Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/29

Luxemburg 1. októbra 2013

EÚ musí byť náročnejšia voči konžským orgánom“, hovoria audítori EÚ

Správa uverejnená dnes Európskym dvorom audítorov je kritická k výsledkom pomoci EÚ na presadzovanie hlavných oblastí dobrej správy vecí verejných v Konžskej demokratickej republike (KDR). „Hoci je podpora EÚ dobre mienená a dosahuje určité výsledky, pokrok je pomalý, nerovnomerný a celkovo obmedzený, uviedol p. Hans Gustav Wessberg, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Menej než polovica preskúmaných programov dosiahla alebo pravdepodobne dosiahne väčšinu očakávaných výsledkov. Udržateľnosť je nereálna vo väčšine prípadov.“

Ak má EÚ ako hlavný rozvojový partner KDR a zástanca dobrej správy vecí verejných a ľudských práv pokračovať v podpore správy vecí verejných v KDR, musí významným spôsobom zlepšiť účinnosť pomoci. V tejto súvislosti musí mať Komisia reálnejšie očakávania, pokiaľ ide o možnosť dosiahnuť ciele, ako aj o koncepciu programov EÚ. Komisia musí byť zároveň náročnejšia voči konžským orgánom pri monitorovaní dodržiavania dohodnutých podmienok a prijatých záväzkov.

Dobrá správa vecí verejných je základnou európskou hodnotou a kľúčovou zložkou rozvojovej spolupráce EÚ s tretími krajinami. Od obnovenia štrukturálnej spolupráce s KDR jej EÚ poskytla pomoc v približnej výške 1,9 mld. EUR v rokoch 2003 až 2011, čím sa EÚ stala jedným z najdôležitejších rozvojových partnerov tejto krajiny.

Počas auditu sa preskúmala účinnosť podpory EÚ na volebný proces, reformy súdnictva a polície a správy verejných financií, a proces decentralizácie.

Dvor audítorov zistil, že zlepšenie správy vecí verejných v KDR je proces, ktorý potrvá dlho. EÚ, rovnako ako ostatní rozvojoví partneri, čelí vážnym prekážkam v úsilí prispieť k zlepšeniu správy vecí verejných v KDR. Hoci je však Komisia dobre oboznámená s hlavnými príčinami nestability KDR, pri koncipovaní programov EÚ nebrala na tieto výzvy dostatočný ohľad.

S cieľom maximalizovať šance na dobré vynaloženie finančných prostriedkov EÚ je záverom auditu, že „EÚ musí zabezpečiť, aby bolo financovanie úzko prepojené s dohodou s partnerskou krajinou o podmienkach, cieľoch a rizikách programu, a pevne podchytené účinným politickým dialógom s vládou o vymedzení a zavedení vhodných reformných politík a stratégií“.

Dvor audítorov odporúča, aby Komisia a ESVČ preskúmali niektoré zložky stratégie spolupráce EÚ s KDR, lepšie posúdili riziká pre úspešné vykonávanie programov, stanovili ciele dosiahnuteľné v národnom kontexte a posilnili využívanie podmienenosti a politického dialógu.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (č. 9/2013) má názov „Podpora EÚ na správu vecí verejných v Konžskej demokratickej republike“. Európsky dvor audítorov posúdil, či bola podpora EÚ na správu vecí verejných relevantná z hľadiska potrieb a či sa prostredníctvom nej dosahujú plánované výsledky, a či Komisia zohľadňuje pri navrhovaní programov EÚ v dostatočnej miere nestabilitu KDR. Predmetom auditu bola podpora EÚ na volebný proces, reformu sektora bezpečnosti (súdnictvo a polícia), reformu správy verejných financií a decentralizáciu v období 2003 až 2011.

Dvor audítorov dospel k záveru, že účinnosť pomoci EÚ určenej na správu vecí verejných v KDR je obmedzená. Podpora EÚ na správu vecí verejných je vo všeobecnosti postavená na dôkladnej stratégii spolupráce, riešia sa ňou hlavné potreby krajiny súvisiace so správou a dosiahli sa určité výsledky. Pokrok je však pomalý, nerovnomerný a celkovo obmedzený. Menej než polovica programov dosiahla alebo pravdepodobne dosiahne väčšinu očakávaných výsledkov. Udržateľnosť je nereálna vo väčšine prípadov.

Komisia čelí v úsilí o prispenie k zlepšeniu správy vecí verejných v KDR vážnym prekážkam: chýbajúcej politickej vôli, dynamike programov poháňanej darcami a nedostatočnej schopnosti čerpať prostriedky. Hoci je však Komisia dobre oboznámená s hlavnými príčinami a dôsledkami nestability KDR, pri koncipovaní programov EÚ nebrala na tieto výzvy dostatočný ohľad. Riziká sa neriešia primeraným spôsobom, ciele programov sú často príliš ambiciózne, podmienenosť má slabý motivačný účinok a potenciál politického dialógu nie je plne využitý a primerane koordinovaný vo všetkých oblastiach s členskými štátmi EÚ.

Na základe týchto zistení Dvor audítorov predkladá niekoľko odporúčaní, napr.:

  • Komisia a ESVČ by mali i) venovať zvýšenú pozornosť primeranej rovnováhe pomoci pre všetky provincie, najmä tie chudobnejšie; ii) skombinovať podporu na centrálnej úrovni s programami na provinčnej úrovni, v ktorých sa politická a územná decentralizácia prepája so stratégiami zlepšovania riadenia prírodných zdrojov a s obnovou a rozvojom infraštruktúry; a iii) prehodnotiť podporu EÚ na riadenie prírodných zdrojov na základe komplexného posúdenia potrieb;

  • Komisia by mala stanoviť opatrenia na predchádzanie rizikám alebo ich zmiernenie a jasne definovať, ako sa má postupovať v prípade, ak sa riziká stanú skutočnosťou;

  • zaistiť flexibilitu počas implementácie programu, aby sa v prípade potreby mohli ciele pohotovo prehodnotiť;

  • pomoc EÚ by bola efektívnejšia, ak by Komisia posilnila využívanie podmienenosti a politického dialógu. To zahŕňa i) stanovenie jasných, relevantných, reálnych a časovo ohraničených podmienok, ii) pravidelné hodnotenie dodržiavania dohodnutých podmienok, iii) rozhodné, primerané a včasné zareagovanie v prípade, že vláda KDR neprejaví dostatočné odhodlanie na dodržiavanie podmienok, v prípade potreby aj pozastavením alebo ukončením programu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pracovník tlačového oddelenie Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar