Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/02

Luxemburg den 31 januari 2013

”Ändamålsenligheten i EU:s finansiering av infrastruktur för hantering av kommunalt avfall begränsades på grund av det bristfälliga genomförandet av stödåtgärder” – säger EU:s revisorer

År 2010 beräknades att den genomsnittlige EU-medborgaren genererar omkring 500 kg kommunalt avfall varje år som om det inte samlas in, behandlas och bortskaffas på ett korrekt sätt kan inverka negativt på miljön. En korrekt avfallshantering kan emellertid leda till en bättre resursanvändning eftersom behandlat kommunalt avfall även kan vara en källa till råmaterial. EU har därför infört gemensamma normer och mål i form av direktiv för hanteringen av kommunalt avfall och medfinansierar infrastruktur för avfallshantering i vissa regioner. EU ger stora bidrag till infrastruktur för avfallshantering: 10,8 miljarder euro i strukturåtgärder har öronmärkts för perioden 2000–2013.

EU:s revisorer fann att ändamålsenligheten i EU:s strukturåtgärdsfinansiering av infrastruktur för hantering av kommunalt avfall var begränsad. Endast de projekt som byggde på separat insamling vid källan gav tillfredsställande resultat. Regioner som genomförde stödåtgärder (såsom informations- och medvetandekampanjer, ändrade administrativa förfaranden eller införandet av positiva eller negativa incitament), däribland instrument för ekonomiskt stöd, uppfyllde EU:s avfallspolitiska mål. EU-finansiering i andra regioner ledde endast till mindre förbättringar av avfallshanteringen. Genomförandet av dessa stödåtgärder var inte ett villkor för att få EU-stöd.

Revisionsrätten konstaterade att det fanns stora brister i medlemsstaternas rapportering av uppfyllelsen av EU:s mål, vilket försvårade kommissionens resultatövervakning. Trots att en viss förbättring av avfallshanteringen kunde konstateras i nästan samtliga utvalda regioner ökade avfallsproduktionen per invånare i sex av de åtta regionerna. Endast en fjärdedel av regionerna ökade betydligt den separata insamlingen, vilket minskade deras beroende av deponering, och uppfyllde generellt EU:s mål. Avfall deponerades i allmänhet utan att ha genomgått någon förbehandling eller efter en bristfällig förbehandling.

”Européer konsumerar mer och producerar mer avfall. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska medlemsstaterna hantera och bortskaffa avfall utan risk för vatten, luft och mark och utan att det medför olägenheter genom buller eller lukt”, sade Ovidiu Ispir, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Som framgår av vår rapport görs detta inte”.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I denna särskilda rapport (nr 20/2012) med titeln Är strukturåtgärdsfinansieringen av infrastrukturprojekt för kommunal avfallshantering ändamålsenlig när det gäller att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla EU:s avfallspolitiska mål? gjordes en direkt bedömning av hur 26 utvalda infrastrukturer för avfallshantering fungerade och granskades hur EU:s avfallspolitiska mål hade uppfyllts liksom genomförandet av stödåtgärder i de åtta regioner där infrastrukturerna låg. Även kommissionens roll granskades.

Revisionsrätten inriktade sin revision på EU:s medfinansiering av infrastruktur för kommunal avfallshantering och kontrollerade om finansieringen var ändamålsenlig när det gällde att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla EU:s avfallspolitiska mål.

Revisionsrättens slutsats var att trots att en viss förbättring av avfallshanteringen kunde konstateras i nästan samtliga utvalda regioner minskade det bristfälliga genomförandet av stödåtgärder ändamålsenligheten i strukturåtgärdsfinansieringen av infrastruktur för hantering av kommunalt avfall: a) Hur den medfinansierade infrastrukturen fungerade avgjordes i stor utsträckning av strategierna för avfallsinsamling. När det gäller deponier deponerades avfall utan lämplig behandling och i allmänhet hade otillräckliga medel avsatts för avslutnings- och efterbehandlingskostnader. b) Rapporteringen om uppfyllelsen av EU-målen hindrades av uppgifternas tillförlitlighet, vilket försvårade kommissionens övervakning. Trots att man i nästan samtliga regioner kunde konstatera en viss förbättring av avfallshanteringen ökade avfallsgenereringen per invånare i sex av de åtta granskade regionerna. I de två regioner som bidrog till att uppfylla EU:s mål samlades biologiskt nedbrytbart avfall in separat och deponiavgifter togs ut i större utsträckning vilket ledde till att användningen av deponering minskade. Avfall deponerades i allmänhet utan lämplig behandling. c) EU-finansieringens ändamålsenlighet maximerades inte på grund av det bristfälliga genomförandet av informationsåtgärder och administrativa och ekonomiska stödåtgärder. Genomförandet av dessa stödåtgärder var inte ett villkor för att få EU-stöd. Brister konstaterades även i EU:s regelverk och riktlinjer om avfall.

Revisionsrätten rekommenderar följande: a) Medlemsstaterna bör satsa på infrastruktur för avfallshantering som behandlar källsorterat avfall. b) Medlemsstaterna bör inrätta tillförlitliga och fullständiga databaser om avfallshantering och kommissionen bör kontrollera att den statistik som medlemsstaterna lämnar är tillförlitlig. Kommissionen, Europaparlamentet och rådet bör överväga att koppla det ekonomiska stödet från EU till uppfyllelse av EU:s avfallspolitiska mål. c) Medlemsstaterna bör lägga större vikt vid att få allmänheten att delta och ansluta sig, satsa på att införa separat insamling, även av biologiskt nedbrytbart avfall när det är kostnadseffektivt, och ta ut deponiskatter för att främja förebyggandet av avfall och materialåtervinning, och sänka stödet när principen om att förorenaren ska betala inte tillämpas. d) Kommissionen bör villkora EU-bidraget till genomförandet av stödåtgärder, föreslå mål för förebyggande av avfall och förtydliga vad som menas med behandling före bortskaffande.

Kommissionen bör begära att medlemsstaterna genomför dessa rekommendationer innan den beviljar EU-stöd.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil: +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar