Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/36

Liuksemburgas, 2013 m. lapkričio 5 d.

„ES finansinės ataskaitos pasirašytos, bet klaidų išlieka visose pagrindinėse išlaidų srityse“, – teigia ES auditoriai

Europos Audito Rūmai šiandien paskelbė 2012 finansinių metų ES biudžeto metinę ataskaitą. Kaip nepriklausomas auditorius, Audito Rūmai patvirtino 2012 m. Europos Sąjungos finansines ataskaitas, kaip yra darę kiekvienais metais nuo 2007 finansinių metų. Tačiau ataskaitoje yra nurodyta, kad daugumoje ES biudžeto išlaidų sričių vis dar nėra laikomasi visų galiojančių teisės aktų.

Audito Rūmai ragina iš naujo apsvarstyti ES išlaidų taisykles ir rekomenduoja supaprastinti teisinę sistemą. Atrodo, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpis tebėra pagrįstas išlaidomis – parengtas daugiausia dėmesio skiriant ES biudžeto paskirstymui ir lėšų panaudojimui, o ne vertei, kuri turi būti sukurta.

„Europos piliečiai turi teisę žinoti, kam yra išleidžiami jų pinigai ir ar jie yra tinkamai panaudojami, – pasakė Audito Rūmų pirmininkas Vítor Caldeira. – Jie taip pat turi teisę žinoti, ar pinigai sukuria vertę, ypač tuomet, kai viešiesiems finansams daromas toks spaudimas.“

Viso ES biudžeto atžvilgiu Audito Rūmų įvertintas išlaidų klaidų lygis 2012 finansiniais metais yra 4,8 % (3,9% 2011 m.). Visas veiklos išlaidų sritis 2012 m. paveikė reikšmingas klaidų lygis. Klaidų lygio įvertis nėra sukčiavimo ar išeikvojimo matas. Tai įvertis pinigų, kurie neturėjo būti sumokėti, nes buvo panaudoti nesilaikant atitinkamų teisės aktų. Tipinės klaidos yra mokėjimai naudos gavėjams ar projektams, kurie nebuvo tinkami finansuoti, arba mokėjimai, skirti pirkti paslaugas, prekes ar daryti investicijas, netinkamai taikant viešųjų pirkimų taisykles.

2012 m. ES išleido 138,6 milijardo eurų, iš kurių apie 80 % valdo Komisija ir valstybės narės. Audito Rūmai buvo kritiški valstybių narių institucijoms, kurios turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų aptikti ir ištaisyti klaidas prieš pateikdamos prašymą dėl išlaidų kompensavimo iš ES biudžeto. Dabartinio 2007–2013 m. išlaidų laikotarpio taisyklės valstybėms narėms suteikia tik ribotas paskatas finansų valdymo sistemas naudoti veiksmingiau. Pavyzdžiui, sanglaudos srityje klaidingos deklaracijos gali būti paprasčiausiai atšauktos ir pakeistos neprarandant ES biudžeto teikiamų lėšų.

Audito Rūmai nagrinėja, kaip pagerinti ES finansų valdymą, skelbdami savo audito metu nustatytus faktus ir nuomones. Todėl Audito Rūmai rekomenduoja juos visapusiškai išnagrinėti baigiant rengti valdymą ir kontrolę reglamentuojančias 2014–2020 m. finansinės programos taisykles.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmai yra nepriklausoma Europos Sąjungos išorės audito institucija. Audito Rūmų audito ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jų darbo rezultatai naudojami reikalaujant atskaitomybės – visų pirma per metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą – iš tų, kurie yra atsakingi už ES biudžeto valdymą. Pirmiausia tai Komisija, bet taip pat ir kitos ES institucijos ir įstaigos. Pasidalijamojo valdymo srityje svarbus vaidmuo tenka ir valstybėms narėms.

Audito Rūmai testuoja operacijų imtis, siekdami gauti statistiškai pagrįstus įverčius, parodančius, kokiu mastu pajamos, visos išlaidos ir įvairių sričių (grupių ar politikos sričių) išlaidos yra paveiktos klaidų.

Audito Rūmų nuomone, Europos Sąjungos metinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose Sąjungos finansinė būklė 2012 m.. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai, pinigų srautai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai.

2012 m. finansinėse ataskaitose atspindimos ES pajamos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos. 2012 m. finansinėse ataskaitose atspindimi įsipareigojimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi.

Tikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos yra iš dalies veiksmingos užtikrinant finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą. Visos su veiklos išlaidomis susijusios politikos grupės yra reikšmingai paveiktos klaidų. Audito Rūmų įvertintas finansinėse ataskaitose atspindimų su išlaidomis susijusių mokėjimų labiausiai tikėtinas klaidų lygis yra 4,8%.

Dėl šių priežasčių, Audito Rūmų nuomone, 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai yra reikšmingai paveikti klaidų.

Su viso ES biudžeto išlaidomis susijęs įvertintas klaidų lygis 2012 m. vėl padidėjo nuo 3,9 % iki 4,8 %. Dalį šio padidėjimo (0,3 procentinio punkto) lėmė Audito Rūmų imties sudarymo metodo pakeitimas. Įvertintas klaidų lygis kasmet didėjo nuo 2009 m., tačiau ankstesnius trejus metus jis mažėjo.

Kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės ir sveikatos sritis išlieka labiausiai paveiki klaidoms: joje įvertintas klaidų lygis sudaro 7,9 %, po jų eina regioninės politikos, energetikos ir transporto sritis, kurios įvertintas klaidų lygis yra 6,8 %.

Įvertintas klaidų lygis labiausiai didėjo užimtumo ir socialinių reikalų, žemės ūkio: rinkos ir tiesioginės paramos bei regioninės politikos, energetikos ir transporto išlaidų srityse.

Dėl didžiosios klaidų paveiktų operacijų dalies pasidalijamojo valdymo srityse (pvz., žemės ūkio ir sanglaudos) valstybių narių institucijos turėjo pakankamai informacijos, kad nustatytų ir ištaisytų klaidas.

Dėl reikšmingo atotrūkio tarp asignavimų įsipareigojimams ir mokėjimams, prie kurio prisidėjo didelis išlaidų nevykdymas dabartinio programavimo laikotarpio pradžioje, susikaupė nepanaudotų įsipareigojimų asignavimų, kurie atitinka 2 metų ir 3 mėnesių asignavimų vertę (217 milijardų eurų 2012 m. pabaigoje). Todėl yra daromas didelis spaudimas mokėjimų biudžetui. Siekiant išvengti tokios padėties, labai svarbu, kad Komisija planuotų savo mokėjimo reikalavimus vidutinės trukmės ir ilgalaikiam laikotarpiams.

Daugelyje ES biudžeto sričių teisinė sistema yra sudėtinga ir nėra skiriama pakankamai dėmesio veiklos rezultatams. Pasiūlymai dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio ir toliau iš esmės yra pagrįsti indėliais (orientuoti į išlaidas), pirmenybę teikiant atitikčiai, o ne veiklos rezultatams.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar