Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/36

Luxembourg, 5. november 2013

Kontrollikoda kinnitas ELi raamatupidamise aastaaruande, ent ELi audiitorite sõnul sisaldavad kõik peamised kuluvaldkonnad endiselt vigu.

Euroopa Kontrollikoda avaldas täna ELi eelarveaastat 2012 käsitleva aastaaruande. Euroopa Liidu sõltumatu audiitorina kinnitas kontrollikoda ELi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande. Kontrollikoda on seda teinud juba alates aastast 2007. Kontrollikoja aruande kohaselt rikutakse aga enamikus ELi eelarve valdkondades endiselt kehtivad õigusakte.

Kontrollikoda kutsub üles ELi kulutusi reguleerivaid eeskirju ümber vaatama ja õigusraamistikku lihtsustama. Programmitöö perioodi 2014–2020 ülesehitus on oma olemuselt endiselt kuludele suunatud – rõhk on ELi eelarve jagamisel ja kulutamisel, mitte aga kavandatavate tulemuste saavutamisel.

Kontrollikoja presidendi Vítor Caldeira sõnul on „Euroopa kodanikel õigus teada, millele nende raha kulutatakse ja kas seda kasutatakse õigesti. Samuti on neil õigus teada, kas kulutused annavad tulemusi; eelkõige on see tähtis praeguses olukorras, kus avaliku sektori vahendid on tugeva surve all.”

Kontrollikoja hinnanguline veamäär ELi kulutuste kohta tervikuna on 4,8% (2011. aastal 3,9%). 2012. aastal olid kõik tegevuskulude valdkonnad olulisel määral vigadest mõjutatud. Kontrollikoja hinnanguline veamäär ei mõõda pettuste hulka, ebatõhusust ega kulutustega kaasnevat raiskamist. Tegu on hinnanguga selle kohta, kui suurt summat ei oleks tohtinud välja maksta, kuna kulutused ei olnud kooskõlas asjaomaste õigusaktidega. Vead puudutasid tavaliselt makseid, mis olid tehtud kas toetuskõlbmatutele toetusesaajatele või projektidele või oli tegu teenuste, toodete või investeeringutega, mille hankimisel ei rakendatud korrektselt riigihanke-eeskirju.

Ligikaudu 80% ELi kulutusi haldavad koostöös komisjon ja liikmesriigid. Kontrollikoda kritiseeris liikmesriikide ametkondi juhtudel, kui neil oli küllalt teavet vigade avastamiseks ja parandamiseks enne komisjonilt kulude hüvitamise taotlemist. Praeguse programmitöö perioodi 2007–2013 eeskirjad ei motiveeri liikmesriike finantsjuhtimissüsteeme mõjusamalt kasutama. Näiteks saab ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas vigased kulud lihtsalt väljamaksetaotlustest eemaldada ja uutega asendada, ilma et ELi eelarvest saadav raha kaotsi läheks.

Kontrollikoda käsitleb nimetatud probleemi oma auditileidudes ja arvamustes ning soovitab need täies mahus arvesse võtta finantsraamistikus 2014–2020.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu auditiinstitutsioon. Kontrollikoja auditiaruanded ja arvamused on oluline osa ELi aruandlusahelast. Meie väljundeid kasutatakse selleks, et kontrollida (eelkõige iga-aastase eelarvele heakskiidu andmise menetluse raames) ELi eelarve haldamise eest vastutajaid. Vastutajaks on peamiselt komisjon, kuid ka teised ELi institutsioonid ja asutused. Koostöös liikmesriikidega tehtava halduse korral on ka liikmesriikidel tähtis roll.

Kontrollikoja hinnangul annab Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõikides olulistes aspektides tõepärase pildi liidu finantsolukorrast 31. detsembri 2012. aasta seisuga, tehingute finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal.

Kontrollikoda testib tehingute valimeid, et anda statistikal põhinev hinnang selle kohta, mil määral on tulud, kulutused tervikuna ja erinevad kuluvaldkonnad (poliitikavaldkondade rühmad) vigadest mõjutatud.

2012. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad ELi tulud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed. 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad kulukohustused on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Läbivaadatud järelevalve- ja kontrollisüsteemid on raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse tagamisel osaliselt mõjusad. Kõik tegevuskulusid hõlmavad poliitikavaldkondade rühmad on olulisel määral vigadest mõjutatud. Kontrollikoja hinnangul on kuludena kajastatud maksete kõige tõenäolisem veamäär 4,8%.

Ülalloetletud põhjustel on kontrollikoda seisukohal, et 31. detsembril 2012 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed on olulisel määral vigadest mõjutatud.

  • ELi eelarve kulutuste veamäär tervikuna kasvas 2012. aastal taas ning moodustas 4,8% (2011. aastal 3,9%). Osa sellest muutusest (0,3 protsendipunkti) võib panna kontrollikoja valimikontrolli metoodika muutmise arvele. Hinnanguline veamäär on alates 2009. aastast igal aastal kasvanud (sellele eelnenud kolmel aastal veamäär vähenes).

  • Kaks kõige enam vigadest mõjutatud kuluvaldkonda on maaelu areng, keskkond, kalandus ning tervishoid (hinnanguline veamäär 7,9%) ning regionaalareng, energeetika ja transport (hinnanguline veamäär 6,8%).

  • Kõige rohkem kasvasid hinnangulised veamäärad tööhõive ja sotsiaalküsimuste, põllumajanduse (turu- ja otsetoetused) ning regionaalpoliitika, energeetika ja transpordi kuluvaldkondades.

  • Koostöös liikmesriikidega hallatavate kulutuste puhul (nt põllumajandus ja ühtekuuluvus) oli liikmesriikide ametkondadel piisavalt teavet vigade avastamiseks ja parandamiseks.

  • Kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute ja makseteks ettenähtud assigneeringute vaheline suur erinevus ning vahendite kavandatust aeglasem kasutamine programmitöö perioodi alguses põhjustasid täitmata kulukohustuste kuhjumise (2012. aasta lõpuks 217 miljardit eurot), mis 2012. aasta maksete tegemise kiiruse juures võrdub kahe aasta ja kolme kuu pikkuse ajaga. See koormab omakorda maksete eelarvet. Probleemi lahendamiseks on ülimalt oluline, et komisjon kavandaks makseteks vajaminevad summad keskmises ja pikas perspektiivis. Paljude ELi eelarvevaldkondade õigusraamistik on keerukas ning tulemuslikkusele ei keskenduta piisavalt. Programmitöö perioodi 2014–2020 põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuse valdkonna määruste ettepanekud on oma olemuselt endiselt sisendipõhised (kuludele suunatud) ning seetõttu keskendutakse endiselt rohkem eeskirjadele vastavusele kui tulemuslikkusele.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar