Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/02

Luxemburg 31. januára 2013

„Účinnosť financovania infraštruktúr na nakladanie s komunálnym odpadom Európskou úniou bola poznačená nedostatočným zavedením podporných opatrení“ – vravia audítori EÚ

Podľa výpočtov v roku 2010 vyprodukoval priemerný občan EÚ približne 500 kg komunálneho odpadu ročne, ktorý v prípade, že nie je správne vyzbieraný, že sa s ním správne nenakladá a nie je správne zneškodňovaný, môže mať negatívne účinky na životné prostredie. Riadne nakladanie s odpadom však môže viesť k zlepšeniu využívania zdrojov, pretože aj upravovaný komunálny odpad môže byť zdrojom surovín. V dôsledku toho EÚ zaviedla spoločné normy a ciele vo forme smerníc o nakladaní s komunálnym odpadom a spolufinancuje infraštruktúry na nakladanie s odpadom v konkrétnych regiónoch. Príspevok EÚ na infraštruktúry na nakladanie s odpadom je značný: suma vyčlenená zo štrukturálnych opatrení predstavovala v období 2000 až 2013 10,8 mld. EUR.

Audítori EÚ zistili, že účinnosť financovania infraštruktúr na nakladanie s komunálnym odpadom zo štrukturálnych opatrení EÚ bola obmedzená. Uspokojivá bola len výkonnosť projektov, ktoré sa spoliehali na náležitý separovaný zber pri zdroji. Regióny, ktoré realizovali podporné opatrenia (napr. organizovanie informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia, prepracovanie administratívnych postupov alebo zavedenie finančných stimulov alebo demotivačných činiteľov), vrátane hospodárskych nástrojov, dosiahli ciele politiky EÚ v oblasti odpadu. Financovanie EÚ vynaložené v ďalších regiónoch viedlo len k menším zlepšeniam v nakladaní s odpadom. Realizácia týchto podporných opatrení nebola podmienkou na poskytnutie grantu EÚ.

Dvor audítorov zistil výrazné nedostatky, pokiaľ ide o vykazovanie plnenia cieľov EÚ, čo viedlo k tomu, že Komisia nebola schopná monitorovať výkonnosť. Napriek tomu, že takmer vo všetkých vybraných regiónoch sa zistili určité zlepšenia v nakladaní s odpadom, vytvorený odpad na osobu sa zvýšil v šiestich z ôsmich kontrolovaných regiónov. Len jedna štvrtina regiónov výrazne navýšila svoj podiel separovaného zberu, čo viedlo k zníženiu jej závislosti od ukladania odpadu na skládkach a vo všeobecnosti splnila ciele EÚ. Odpad bol spravidla ukladaný na skládkach bez predchádzajúcej úpravy alebo po nedostatočnej úprave.

„Európania viac konzumujú a produkujú viac odpadu. Podľa smernice EÚ o odpadoch sú členské štáty povinné upraviť a zneškodniť odpad bez rizika pre vodu, ovzdušie a pôdu a bez toho, aby spôsobovali problémy s hlukom alebo so zápachom,“ uviedol Ovidiu Ispir, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „V našej správe môžete zistiť, že sa to nerobí“.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V tejto osobitnej správe (osobitná správa č. 20/2012) s názvom „Je financovanie projektov infraštruktúry na nakladanie s komunálnym odpadom prostredníctvom štrukturálnych opatrení pre členské štáty účinnou pomocou na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti odpadu?“ sa priamo hodnotila výkonnosť 26 infraštruktúr na nakladanie s odpadom vybraných do vzorky a skúmalo sa dosahovanie cieľov politiky EÚ v oblasti odpadu, ako aj realizácia podporných opatrení v ôsmich regiónoch, v ktorých sa tieto infraštruktúry nachádzali. Dvor audítorov taktiež preskúmal úlohu Komisie.

Audit Dvora audítorov bol zameraný na spolufinancovanie infraštruktúr na nakladanie s komunálnym odpadom zo strany EÚ a skúmal, či financovanie bolo pre členské štáty účinnou pomocou na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti odpadu.

Dvor audítorov dospel k záveru, že napriek tomu, že takmer vo všetkých vybraných regiónoch sa zistili určité zlepšenia v nakladaní s odpadom, účinnosť financovania infraštruktúr na nakladanie s komunálnym odpadom prostredníctvom štrukturálnych opatrení bola poznačená nedostatočným zavedením podporných opatrení: a) výkonnosť spolufinancovaných infraštruktúr bola vo veľkej miere závislá od stratégií zberu odpadu. Pokiaľ ide o skládky, odpad bol ukladaný bez primeranej úpravy a spravidla boli na pokrytie nákladov na uzatvorenie skládky a starostlivosť o skládku po skončení prevádzky vyčlenené nedostatočné finančné prostriedky; b) predkladanie správ o plnení cieľov EÚ bolo poznačené nedostatočnou spoľahlivosťou údajov, čím sa komplikovalo monitorovanie Komisiou. Napriek tomu, že takmer vo všetkých regiónoch sa zistili určité zlepšenia v nakladaní s odpadom, vytvorený odpad na osobu sa zvýšil v šiestich z ôsmich kontrolovaných regiónov. V dvoch regiónoch, ktoré prispievali k plneniu cieľov EÚ, bol biologicky rozložiteľný odpad zbieraný separovane a dane z pozemných skládok boli uplatňované v širšej miere, čo viedlo k zníženiu závislosti od ukladania odpadu na skládkach; c) účinnosť financovania EÚ nedosiahla maximálnu úroveň pre nedostatočné vykonávanie podporných informačných, administratívnych a ekonomických opatrení. Realizácia týchto podporných opatrení nebola podmienkou na poskytnutie grantu EÚ. V právnom rámci EÚ a v usmerneniach EÚ týkajúcich sa odpadu boli taktiež zaznamenané nedostatky.

Dvor audítorov odporúča, aby a) sa členské štáty zameriavali na infraštruktúry na nakladanie s odpadom, ktoré upravujú odpad roztriedený ešte pri zdroji; b) členské štáty zriadili spoľahlivé a úplné databázy nakladania s odpadom a Komisia overila spoľahlivosť štatistík, ktoré prijala od členských štátov. Komisia, Parlament a Rada by mali zvážiť prepojenie finančnej podpory EÚ s dosahovaním cieľov politiky EÚ v oblasti odpadu; c) členské štáty by mali venovať viac pozornosti účasti a podpore verejnosti, zameriavať sa na zavedenie separovaného zberu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, ak je to nákladovo efektívne, a zaviesť daň z pozemných skládok s cieľom podporiť predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu; v prípade, že sa neuplatňuje „zásada: znečisťovateľ platí“, mala by sa použiť znížená miera podpory; d) Komisia by mala príspevok EÚ podmieniť realizáciou podporných opatrení, navrhnutím cieľov na predchádzanie vzniku odpadu a objasnením konceptu úpravy pred zneškodňovaním.

Komisia by pred udelením finančnej podpory EÚ mala od členských štátov požadovať zavedenie týchto odporúčaní.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel.: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar