Navigation path

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/02

Luxemburg, 31 ianuarie 2013

„Eficacitatea finanțării acordate de Uniunea Europeană pentru infrastructuri de gestionare a deșeurilor municipale a fost limitată din cauza implementării nesatisfăcătoare a măsurilor de sprijin”, potrivit auditorului extern al UE

Conform calculelor pentru anul 2010, un cetățean al Uniunii Europene generează, în medie, aproximativ 500 kg de deșeuri municipale pe an, care, dacă nu sunt colectate, tratate și eliminate în mod corespunzător, pot avea un impact negativ asupra mediului. O gestionare corespunzătoare a deșeurilor poate conduce însă la optimizarea utilizării resurselor, întrucât deșeurile municipale tratate pot constitui și ele o sursă de materii prime. Astfel, Uniunea Europeană a introdus o serie de standarde și de ținte comune, prin intermediul unor directive adoptate în materie de gestionare a deșeurilor municipale, și acordă cofinanțare pentru infrastructuri de gestionare a deșeurilor din anumite regiuni. Contribuția din partea UE pentru infrastructurile de gestionare a deșeurilor este substanțială: sumele alocate în cadrul măsurilor structurale s-au ridicat la 10,8 miliarde de euro în decursul perioadei 2000-2013.

Potrivit constatărilor auditorului extern al UE, eficacitatea finanțării acordate de Uniunea Europeană în cadrul măsurilor structurale pentru infrastructuri de gestionare a deșeurilor municipale a fost limitată. Doar proiectele care se bazau pe realizarea corespunzătoare a colectării separate la sursă au avut o performanță satisfăcătoare. Regiunile care au implementat măsuri de sprijin (cum ar fi organizarea de campanii de informare și de sensibilizare, reconceperea procedurilor administrative sau instituirea unor stimulente financiare sau a unor mijloace de constrângere de natură financiară), inclusiv instrumente economice, au îndeplinit obiectivele politicii UE în materie de deșeuri. În alte regiuni, fondurile alocate de UE nu determină decât îmbunătățiri minore la nivelul gestionării deșeurilor. Primirea unei finanțări din partea UE nu era condiționată de implementarea acestor măsuri de sprijin.

Curtea a constatat că raportarea cu privire la atingerea țintelor stabilite de UE este afectată de deficiențe semnificative, ceea ce face dificilă monitorizarea performanței de către Comisie. Deși s-au constatat, în aproape toate regiunile selectate, anumite ameliorări în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, producerea de deșeuri pe cap de locuitor a crescut în șase dintre cele opt regiuni auditate. Doar un sfert din regiuni au mărit semnificativ rata de colectare separată, reușind să reducă astfel gradul în care recurg la depozitarea finală, și au respectat în general țintele stabilite de UE. În general, deșeurile erau trimise spre depozitare finală fără să fi făcut obiectul unei tratări în prealabil sau după ce au făcut obiectul unei tratări deficitare.

„Europenii consumă din ce în ce mai mult și generează din ce în ce mai multe deșeuri. Conform Directivei UE privind deșeurile, statele membre au obligația de a trata și a elimina deșeurile fără a crea riscuri pentru apă, aer și sol și fără a cauza neplăceri prin zgomot sau mirosuri”, a declarat domnul Ovidiu Ispir, membrul Curții responsabil de acest raport. „După cum se poate constata din raportul nostru, acest lucru nu este încă realizat”.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

Acest raport special (RS nr. 20/2012), intitulat „Finanțarea acordată în cadrul măsurilor structurale pentru proiectele de infrastructură de gestionare a deșeurilor municipale contribuie cu eficacitate la îndeplinirea de către statele membre a obiectivelor politicii UE în materie de deșeuri?”, a evaluat în mod direct performanțele înregistrate de 26 de infrastructuri de gestionare a deșeurilor, incluse în eșantionul de audit, și a examinat dacă au fost îndeplinite obiectivele politicii UE în materie de deșeuri, precum și dacă s-au implementat măsuri de sprijin în cele opt regiuni în care erau situate infrastructurile. A fost examinat, de asemenea, rolul Comisiei.

Auditul Curții s-a axat pe cofinanțarea de către UE a infrastructurilor de gestionare a deșeurilor municipale și a examinat dacă finanțarea acordată a contribuit cu eficacitate la îndeplinirea de către statele membre a obiectivelor politicii UE în materie de deșeuri.

Curtea a concluzionat că, deși s-au constatat anumite ameliorări în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în aproape toate regiunile selectate în vederea auditului, eficacitatea finanțării acordate în cadrul măsurilor structurale pentru infrastructuri de gestionare a deșeurilor municipale a fost redusă de implementarea nesatisfăcătoare a măsurilor de sprijin: (a) performanța infrastructurilor cofinanțate era influențată într-o măsură foarte mare de strategiile de colectare a deșeurilor. În cazul depozitelor de deșeuri, depozitarea finală a deșeurilor avea loc fără o tratare prealabilă corespunzătoare, iar cuantumurile financiare puse deoparte pentru a acoperi costurile legate de închidere și de măsurile de întreținere ulterioară (post-tratare) erau, în general, insuficiente; (b) raportarea cu privire la îndeplinirea țintelor stabilite la nivelul UE era îngreunată de lipsa de fiabilitate a datelor, ceea ce făcea dificilă monitorizarea exercitată de Comisie. Deși s-au constatat, în aproape toate regiunile, anumite ameliorări în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, producerea de deșeuri pe cap de locuitor a crescut în șase dintre cele opt regiuni auditate. În cele două regiuni care au contribuit la atingerea țintelor UE, deșeurile biodegradabile erau colectate separat și taxele pe depozitarea deșeurilor erau aplicate pe scară mai largă, condiții care au antrenat reducerea gradului în care se recurgea la depozitarea finală în depozite de deșeuri. În general, deșeurile erau trimise spre depozitare finală fără o tratare prealabilă adecvată; (c) ca urmare a implementării nesatisfăcătoare a măsurilor de sprijin administrative, economice și de informare, nu s-a putut obține o maximizare a eficacității finanțării acordate de UE. Primirea unei finanțări din partea UE nu era condiționată de implementarea acestor măsuri de sprijin. S-au constatat, de asemenea, deficiențe la nivelul cadrului de reglementare și al orientărilor UE în materie de deșeuri.

Curtea formulează următoarele recomandări: (a) statele membre ar trebui să pună accentul pe infrastructuri de gestionare a deșeurilor care să trateze deșeuri separate anterior la sursă; (b) statele membre ar trebui să creeze baze de date fiabile și exhaustive referitoare la gestionarea deșeurilor, iar Comisia ar trebui să verifice fiabilitatea statisticilor pe care le primește de la statele membre. Comisia, Parlamentul și Consiliul ar trebui să analizeze posibilitatea de a corela sprijinul financiar pe care îl acordă Uniunea Europeană de îndeplinirea obiectivelor politicii UE în materie de deșeuri; (c) statele membre ar trebui să acorde o atenție mai mare participării și adeziunii publicului, să pună accentul pe implementarea colectării separate, inclusiv a deșeurilor biodegradabile, dacă un astfel de demers prezintă un bun raport cost/eficacitate, și să introducă o taxă pe depozitarea deșeurilor cu scopul de a încuraja prevenirea producerii de deșeuri și reciclarea; în cazul neaplicării principiului „poluatorul plătește”, ar trebui să se aplice rate reduse de contribuție financiară; (d) Comisia ar trebui să condiționeze acordarea contribuției din partea UE de implementarea măsurilor de sprijin, să propună ținte în materie de prevenire a producerii de deșeuri și să clarifice conceptul de tratare înainte de eliminare.

Comisia ar trebui să solicite punerea în aplicare de către statele membre a acestor recomandări înainte de acordarea contribuției financiare din partea UE.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar