Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/13/36

Λουξεμβούργο 5 Νοεμβρίου 2013

Οι λογαριασμοί της ΕΕ εγκρίθηκαν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σφάλματα σε όλους τους κύριους τομείς δαπανών, σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσίευσε σήμερα την ετήσια έκθεσή του σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2012. Ως ανεξάρτητος ελεγκτής, το ΕΕΣ ενέκρινε τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, όπως κάθε έτος από το 2007 και εξής. Ωστόσο, για την πλειονότητα των τομέων δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ, η έκθεση διαπιστώνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία εξακολουθεί να μην τηρείται πλήρως.

Το ΕΕΣ διατυπώνει έκκληση να επανεξεταστούν οι κανόνες δαπανών της ΕΕ και συνιστά απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου. Η περίοδος προγραμματισμού 2014–2020 φαίνεται πιθανό να εξακολουθήσει να είναι προσανατολισμένη στις δαπάνες - ήτοι σχεδιασμένη ώστε να κατανέμεται και να δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ - παρά να επικεντρώνεται στην αξία που αποσκοπεί να αποφέρει.

«Οι πολίτες της Ευρώπης δικαιούνται να γνωρίζουν για ποιο σκοπό δαπανώνται τα χρήματά τους και εάν χρησιμοποιούνται ορθά», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΣ Vítor Caldeira. «Επίσης, δικαιούνται να γνωρίζουν εάν τα χρήματά τους αξιοποιούνται, ιδίως σε μια εποχή άσκησης τόσο σημαντικής πίεσης επί των δημόσιων οικονομικών.»

Κατά την εκτίμηση του ΕΕΣ, για το οικονομικό έτος 2012 το συνολικό ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ ήταν 4,8 % (3,9 % το 2011). Το 2012 όλοι οι τομείς επιχειρησιακών δαπανών περιείχαν ουσιώδη σφάλματα. Η εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος δεν συνιστά μέτρηση των περιπτώσεων απάτης ή διασπάθισης πόρων, αλλά εκτίμηση των ποσών που δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στα συνήθη σφάλματα συγκαταλέγονται πληρωμές για μη επιλέξιμους δικαιούχους ή έργα, ή για αγορές υπηρεσιών, αγαθών ή επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν χωρίς ορθή εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Το 2012 η ΕΕ δαπάνησε 138,6 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 80 % περίπου διαχειρίζονται από κοινού η Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Το ΕΕΣ επέκρινε τις αρχές των κρατών μελών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διέθεταν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων προτού ζητήσουν την απόδοση των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι κανόνες για την τρέχουσα περίοδο δαπανών 2007-2013 παρέχουν περιορισμένα κίνητρα στα κράτη μέλη όσον αφορά την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης. Παραδείγματος χάριν, όσον αφορά τις δαπάνες στον τομέα της Συνοχής, οι λανθασμένες δηλώσεις μπορούν απλώς να αποσύρονται και να αντικαθίστανται, χωρίς να χάνονται πόροι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι διαπιστώσεις ελέγχου και οι ελεγκτικές γνώμες του ΕΕΣ πραγματεύονται τον τρόπο βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ. Κατά συνέπεια, το ΕΕΣ συνιστά να ληφθούν αυτές πλήρως υπόψη κατά τη συμπλήρωση των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση και τον έλεγχο για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι το ανεξάρτητο θεσμικό όργανο ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκθέσεις ελέγχου και οι γνώμες του ΕΕΣ συνιστούν ουσιώδους σημασίας στοιχείο στην αλυσίδα της υποχρέωσης λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ. Το έργο του χρησιμοποιείται προκειμένου να λογοδοτούν όσοι βαρύνονται με την ευθύνη διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. Πρόκειται κυρίως για την Επιτροπή, αλλά και για τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

Το ΕΕΣ υποβάλλει σε έλεγχο δείγματα πράξεων προκειμένου να διατυπώσει εκτιμήσεις βάσει στατιστικών στοιχείων σχετικά με το ποσοστό σφάλματος που περιέχουν τα έσοδα, οι δαπάνες συνολικά, καθώς και οι επιμέρους τομείς δαπανών (ομάδες τομέων πολιτικής).

Κατά τη γνώμη του ΕΕΣ, οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της Ένωσης την 31η Δεκεμβρίου 2012, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή.

Τα έσοδα της ΕΕ στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2012 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2012 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγχου είναι μερικώς αποτελεσματικά όσον αφορά τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί. Όλες οι ομάδες πολιτικής οι οποίες καλύπτουν επιχειρησιακές δαπάνες περιέχουν ουσιώδη σφάλματα. Κατά την εκτίμηση του ΕΕΣ, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις πληρωμές που καταχωρίζονται ως δαπάνες και στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί είναι 4,8 %.

Για τους ανωτέρω λόγους, κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 περιέχουν ουσιώδη σφάλματα.

Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες από το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ αυξήθηκε εκ νέου το 2012, ανερχόμενο σε 4,8 % από 3,9 %. Μέρος της αύξησης αυτής (0,3 ποσοστιαίες μονάδες) αποδίδεται στην αλλαγή του τρόπου προσέγγισης που εφαρμόζει ΕΕΣ όσον αφορά τη δειγματοληψία. Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος αυξάνεται κάθε χρόνο από το 2009 και εξής, αφού είχε παρουσιάσει μείωση κατά την τριετία που είχε προηγηθεί.

Ο τομέας δαπανών Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, αλιεία και υγεία παραμένει αυτός που ενέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος, με εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 7,9 %. Ακολουθεί ο τομέας δαπανών Περιφερειακή πολιτική, ενέργεια και μεταφορές, με εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 6,8 %.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος καταγράφονται στους τομείς δαπανών Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, Γεωργία: αγορά και άμεση στήριξη και Περιφερειακή πολιτική, ενέργεια και μεταφορές.

Για την πλειονότητα των πράξεων που περιείχαν σφάλματα στους τομείς υπό επιμερισμένη διαχείριση (π.χ. Γεωργία και Συνοχή), οι αρχές των κρατών μελών διέθεταν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων.

Η σημαντική διαφορά μεταξύ πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και για πληρωμές, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό υποχρησιμοποίησης στην αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, έχει προκαλέσει τη συσσώρευση αχρησιμοποίητων αναλήψεων υποχρεώσεων με αξία που αντιστοιχεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων 2 ετών και 3 μηνών (217 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2012). Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την άσκηση πίεσης στον προϋπολογισμό για την πραγματοποίηση πληρωμών. Προς επίλυση του προβλήματος αυτού, είναι άκρως σημαντικό η Επιτροπή να σχεδιάζει τις απαιτήσεις για την πραγματοποίηση πληρωμών σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.

Σε πολλούς τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι περίπλοκο, ενώ η εστίαση στις επιδόσεις είναι ανεπαρκής. Οι προτάσεις σχετικά με τη γεωργία και τη συνοχή για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθούν να βασίζονται κατά κύριο λόγο στις εισροές (ήτοι, να έχουν ως γνώμονα τις δαπάνες) και, ως εκ τούτου, να επικεντρώνονται περισσότερο στη συμμόρφωση με τους κανόνες παρά στις επιδόσεις.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar