Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/2

Lucemburk 31. ledna 2013

„Spolufinancování infrastruktury pro nakládání s komunálním odpadem ze strany EU bylo kvůli špatnému provádění podpůrných opatření účelné jen v omezeném rozsahu“ – uvádějí auditoři EU

Bylo spočteno, že v roce 2010 průměrný občan EU vyprodukoval přibližně 500 kg komunálního odpadu, který, pokud není sbírán, zpracováván a řádně odstraňován, může mít negativní vliv na životní prostředí. Řádným odpadovým hospodářstvím lze ovšem využívání zdrojů zlepšit, neboť zpracovaný komunální odpad může také sloužit k získávání surovin. EU proto zavedla společné normy a cíle v podobě směrnic pro nakládání s komunálním odpadem a v určitých regionech spolufinancuje infrastrukturu odpadového hospodářství. Příspěvek EU na infrastrukturu odpadového hospodářství je významný: v období 2000–2013 představovaly částky vyčleněné ze strukturálních fondů 10,8 miliardy EUR.

Auditoři EU zjistili, že financování infrastrukturních zařízení pro nakládání s komunálním odpadem ze strukturálních opatření EU bylo účelné jen částečně. Uspokojivou výkonnost měly jen ty projekty, které se spoléhaly na tříděný sběr odpadu u zdroje. Regiony, v nichž se prováděla podpůrná opatření (jako je organizace informačních a osvětových kampaní, změny správních postupů nebo zavedení finančních pobídek nebo překážek), včetně ekonomických nástrojů, cíle odpadové politiky EU plnily. Financování EU poskytnuté v jiných regionech vedlo pouze k menšímu zlepšení odpadového hospodářství. Tato podpůrná opatření nebyla podmínkou pro poskytnutí grantu EU.

Účetní dvůr zaznamenal nedostatky v tom, jak se vykazuje plnění cílů EU, což ztěžuje Komisi monitorování výkonnosti. Určité zlepšení v odpadovém hospodářství bylo zaznamenáno v téměř všech vybraných regionech, nicméně v šesti z osmi regionů produkce odpadu na osobu vzrostla. Pouze čtvrtina regionů výrazně zvýšila podíl tříděného sběru, a snížila tak závislost na skládkování, a celkově plnila cíle EU. Odpady byly obyčejně ukládány na skládku bez jakéhokoli předchozího zpracování nebo po zpracování nedostatečném.

„Evropané spotřebovávají více a produkují více odpadů. Podle směrnice EU o odpadech se odpady musí zpracovávat a odstraňovat způsobem, který neohrožuje vodu, ovzduší a půdu a nezpůsobuje problémy s hlukem nebo zápachem“, uvedl Ovidiu Ispir, člen EÚD odpovědný za zprávu. „Jak vyplývá z naší zprávy, toto se prostě neděje.“

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

V této zvláštní zprávě č. 20/2012, nazvané „Je financování strukturálních opatření určené na projekty v oblasti infrastruktury pro nakládání s komunálním odpadem účelné, a pomáhá tak členským státům plnit cíle odpadové politiky EU“, se přímo posuzuje výkonnost 26 infrastrukturních zařízení pro nakládání s odpady vybraných do vzorku a hodnotí se plnění cílů odpadové politiky EU i provádění podpůrných opatření v osmi regionech, kde se zařízení nacházela. Prověřovala se také role Komise.

Audit Účetního dvora se zaměřil na spolufinancování infrastruktury pro nakládání s komunálním odpadem ze strany EU a zkoumal, zda je její financování účelné, a pomáhá tak členským státům plnit cíle odpadové politiky EU.

Účetní dvůr dospěl k závěru, že určité zlepšení v odpadovém hospodářství bylo sice zaznamenáno v téměř všech vybraných regionech, nicméně účelnost financování infrastrukturních zařízení pro nakládání s komunálním odpadem ze strukturálních opatření byla omezena špatným prováděním podpůrných opatření: a) výkonnost spolufinancovaných infrastrukturních zařízení do velké míry závisela na strategii sběru odpadu. Pokud se jedná o skládky, odpad se ukládal bez odpovídajícího zpracování a obecně nebyly vyčleněny dostatečné částky na pokrytí nákladů na uzavření skládek a následnou péči; b) podávání zpráv o plnění cílů EU bylo omezeno spolehlivostí údajů, což Komisi ztěžovalo monitorování. Ačkoli téměř ve všech regionech bylo v odpadovém hospodářství zaznamenáno určité zlepšení, produkce odpadů na osobu se v šesti z osmi kontrolovaných regionů zvýšila. Ve dvou regionech, které přispěly k plnění cílů EU, se biologicky rozložitelný odpad sbíral odděleně a byly ve větší míře zavedeny daně ze skládkování, což vedlo ke snížení závislosti na skládkování. Odpad se obvykle ukládal na skládky bez odpovídajícího zpracování; c) financování EU nedosáhlo maximální míry účelnosti, protože se nedostatečně prováděla podpůrná informační, správní a ekonomická opatření. Tato podpůrná opatření nebyla podmínkou pro poskytnutí grantu EU. Nedostatky byly rovněž zaznamenány v právním rámci EU a pokynech EU pro odpady.

Účetní dvůr předkládá následující doporučení: a) členské státy by se měly zaměřit na infrastrukturní zařízení pro nakládání s odpady zpracovávající odpad již vytříděný u zdroje; b) členské státy by měly vytvořit spolehlivé a úplné databáze odpadového hospodářství a Komise by měla ověřovat spolehlivost statistik předkládaných členskými státy. Komise, Parlament a Rada by měly zvážit, zda nepropojit finanční podporu EU s plněním cílů odpadové politiky EU; c) členské státy by měly větší pozornost věnovat účasti veřejnosti a veřejné podpoře, zaměřovat se na provádění tříděného sběru, včetně biologicky rozložitelného odpadu, je-li to nákladově efektivní, a zavést daň ze skládkování s cílem motivovat k předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci. Není-li dodržována zásada „znečišťovatel platí“, měla by se použít snížená míra podpory; d) Komise by měla příspěvek EU podmínit tím, že členské státy realizují podpůrná opatření, navrhnout cíle pro předcházení vzniku odpadu a vyjasnit koncepci zpracování před odstraněním.

Komise by měla od členských států před tím, než jim poskytne finanční podporu EU, požadovat realizaci těchto doporučení.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

mailto:press@eca.europa.eu http://www.eca.europa.euTwitter: @EUAuditorsECA


Side Bar