Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/2

Luxembourg, den 31. januar 2013

"Strukturforanstaltningernes finansiering af infrastrukturer til håndtering af kommunalt affald havde kun begrænset effektivitet, fordi gennemførelsen af støtteforanstaltninger var mangelfuld," siger EU's revisorer

I 2010 blev det beregnet, at den gennemsnitlige EU-borger hvert år producerer ca. 500 kg kommunalt affald, som, hvis det ikke indsamles, behandles og bortskaffes korrekt, kan have negative indvirkninger på miljøet. Korrekt affaldshåndtering kan derimod føre til forbedret ressourceanvendelse, fordi behandlet kommunalt affald også kan være en kilde til råmaterialer. Derfor har EU i direktiver opstillet fælles standarder og mål for håndteringen af kommunalt affald, og EU medfinansierer infrastrukturer til affaldshåndtering i bestemte regioner. EU-bidraget til infrastrukturer til håndtering af kommunalt affald er betragteligt: Strukturforanstaltningernes øremærkede midler beløber sig til henholdsvis 10,8 milliarder euro i perioden 2000-2013.

EU's revisorer konstaterede, at effektiviteten af strukturforanstaltningernes finansiering af infrastrukturer til håndtering af kommunalt affald var begrænset. Der blev kun opnået tilfredsstillende resultater i projekter med særskilt indsamling af kildesorteret affald. De regioner, der gennemførte støtteforanstaltninger (såsom informations- og oplysningskampagner, ændring af administrative procedurer og indførelse af positive eller negative finansielle incitamenter), herunder økonomiske instrumenter, opfyldte EU's affaldspolitiske mål. De EU-midler, der blev brugt i andre regioner, førte kun til små forbedringer af affaldshåndteringen. Det var ikke en betingelse for at modtage EU-støtte, at der blev gennemført sådanne støtteforanstaltninger.

Retten konstaterede, at der var væsentlige svagheder i rapporteringen om opfyldelsen af EU's affaldsmål, og at det derfor var vanskeligt for Kommissionen at overvåge resultaterne. Selv om der var sket en vis forbedring af affaldshåndteringen i næsten alle de udvalgte regioner, var affaldsdannelsen pr. indbygger steget i seks af de otte regioner. Kun en fjerdedel af regionerne øgede graden af særskilt indsamling væsentligt - med reduceret anvendelse af deponering til følge - og opfyldte generelt EU-målene. Affald blev generelt deponeret uden tilstrækkelig behandling eller uden behandling overhovedet.

"Europæerne forbruger mere og producerer mere affald. Affaldsdirektivet fastsætter, at medlemsstaterne skal behandle og bortskaffe affald, uden at der opstår risiko for vand, luft og jord, og uden at der forvoldes støj- og lugtproblemer," siger Ovidiu Ispir, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarlig for beretningen. "Som det fremgår af vores beretning, sker det bare ikke."

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Med henblik på denne særberetning (SB 20/2012) "Hjælper strukturforanstaltningernes finansiering af projekter vedrørende infrastrukturer til håndtering af kommunalt affald effektivt medlemsstaterne med at opfylde EU's affaldspolitiske mål?" foretog Retten en direkte vurdering af resultaterne fra 26 udvalgte infrastrukturer til affaldshåndtering og undersøgte opfyldelsen af EU's affaldspolitiske mål og gennemførelsen af støtteforanstaltninger i de otte regioner, hvor infrastrukturerne lå. Retten undersøgte også Kommissionens rolle.

I sin revision fokuserede Retten på EU's medfinansiering af infrastrukturer til håndtering af kommunalt affald og undersøgte, om støtten effektivt hjalp medlemsstaterne med at opfylde EU's affaldspolitiske mål.

Retten konkluderede, at der i næsten alle de udvalgte regioner var sket en vis forbedring af affaldshåndteringen, men at den mangelfulde gennemførelse af støtteforanstaltninger begrænsede effektiviteten af strukturforanstaltningernes finansiering af infrastrukturer til håndtering af kommunalt affald: a) De medfinansierede infrastrukturers resultater afhang meget af de anvendte strategier for indsamling af affald. For deponeringsanlæggene gjaldt det, at affald blev deponeret uden tilstrækkelig behandling, og at der generelt ikke var afsat tilstrækkelige midler til dækning af omkostningerne til nedlukning og efterbehandling. b) Rapporteringen om opfyldelsen af EU's mål var begrænset af manglen på pålidelige data, og det vanskeliggjorde Kommissionens overvågning. Selv om der var sket en vis forbedring af affaldshåndteringen i næsten alle de udvalgte regioner, var affaldsdannelsen pr. indbygger steget i seks af de otte regioner, som indgik i Rettens revision. I de to regioner, der bidrog til at opfylde EU's affaldspolitiske mål, havde særskilt indsamling af bionedbrydeligt affald og en bredere implementering af deponeringsafgifter reduceret anvendelsen af deponering. Affald blev generelt deponeret uden tilstrækkelig behandling. c) På grund af den mangelfulde gennemførelse af informationsforanstaltninger, administrative foranstaltninger og økonomiske foranstaltninger blev EU-finansieringens effektivitet ikke maksimeret. Det var ikke en betingelse for at modtage EU-støtte, at der blev gennemført sådanne støtteforanstaltninger. Retten konstaterede også svagheder i EU's regelsæt og retningslinjer vedrørende affald.

Retten fremsætter følgende anbefalinger: a) Medlemsstaterne bør fokusere på infrastrukturer til affaldshåndtering, som behandler kildesorteret affald. b) Medlemsstaterne bør oprette pålidelige og fuldstændige databaser over affaldshåndtering, og Kommissionen bør efterprøve pålideligheden af de statistikker, som den modtager fra medlemsstaterne. Kommissionen, Parlamentet og Rådet bør overveje at kæde EU's finansielle støtte sammen med opfyldelsen af EU's affaldspolitiske mål. c) Medlemsstaterne bør gøre en større indsats for at øge offentlighedens bevidsthed og deltagelse, fokusere på særskilt indsamling af affald - herunder bionedbrydeligt affald, når det er omkostningseffektivt - og indføre deponeringsafgifter for at fremme forebyggelse og genbrug af affald. Støttesatserne bør nedsættes, når princippet om, at forureneren betaler, ikke håndhæves. d) Kommissionen bør gøre EU-bidraget betinget af støtteforanstaltninger, foreslå mål for affaldsforebyggelse, og præcisere, hvad der menes med behandling før deponering.

Kommissionen bør kræve, at medlemsstaterne efterlever disse anbefalinger, før den yder finansiel støtte.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar