Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/36

Luxemburg, 5. marraskuuta 2013

EU:n tarkastajat: EU:n tilit on vahvistettu, mutta kaikilla keskeisillä menoaloilla on edelleen virheitä

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut EU:n talousarviota koskevan vuosikertomuksensa varainhoitovuodelta 2012. EU:n riippumattomana tarkastajana tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut Euroopan unionin tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012. Tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut EU:n tilit joka vuosi varainhoitovuodesta 2007 alkaen. Vuosikertomuksessa tuodaan kuitenkin esiin, että useimmilla EU:n talousarvion menoaloilla lainsäädäntöä ei edelleenkään noudateta kaikilta osin.

Tilintarkastustuomioistuin kehottaakin määrittämään uudestaan EU:n menoja koskevat periaatteet ja suosittelee, että säädösperustaa yksinkertaistetaan. Näyttää siltä, että ohjelmakausi 2014–2020 on todennäköisesti vielä menosuuntautunut – se on suunniteltu EU:n talousarviomäärärahojen myöntämistä ja käyttämistä ajatellen – sen sijaan, että siinä olisi keskitytty varoilla tavoiteltavaan vastineeseen.

”EU:n kansalaisilla on oikeus tietää, mihin heidän rahojaan käytetään ja käytetäänkö varat asianmukaisesti.”, totesi tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vítor Caldeira, ”Ja etenkin nyt, kun julkistalouteen kohdistuu suuria paineita, heillä on myös oikeus tietää, saadaanko varoille vastinetta.”

Kun EU:n talousarviota tarkastellaan kokonaisuutena, menojen virhetaso oli tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan 4,8 prosenttia varainhoitovuonna 2012 (3,9 prosenttia varainhoitovuonna 2011). Virhetaso oli olennainen kaikilla toimintamenojen aloilla varainhoitovuonna 2012. Arvioitu virhetaso ei kuvasta petosten tai tuhlauksen määrää. Virhetaso on arvio varoista, joita ei olisi pitänyt maksaa, koska niiden käyttö ei ollut lainsäädännön mukaista. Tyypillisesti virheissä oli kyse maksuista edunsaajille tai hankkeille, jotka eivät ole oikeutettuja tukeen, taikka palvelu- tai tavarahankinnoista tai investoinneista, joiden yhteydessä ei asianmukaisesti sovellettu julkisia hankintoja koskevia sääntöjä.

EU:n menojen määrä oli 138,6 miljardia euroa varainhoitovuonna 2012. Komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat yhdessä noin 80:aa prosenttia tästä määrästä. Tilintarkastustuomioistuin suhtautui kriittisesti jäsenvaltioiden viranomaisiin tapauksissa, joissa näillä oli käytettävissään riittävästi tietoa voidakseen havaita ja korjata virheet ennen kuin menoja haettiin korvattavaksi EU:n talousarviosta. Nykyisen menokauden 2007–2013 säännöt eivät erityisemmin kannusta jäsenvaltioita käyttämään varainhoidon hallinnointijärjestelmiä vaikuttavammin. Esimerkiksi koheesiopolitiikan menoihin liittyvät virheelliset tukihakemukset on mahdollista vain vetää takaisin ja esittää uusi hakemus menettämättä EU:n talousarviosta suoritettavaa tukea.

EU:n varainhoidon kehittämistä käsitellään tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavainnoissa ja lausunnoissa. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee näin ollen, että sen esiin tuomat näkökohdat olisi otettava kaikilta osin huomioon, kun hallinnointia ja valvontaa koskevia sääntöjä viimeistellään vuosien 2014–2020 rahoituskehystä varten.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin riippumaton tarkastuselin. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset ja lausunnot muodostavat olennaisen osan EU:n tilivelvollisuusketjua. Tilintarkastustuomioistuimen tuotoksia hyödynnetään erityisesti vuotuisen vastuuvapausmenettelyn yhteydessä asetettaessa vastuuseen EU:n talousarvion hallinnoinnista vastaavat tahot, joita ovat lähinnä komissio, mutta myös muut EU:n toimielimet ja elimet. Myös jäsenvaltiot ovat keskeisessä asemassa yhteistyössä toteutetun hallinnoinnin alalla.

Tilintarkastustuomioistuin testaa tapahtumien joukosta poimittuja otoksia ja esittää tilastollisia arvioita siitä, kuinka paljon virheitä on tuloissa sekä kokonaismenoissa ja eri menoaloilla (toimintalohkoryhmissä).

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot unionin taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2012 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista päättyneeltä varainhoitovuodelta.

Varainhoitovuoden 2012 tilien perustana olevat EU:n tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. Varainhoitovuoden 2012 tilien perustana olevat sitoumukset ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Tarkastetuilla valvontajärjestelmillä kyetään varmistamaan tilien perustana olevien maksujen laillisuus ja asianmukaisuus osittain vaikuttavasti. Kaikkien toimintamenoja sisältävien toimintalohkoryhmien virhetaso on olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan tilien perustana oleviin kuluiksi tunnistettuihin menoihin liittyvä todennäköisin virhetaso on 4,8 prosenttia.

Tämän vuoksi tilintarkastustuomioistuin katsoo, että virhetaso tilien perustana olevissa maksuissa 31. joulukuuta 2012 päättyneeltä varainhoitovuodelta on olennainen.

EU:n talousarviosta suoritettujen menojen arvioitu kokonaisvirhetaso kasvoi jälleen vuonna 2012: se nousi 3,9 prosentista 4,8 prosenttiin. Osa virhetason kasvusta (0,3 prosenttiyksikköä) johtuu tilintarkastustuomioistuimen otantatavan muutoksesta. Arvioitu virhetaso on kasvanut joka vuosi aina vuodesta 2009 lähtien, kun se sitä ennen laski kolmena peräkkäisenä varainhoitovuonna.

”Maaseudun kehittäminen, ympäristöasiat, kalastus ja terveysasiat” oli edelleen virhealttein menoala. Sen arvioitu virhetaso oli 7,9 prosenttia. Seuraavaksi virhealttein menoala oli ”aluepolitiikka, energia ja liikenne”, jonka arvioitu virhetaso oli 6,8 prosenttia.

Arvioitu virhetaso kasvoi eniten menoaloilla ”työllisyys- ja sosiaaliasiat”, ”maatalous: markkinatoimenpiteet ja suora tuki” sekä ”aluepolitiikka, energia ja liikenne”.

Suurin osa virheitä sisältävistä tapahtumista yhteisesti hallinnoiduilla aloilla (joita ovat muun muassa maatalous ja koheesiopolitiikka) oli sellaisia, että jäsenvaltioiden viranomaisilla oli riittävästi tietoa voidakseen havaita ja korjata kyseiset virheet.

Maksusitoumuksiin käytettävien määrärahojen ja maksumääräyksiin käytettävien määrärahojen välinen huomattava erotus sekä varojen merkittävä vajaakäyttö nykyisen ohjelmakauden alussa ovat aiheuttaneet kasauman, joka vastaa kahden vuoden ja kolmen kuukauden maksattamattomia sitoumuksia (217 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa). Tästä seuraa, että maksuja koskevaan talousarvioon kohdistuu paineita. Tilanteen ratkaisemiseksi on oleellista, että komissio ennakoi maksutarpeita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Säädösperusta on useilla EU:n talousarvion aloilla monimutkainen eikä tuloksellisuutta painoteta riittävästi. Maataloutta ja koheesiopolitiikkaa ohjelmakaudella 2014–2020 koskevat ehdotukset perustuvat edelleen olennaisesti panoksiin (ovat menosuuntautuneita), joten painopisteenä on tuloksellisuuden sijasta yhä sääntöjenmukaisuus.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu – Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar