākumā ir bijušas par iemeslu uzkrājumiem, kas atbilst 2 gadu un 3 mēnešu neizlietotām saistībām (2012. gada beigās 217 miljardi EUR). Tas izraisa spriedzi budžetā saistībā ar maksājumiem. Lai atrisinātu šo situāciju, ir būtiski, ka Komisija vidējā termiņā un ilgtermiņā plāno savas maksājumu prasības.

Daudzām ES budžeta jomām ir sarežģīts juridiskais regulējums, un galvenā uzmanība nav pietiekami pievērsta izpildes rezultātiem. Priekšlikumi par lauksaimniecību un kohēziju 2014.–2020. gada plānošanas periodam joprojām ir orientēti uz ieguldījumiem (uz izdevumiem) un līdz ar to — uz atbilstību noteikumiem, nevis uz izpildes rezultātiem.

Eiropas Revīzijas palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352:621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar