Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/36

Люксембург, 5 ноември 2013 г.

Отчетите на ЕС са заверени, но продължават да съществуват грешки във всички основни разходни области, обявяват одиторите на ЕС

Годишният доклад относно бюджета на ЕС за финансовата 2012 г. беше публикуван днес от Европейската сметна палата (ЕСП). Като независим одитор ЕСП завери отчетите на Европейския съюз за 2012 г., какъвто е случаят от финансовата 2007 година насам. За повечето разходни области от бюджета на ЕС обаче докладът установява, че действащото законодателство все още не се спазва изцяло.

ЕСП призовава за преосмисляне на правилата на ЕС за разходване на средства и препоръчва да се опрости нормативната рамка. Вероятно програмният период 2014—2020 г. ще продължи да бъде по-скоро ориентиран към разходите — насочен към разпределяне и разходване на бюджета на ЕС — отколкото да се фокусира върху планираните ползи.

„Гражданите на ЕС имат право да знаят за какво са били изразходвани парите им и дали това е станало по правомерен начин“, каза председателят на ЕСП Vítor Caldeira. „Те също имат право да знаят дали тези средства са донесли допълнителни ползи, особено в настоящия контекст на значителен натиск върху публичните финанси.“

За бюджета на ЕС като цяло ЕСП изчислява вероятния процент грешки за извършените през финансовата 2012 г. разходи на 4,8 % (за 2011 г. този процент е 3,9 %). През 2012 г. всички области на оперативни разходи са съществено засегнати от грешки. Изчисленият процент грешки не е количествено изражение на случаите на измама или на разхищение на средства. Той представлява прогнозна стойност за средствата, които не е следвало да бъдат изплатени, тъй като не са били използвани в съответствие с приложимото законодателство. Като типични грешки могат да се посочат изплащането на средства на бенефициенти или проекти, които не са допустими за финансиране, или закупуването на услуги и стоки и извършването на инвестиции без съответно прилагане на правилата за обществените поръчки.

През 2012 г. ЕС е изразходил 138,6 милиарда евро, от които около 80 % се управляват съвместно от Комисията и държавите членки. ЕСП отправи критики към държавите членки за случаите, в които те са разполагали с достатъчно налична информация за разкриване и коригиране на грешките, преди да поискат възстановяване на средствата от бюджета на ЕС. Правилата за текущия разходен период 2007—2013 г. не предоставят много стимули за държавите членки да използват системите за финансово управление по-ефективно. При разходите в областта на сближаването например некоректните заявления за разходи могат просто да бъдат оттеглени и заменени, без да се изгуби финансирането от бюджета на ЕС.

Одитните констатации и становища на ЕСП са насочени към подобряването на финансовото управление на ЕС. Ето защо ЕСП препоръчва те да бъдат взети предвид изцяло при оформянето на правилата за управлението и контрола на финансовата рамка за периода 2014—2020 г.

Бележка към издателите:

Европейската сметна палата (ЕСП) е независимата одитна институция на Европейския съюз. Одитните доклади и становища на ЕСП са основен елемент от веригата на управленската отговорност в ЕС. Чрез продуктите на ЕСП може да се търси отговорност — по-специално чрез ежегодната процедура за освобождаване от отговорност във връзка с управлението на бюджета — на органите, натоварени с управлението на бюджета на ЕС. Това е най-вече Комисията, но процедурата засяга и други институции и органи на ЕС. Държавите членки също имат основна роля в случаите на споделено управление.

ЕСП тества извадки от операции, за да оцени въз основа на статистиката до каква степен приходите и разходите като цяло, както и различните разходни области (групи от области на политика), са засегнати от грешки.

ЕСП счита, че консолидираните отчети на Европейския съюз дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на ЕС към 31 декември 2012 г., както и за резултатите от операциите, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година.

Приходите на ЕС, свързани с отчетите за 2012 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти. Поетите задължения, свързани с отчетите за 2012 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Проверените системи за наблюдение и контрол са частично ефективни по отношение на гарантирането на законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите. Всички групи политики, включващи оперативни разходи, са съществено засегнати от грешки. Изчисленият от ЕСП вероятен процент грешки за свързаните с отчетите плащания, признати за разходи, е 4,8 %.

Поради тези причини ЕСП счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2012 г., са съществено засегнати от грешки.

Изчисленият вероятен процент грешки общо за разходите от бюджета на ЕС през 2012 г. отново се е увеличил от 3,9 % на 4,8 %. Част от това увеличение (0,3 процентни пункта) се дължи на изменения подход на ЕСП за използване на извадки. От 2009 г. насам вероятният процент грешки непрекъснато се увеличава, след като е бил наблюдаван спад през предходните три години.

Най-засегнатата от грешки разходна област остава „Развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване“, при която вероятният процент грешки е в размер на 7,9 %, следвана от областите „Регионална политика, енергетика и транспорт“ с вероятен процент грешки в размер на 6,8 %.

Увеличението на вероятния процент грешки е най-голямо за разходните области „Заетост и социални въпроси“, „Пазари и преки помощи в областта на земеделието“ и „Регионална политика, енергетика и транспорт“.

По отношение на по-голямата част от засегнатите от грешки операции в областите на споделено управление (като например земеделие и сближаване) държавите членки са разполагали с достатъчно налична информация за разкриване и коригиране на грешките.

Значителната разлика между бюджетните кредити за задължения и бюджетните кредити за плащания и големият брой неизразходвани средства в началото на текущия програмен период са причина за натрупването на равностойност от 2 години и 3 месеца неизползвани кредити за задължения (217 милиарда евро в края на 2012 г.) Това води до натиск върху бюджета за извършване на плащания. За разрешаване на тази ситуация е наложително Комисията да планира нуждите от плащания в средносрочен и дългосрочен план.

В много области на бюджета на ЕС законовата рамка е сложна и не се фокусира достатъчно върху резултатите от дейността. Предложенията относно политиките в областта на земеделието и сближаването за програмния период 2014—2020 г. продължават да се основават най-вече на вложените ресурси (ориентирани към разходите) и поради това са насочени повече към спазване на нормативната уредба, отколкото към постигане на резултати.

За контакти:

Aidas Palubinskas

служител в пресслужбата на Европейската сметна палата

служ. тел.: +352 4398 45410 моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar