Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/36

Lucemburk 5. listopadu 2013

Účetní závěrka EU schválena, ale ve všech hlavních výdajových oblastech přetrvávají chyby, tvrdí auditoři EU

Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes zveřejnil výroční zprávu o rozpočtu EU za rozpočtový rok 2012. Účetní závěrka Evropské unie za rok 2012 jím byla jako nezávislým auditorem schválena, jako každoročně od rozpočtového roku 2007. U většiny výdajových oblastí rozpočtu EU však výroční zpráva konstatuje, že platné právní předpisy stále nejsou plně dodržovány.

Účetní dvůr vyzývá k přehodnocení výdajových pravidel EU a doporučuje zjednodušit legislativní rámec. Programové období 2014–2020 pravděpodobně zůstane i nadále orientováno na výdaje, tj. spíše než aby se zaměřovalo na hodnotu, které se má dosáhnout, je koncipováno tak, aby zajištovalo rozdělení a čerpání rozpočtu EU.

„Evropští občané mají právo vědět, na co jsou vynakládány jejich finanční prostředky a zda jsou tyto prostředky využívány řádně,“ prohlásil předseda EÚD Vítor Caldeira. „Mají rovněž právo vědět, zda tyto prostředky přinášejí hodnotu, což ještě více platí v době, kdy jsou veřejné finance pod takovým tlakem.“

Účetní dvůr odhaduje, že v roce 2012 činila míra chyb u výdajů z rozpočtu EU jako celku 4,8 % (3,9 % v roce 2011). V roce 2012 byly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami všechny oblasti operačních výdajů. Odhad míry chyb není mírou podvodů, neefektivity nebo plýtvání. Jedná se o odhad prostředků, jež neměly být vyplaceny, protože nebyly použity v souladu s příslušnou legislativou. K typickým chybám patří platby nezpůsobilým příjemcům nebo na nezpůsobilé projekty nebo na nákupy, při nichž nebyla řádně uplatněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

V roce 2012 EU vynaložila 138,6 miliardy EUR, přičemž přibližně 80 % těchto prostředků řídí Komise společně s členskými státy. Evropský účetní dvůr kriticky hodnotil orgány členských států tam, kde měly k dispozici dostatečné informace k tomu, aby chyby zjistily a opravily před tím, než požádaly o proplacení výdajů z rozpočtu EU. Pravidla pro stávající výdajové období 2007–2013 motivují členské státy k účinnějšímu využívání systémů finančního řízení jen v omezené míře. Například u výdajů v oblasti soudržnosti lze chybné žádosti o úhradu vzít zpět a nahradit jinými, a nepřijít tak o finanční prostředky z rozpočtu EU.

Auditní zprávy a stanoviska EÚD se zabývají tím, jak zkvalitnit finanční řízení EU. Evropský účetní dvůr proto doporučuje, aby tyto zprávy a stanoviska byly ve finančním rámci 2014–2020 plně zohledněny.

Poznámka pro redaktory:

Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislým kontrolním orgánem Evropské unie. Auditní zprávy a stanoviska Účetního dvora jsou zásadním prvkem v hierarchii odpovědnosti EU. Pomocí výstupů EÚD jsou především v rámci postupu udílení absolutoria voláni k odpovědnosti ti, kteří odpovídají za řízení rozpočtu EU. Jde zejména o Komisi, ale i o ostatní orgány a subjekty EU. Při sdíleném řízení hrají významnou roli i členské státy.

Účetní dvůr testuje vzorky operací, aby získal statisticky podložené odhady toho, do jaké míry jsou příjmy, výdaje jako celek a jednotlivé výdajové oblasti (skupiny oblastí politik) zatíženy chybami.

Účetní dvůr se domnívá, že konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rok 2012 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci Evropské unie k 31. prosinci 2012, výsledky jejích činností, peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok.

Příjmy EU, na nichž se zakládá účetní závěrka za rok 2012, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. Závazky, na nichž se zakládá účetní závěrka za rok 2012, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Zkoumané systémy dohledu a kontroly jsou z hlediska zajišťování legality a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka, částečně účinné. Všechny skupiny politik související s operačními výdaji jsou ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami. Účetní dvůr odhaduje, že nejpravděpodobnější míra chyb u plateb zaúčtovaných do výdajů, na nichž se zakládá účetní závěrka, činí 4,8 %.

Z těchto důvodů vydává Účetní dvůr výrok, že platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rok 2012, jsou ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami.

Odhadovaná míra chyb u výdajů z rozpočtu EU jako celku v roce 2012 opět vzrostla, a to z 3,9 % na 4,8 %. Část tohoto zvýšení (0,3 procentního bodu) je způsobena změnou metody, jakou Účetní dvůr vybírá vzorky. Odhadovaná míra chyb se od roku 2009 každý rok zvyšuje poté, co ve třech předchozích letech klesala.

Oblastí výdajů nejvíce náchylnou k chybám zůstává „rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví“ s odhadovanou mírou chyb 7,9 %, po níž následuje „regionální politika, energetika a doprava“ s odhadovanou mírou chyb 6,8 %.

Zvýšení odhadované míry chyb bylo největší v oblastech výdajů „zaměstnanost a sociální věci“, „zemědělství: podpora trhu a přímá podpora“ a „regionální politika, energetika a doprava“.

U většiny operací zatížených chybami v oblastech podléhajících sdílenému řízení (např. zemědělství a soudržnost) měly orgány členských států k dispozici dostatečné informace k tomu, aby chyby zjistily a opravily.

Výrazný rozdíl mezi prostředky na závazky a na platby, spolu s velkou částkou nečerpaných prostředků na začátku současného programového období, vedly k tomu, že se nahromadily nevyužité závazky ve výši odpovídající 2 letům a 3 měsícům (217 miliard EUR ke konci roku 2012). Z toho pramení tlak na rozpočet na platby. Aby se situace vyřešila, je nezbytné, aby Komise plánovala platební požadavky ve střednědobém a dlouhodobém výhledu.

V mnohých oblastech rozpočtu EU je legislativní rámec složitý a neklade se dostatečný důraz na výkonnost. Návrhy týkající se zemědělství a soudržnosti na programové období 2014–2020 se však i nadále v zásadě orientují na vstupy (na výdaje), a tudíž více na soulad s předpisy než na výkonnost.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar