Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/29

Luxemburg den 1 oktober 2013

”EU måste kräva mer av Kongos myndigheter”, säger EU:s revisorer.

I en rapport som offentliggörs i dag kritiserar Europeiska revisionsrätten EU:s bistånd till centrala delar av området samhällsstyrning i Demokratiska republiken Kongo. ”EU-stödet har visserligen ett gott syfte och uppnår en del resultat men framstegen går långsamt och är ojämna och begränsade generellt sett”, sade Hans Gustav Wessberg, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. Färre än hälften av de granskade programmen har levererat eller kommer sannolikt att leverera merparten av de förväntade resultaten. Utsikterna för hållbarhet är i de flesta fall orealistiska.

Om EU i sin egenskap av landets huvudsakliga utvecklingspartner och förespråkare för en god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter ska fortsätta att stödja en god samhällsstyrning i Demokratiska republiken Kongo måste den göra biståndet betydligt mer ändamålsenligt. I det avseendet måste kommissionen både vara mer realistisk när det gäller vad som kan uppnås och hur EU-programmen är utformade och kräva mer av de kongolesiska myndigheterna när den övervakar uppfyllelsen av de villkor som man kommit överens om och de åtaganden som gjorts.

En god samhällsstyrning är en grundläggande europeisk värdering och en nyckelkomponent i EU:s utvecklingssamarbete med tredjeländer. Sedan det strukturella samarbetet med Demokratiska republiken Kongo återupptogs har EU tillhandahållit omkring 1,9 miljarder i bistånd mellan 2003 och 2011, vilket gör EU till en av landets viktigaste utvecklingspartner.

Revisionsrätten granskade EU:s stöd till valprocessen, rättsväsendet och polisen och reformerna av förvaltningen av de offentliga finanserna samt decentraliseringsprocessen.

Revisionsrätten konstaterade att det kommer att bli en lång process att förbättra samhällsstyrningen i Demokratiska republiken Kongo. Likt andra utvecklingspartner möter kommissionen allvarliga hinder i sina ansträngningar för att bidra till en bättre samhällsstyrning i Demokratiska republiken Kongo. Men trots att kommissionen väl känner till huvudskälen till statens instabilitet i Demokratiska republiken Kongo tog den inte tillräcklig hänsyn till detta när den utformade EU-programmen.

När det gäller att maximera chanserna för att EU-medlen används väl konstaterar revisionsrätten följande: ”EU måste se till att finansieringen är nära kopplad till överenskommelsen med partnerlandet om programmens villkor, mål och risker och grundligt underbyggs av en ändamålsenlig politisk dialog med regeringen om utarbetandet och genomförandet av en lämplig reformpolitik och reformstrategi.”

Revisionsrätten rekommenderar att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ser över visa komponenter I EU:s samarbetsstrategi med demokratiska republiken Kongo, bättre bedömer de risker som hänger ihop med ett lyckat genomförande av programmen, sätter upp mål som är uppnåbara i den nationella kontexten och i större utsträckning använder villkorlighet och politisk dialog.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I den särskilda rapporten (nr 9/2013), med titeln EU:s stöd till en god samhällsstyrning i Demokratiska republiken Kongo, bedömde revisionsrätten om EU:s stöd till en god samhällsstyrning är relevant för behoven och uppnår planerade resultat och om kommissionen tar tillräcklig hänsyn till landets instabila kontext när den utformar EU-programmen. Granskningen omfattade EU:s stöd till valprocessen, reformen av säkerhetssektorn (rättsväsendet och polisen), reformen av förvaltningen av de offentliga finanserna och decentraliseringen under perioden 2003–2011.

Vid granskningen drog revisionsrätten slutsatsen att EU:s bistånd till en god samhällsstyrning i Demokratiska republiken Kongo är ändamålsenligt i begränsad utsträckning. EU:s stöd till en god samhällsstyrning fastställs inom en generellt sett solid samarbetsstrategi, det tillgodoser de viktigaste behoven och har uppnått visst resultat. Framstegen är dock långsamma, ojämna och begränsade generellt sett. Färre än hälften av de granskade programmen har levererat eller kommer sannolikt att leverera merparten av de förväntade resultaten. Utsikterna för hållbarhet är i de flesta fall orealistiska.

Kommissionen möter allvarliga hinder i sina ansträngningar för att bidra till en bättre samhällsstyrning i Demokratiska republiken Kongo, t.ex. avsaknaden av politisk vilja, programmens givarstyrda dynamik och bristen på absorptionsförmåga: Trots att kommissionen väl känner till huvudskälen till och följderna av en instabil stat i Demokratiska republiken Kongo tog den inte tillräcklig hänsyn till dessa utmaningar när den utformade EU-programmen. Risker har inte hanterats på tillfredsställande sätt, programmålen är ofta alltför ambitiösa, villkorlighet har liten incitamentseffekt och politisk dialog har inte utnyttjats fullt ut och samordnats på ett bra sätt med EU:s medlemsstater på alla områden.

På grundval av granskningsresultaten ger revisionsrätten ett antal rekommendationer, bland annat följande:

  • Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten bör i) ägna större uppmärksamhet åt att garantera en lämplig balans mellan biståndet till alla provinser, särskilt de fattigare, ii) kombinera stöd på central nivå med program i provinserna som kopplar den politiska och territoriella decentraliseringen till förbättrade förvaltningsstrategier vad gäller naturresurserna och upprustning och utveckling av infrastrukturen och iii) ompröva EU:s stöd till en förbättrad förvaltning av naturresurser på grundval av en heltäckande behovsbedömning.

  • Kommissionen bör utforma åtgärder som förebygger eller minskar riskerna och tydligt fastställa hur man ska gå till väga om riskerna blir verklighet.

  • Verka för flexibilitet under programgenomförandet så att man snabbt kan revidera målen vid behov.

  • EU:s bistånd skulle bli effektivare om kommissionen i större utsträckning använde villkorlighet och politisk dialog. I detta ingår att i) fastställa tydliga, relevanta, realistiska och tidsbundna villkor, ii) regelbundet bedöma uppfyllelsen av de överenskomna villkoren och iii) reagera bestämt, proportionerligt och snabbt om Demokratiska republiken Kongos regering visar otillräckligt engagemang när det gäller att uppfylla villkoren, vid behov genom att avbryta programmet tills vidare eller avsluta det helt.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar