Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

ECA/13/36

Luksemburg, 5. studenoga 2013. g.

Revizori EU-a poručuju: Računovodstvena dokumentacija EU-a je odobrena, ali i dalje postoje pogreške u svim glavnih rashodovnim područjima

Europski revizorski sud danas je objavio godišnje izvješće o proračunu EU-a za financijsku godinu 2012. Sud je, u svojstvu neovisnog revizora EU-a, odobrio računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za 2012. godinu, kao i svake godine počevši od financijske godine 2007. Međutim, u izvješću je navedeno da se u većini rashodovnih područja proračuna EU-a još uvijek u potpunosti ne poštuju zakonski akti koji su trenutno na snazi.

Sud poziva na ponovno razmatranje pravila o potrošnji sredstava EU-a i preporučuje pojednostavljenje zakonskog okvira. Izgledno je da će programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine i dalje biti usmjereno na rashode, tj. osmišljeno kako bi se proračunska sredstva EU-a dodijelila i potrošila, umjesto da bude usmjereno na vrijednost koju se tim sredstvima pokušava ostvariti.

Građani EU-a imaju pravo znati na što se troši njihov novac, kao i koristi li se on na pravilan način“, rekao je predsjednik Europskog revizorskog suda Vitor Caldeira dodavši: „Imaju i pravo znati ostvaruje li se njime vrijednost, posebice u vrijeme kada postoji toliki pritisak na javne financije“.

Gledajući proračun EU-a u cjelini, Sud je za rashode u financijskoj godini 2012. utvrdio procijenjenu stopu pogreške od 4,8 % (u 2011. godini ta je stopa iznosila 3,9 %). U 2012. godini u svim su operativnim rashodovnim područjima bile prisutne značajne pogreške. Procjenom stope pogreške ne mjeri se razina prijevare ili gubitka. To je procjena novca koji nije trebao biti isplaćen jer nije iskorišten u skladu s relevantnim zakonskim aktima. Tipične pogreške uključuju plaćanja za neprihvatljive korisnike ili rashode ili za kupovinu usluga, robe ili ulaganja bez pravilne primjene pravila o javnoj nabavi.

U 2012. godini EU je potrošio 135,6 milijardi eura, pri čemu su Komisija i države članice zajednički upravljale s otprilike 80 % tog iznosa. Sud je bio kritičan prema nadležnim tijelima država članica u slučajevima kad su ona raspolagala s dovoljno informacija da otkriju i isprave pogreške prije slanja zahtjeva za povratom sredstava iz proračuna EU-a. Pravila za trenutno rashodovno razdoblje od 2007. do 2013. godine državama članicama pružaju ograničen poticaj da djelotvornije koriste sustave financijskog upravljanja. Primjerice, za rashode u području kohezije, zahtjevi koji sadržavaju pogreške mogu se povući i zamijeniti bez gubitka novca iz proračuna EU-a.

U revizijskim nalazima i mišljenjima Suda navedeno je kako se može poboljšati financijsko upravljanje EU-om. Sud stoga preporučuje da se ti nalazi i mišljenja u potpunosti uzmu u obzir pri utvrđivanju pravila o upravljanju i kontroli za financijski okvir od 2014. do 2020. godine.

Napomena za urednike:

Europski revizorski sud (Sud) neovisna je revizijska institucija Europske unije. Revizijska izvješća i mišljenja Suda važna su sastavnica lanca odgovornosti EU-a. Dokumenti Suda upotrebljavaju kako bi se oni koji su odgovorni za upravljanje proračunom EU-a mogli pozvati na odgovornost, posebice u okviru godišnjeg postupka prihvaćanja izvješća o izvršenju proračuna (tzv. „davanje razrješnice“). To se prvenstveno odnosi na Komisiju, ali i na druge institucije i tijela EU-a. I države članice igraju važnu ulogu u dijeljenom upravljanju.

Sud ispituje uzorke transakcija kako bi na temelju statističkih podataka procijenio u kojoj su mjeri u prihodima, cjelokupnim rashodima i različitim rashodovnim područjima (skupinama područja politike) prisutne pogreške.

Prema mišljenju Suda, konsolidirana računovodstvena dokumentacija Europske unije u svim značajnim aspektima pošteno prikazuje financijsko stanje Unije na dan 31. prosinca 2012. godine, kao i rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za tu dovršenu godinu.

Prihodi EU-a vezani za računovodstvenu dokumentaciju za 2012. godinu zakoniti su i pravilni u svim značajnim aspektima. Obveze vezane za računovodstvenu dokumentaciju za 2012. godinu zakonite su i pravilne u svim značajnim aspektima.

Ispitani nadzorni i kontrolni sustavi djelomično su djelotvorni u osiguravanju zakonitosti i pravilnosti plaćanja vezanih za računovodstvenu dokumentaciju. U svim skupinama politika koje obuhvaćaju operativne rashode postoje značajne pogreške. Sud je procijenio da je najizglednija stopa pogreške za rashodovna plaćanja vezana za računovodstvenu dokumentaciju iznosila 4,8%.

Sud je iz navedenih razloga mišljenja da su u plaćanjima vezanima uz računovodstvenu dokumentaciju za godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2012. godine prisutne značajne pogreške.

Procijenjena stopa pogreške za potrošena sredstva iz cjelokupnog proračuna EU-a u 2012. godini opet se povećala, i to sa 3,9 % na 4,8 %. Do dijela tog povećanja (0,3 postotnih bodova) došlo je zbog promjene pristupa Suda uzorkovanju. Procijenjena stopa pogreške povećavala se svake godine od 2009. godine, nakon pada u tri prethodne godine.

Ruralni razvoj, okoliš, ribarstvo i zdravstvo i dalje je rashodovno područje najsklonije pogreškama s procijenjenom stopom pogreške od 7,9 %, nakon čega slijedi regionalna politika, energija i promet s procijenjenom stopom pogreške od 6,8 %.

Povećanja u procijenjenoj stopi pogreške bila su najveća u sljedećim rashodovnim područjima: zapošljavanje i socijalna pitanja, poljoprivreda: tržišne i izravne potpore te regionalna politika, energija i promet.

Za većinu transakcija s pogreškama u područjima pod dijeljenim upravljanjem (npr. poljoprivredi i koheziji), nadležna tijela država članica raspolagala su s dovoljno informacija da otkriju i isprave pogreške.

Značajna razlika između odobrenih sredstava za obveze i plaćanja, zajedno s velikom količinom nepotrošenih sredstava na početku tekućeg programskog razdoblja, uzrokovala je gomilanje u vrijednosti od 2 godine i 3 mjeseca neiskorištenih obveza (217 milijardi eura na kraju 2012. godine). To stavlja pritisak na proračun za plaćanja. Kako bi se razriješila ta situacija, iznimno je važno da Komisija izradi srednjoročni i dugoročni plan za obveze vezane uz plaćanja.

Za mnoga područja proračuna EU-a zakonski je okvir složen te se ne pridaje dovoljno pažnje učinkovitosti poslovanja. Prijedlozi vezani uz poljoprivredu i koheziju za programsko razdoblje od 2014. do 2020. g. i dalje se u osnovi temelje na uloženim sredstvima (usmjereni su na rashode) te su stoga više usredotočeni na usklađenost s pravilima nego na učinkovitost poslovanja.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Službenik za odnose s medijima Europskog revizorskog suda

Ured: +352 4398 45410 Mob.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar