Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/29

Luxembourg, 1. oktobra 2013

„EU mora biti zahtevnejša do kongovskih organov,“ pravijo revizorji EU

Poročilo, ki ga je danes objavilo Evropsko računsko sodišče, je kritično do rezultatov pomoči EU za spodbujanje ključnih področij upravljanja v Demokratični republiki Kongo. „Čeprav je podpora EU dobronamerna in dosega nekatere rezultate, pa je napredek počasen, neenakomeren in na splošno omejen,“ je dejal g. Hans Gustav Wessberg, član Evropskega računskega sodišča, ki je odgovoren za poročilo. „Manj kot polovica preučenih programov je dosegla ali bo verjetno dosegla večino pričakovanih rezultatov. Trajnost je v večini primerov nerealistična.“

Če bo EU kot glavna razvojna partnerica DR Kongo ter zagovornica dobrega upravljanja in človekovih pravic še naprej podpirala upravljanje v DR Kongo, mora bistveno izboljšati uspešnost svoje pomoči. Komisija mora biti v zvezi s tem stvarnejša glede dosegljivih ciljev in zasnove programov EU ter zahtevnejša do kongovskih organov pri spremljanju skladnosti z dogovorjenimi pogoji in sprejetimi obveznostmi.

Dobro upravljanje je temeljna evropska vrednota in ključni sestavni del razvojnega sodelovanja EU s tretjimi državami. Od ponovne vzpostavitve strukturnega sodelovanja z DR Kongo je EU tej državi med letoma 2003 in 2011 zagotovila približno 1,9 milijarde EUR pomoči, zato je ena njenih najpomembnejših razvojnih partneric.

Pri reviziji je bila preučena uspešnost podpore EU volilnemu procesu, reformam pravosodja, policije in upravljanja javnih financ ter procesu decentralizacije.

Sodišče je ugotovilo, da bo izboljšanje upravljanja v DR Kongo dolgotrajen proces. EU se tako kot drugi razvojni partnerji sooča z resnimi ovirami pri svojih prizadevanjih za izboljšanje upravljanja v tej državi. Čeprav je Komisija dobro seznanjena z glavnimi razlogi nestabilnosti v DR Kongo, teh razmer pri zasnovi programov EU ni dovolj upoštevala.

Zaključek revizije je, da mora EU, zaradi čim večje verjetnosti dobre porabe njenih sredstev, „zagotoviti, da je financiranje tesno vezano na sporazum z državo partnerico o pogojih, ciljih in tveganjih programov in da je podkrepljeno z uspešnim političnim dialogom z vlado o opredelitvi in izvajanju ustreznih reformnih politik in strategij.“

Sodišče priporoča, da Komisija in ESZD pregledata nekatere sestavne dele strategije sodelovanja EU z DR Kongo, bolje ocenita tveganja v zvezi z uspešnim izvajanjem programov, določita cilje, ki so dosegljivi v nacionalnem okviru, ter okrepita uporabo pogojevanja in političnega dialoga.

Opombe za urednike:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

V tem posebnem poročilu (Posebno poročilo št. 9/2013) z naslovom „Podpora EU upravljanju v Demokratični republiki Kongo“ je Sodišče je ocenilo, ali podpora EU upravljanju ustreza potrebam in dosega načrtovane rezultate ter ali Komisija pri zasnovi programov EU zadosti upošteva nestabilen položaj DR Kongo. Revizija je zajemala podporo EU volilnemu procesu, reformi varnostnega sektorja (pravosodja in policije), reformi upravljanja javnih financ in decentralizaciji v obdobju 2003–2011.

Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da je uspešnost pomoči EU za upravljanje v DR Kongo omejena. Podpora EU upravljanju je umeščena v na splošno dobro strategijo sodelovanja, obravnava glavne potrebe države v zvezi z upravljanjem in je dosegla nekatere rezultate. Toda napredek je počasen, neenakomeren in na splošno omejen. Manj kot polovica programov je dosegla ali bo verjetno dosegla večino pričakovanih rezultatov. Trajnost je v večini primerov nerealistična.

Komisija se pri svojih prizadevanjih, da bi prispevala k izboljšanju upravljanja v DR Kongo, sooča z resnimi ovirami. Med njih spadajo pomanjkanje politične volje, dinamika programov, ki je odvisna od donatorjev, in pomanjkanje absorpcijske sposobnosti. Čeprav je Komisija dobro seznanjena z glavnimi razlogi in posledicami nestabilnosti v DR Kongo, teh razmer pri zasnovi programov EU ni dovolj upoštevala. Tveganja se niso ustrezno obravnavala, cilji programov so večinoma preambiciozni, pogojevanje ima majhen spodbujevalni učinek, politični dialog pa ni bil izkoriščen v celoti in na vseh področjih ustrezno usklajen z državami članicami EU.

Evropsko računsko sodišče na podlagi svojih ugotovitev med drugim priporoča, da:

  • bi morali Komisija in ESZD (i) posvetiti več pozornosti zagotavljanju ustreznega ravnovesja pomoči med vsemi pokrajinami, zlasti revnejšimi, (ii) kombinirati podporo na državni ravni s programi na ravni pokrajin, ki povezujejo politično in ozemeljsko decentralizacijo z izboljšanimi strategijami upravljanja naravnih virov, obnovo in razvojem infrastrukture, ter (iii) ponovno razmisliti o podpori EU izboljšanemu upravljanju naravnih virov na podlagi obsežne ocene potreb;

  • bi morala Komisija vzpostaviti ukrepe za preprečevanje ali blažitev tveganj in jasno opredeliti naknadni način delovanja, če se tveganja uresničijo;

  • zagotoviti prožnost med izvajanjem programa, da se cilji lahko takoj pregledajo, kadar je to primerno;

  • bi bila pomoč EU bolj učinkovita, če bi Komisija okrepila uporabo pogojevanja in političnega dialoga. To bo vključevalo (i) določevanje jasnih, relevantnih, stvarnih in časovno opredeljenih pogojev, (ii) redno ocenjevanje skladnosti z dogovorjenimi pogoji ter (ii) odločno, sorazmerno in pravočasno odzivanje, če vlada DR Kongo ne bo dovolj zavezana skladnosti, z začasno ustavitvijo ali končanjem programa, kadar je to primerno.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Predstavnik za stike z javnostmi

Evropsko računsko sodišče

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar