Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

RO

RO


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/29

Luxemburg, 1 octombrie 2013

„UE trebuie să fie mai exigentă în relația cu autoritățile Republicii Democratice Congo”, potrivit auditorului extern al UE

În raportul publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, aceasta critică rezultatele obținute în urma acordării de către UE a sprijinului pentru promovarea anumitor domenii-cheie ale guvernanței în Republica Democratică Congo. Deși sprijinul UE este bine intenționat și duce la obținerea unor rezultate, progresele realizate sunt lente, inegale și, per ansamblu, limitate, a declarat domnul Hans Gustav Wessberg, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Mai puțin de jumătate dintre programele examinate au obținut sau este probabil să obțină majoritatea rezultatelor scontate. Sustenabilitatea este o perspectivă nerealistă în cele mai multe cazuri.”

Dacă, în calitate de partener principal pentru dezvoltare al R.D. Congo și de susținător al bunei guvernanțe și al drepturilor omului, UE va continua să acorde sprijin pentru guvernanță în această țară, eficacitatea acestui sprijin va trebui îmbunătățită în mod semnificativ. În acest sens, Comisia trebuie să fie mai realistă atât cu privire la rezultatele care pot fi obținute prin programele UE, cât și cu privire la modul în care concepe aceste programe. Comisia trebuie să fie mai exigentă în relația cu autoritățile congoleze atunci când monitorizează îndeplinirea condițiilor convenite și a angajamentelor asumate.

Buna guvernanță constituie atât o valoare europeană fundamentală, cât și o componentă-cheie a cooperării UE pentru dezvoltare cu țările terțe. De la reluarea cooperării structurale cu R.D. Congo, UE a furnizat sprijin în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de euro între 2003 și 2011, fiind, astfel, unul dintre cei mai importanți parteneri pentru dezvoltare ai acestei țări.

Curtea a evaluat dacă sprijinul furnizat de UE pentru procesul electoral, pentru reforma gestiunii finanțelor publice, a justiției și a poliției, precum și pentru procesul de descentralizare este eficace.

Curtea a constatat că îmbunătățirea guvernanței în R.D. Congo va fi un proces îndelungat. La fel ca alți parteneri pentru dezvoltare, UE se confruntă cu obstacole serioase în eforturile sale de a contribui la îmbunătățirea guvernanței în R.D. Congo. Cu toate acestea, deși Comisia este familiarizată cu principalele cauze ale fragilității statale în R.D. Congo, ea nu a luat suficient în calcul acest context atunci când a conceput programele UE.

Pentru a se maximiza șansele ca fondurile UE să fie bine cheltuite, auditul concluzionează că „UE trebuie să asigure faptul că finanțarea acordată este strâns legată de acordul cu țara parteneră cu privire la condițiile, obiectivele și riscurile atașate programelor și ferm susținută de un dialog politic eficace cu guvernul cu privire la definirea și punerea în aplicare a unor politici și strategii de reformă corespunzătoare”.

Curtea recomandă Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) să revizuiască anumite componente ale strategiei de cooperare a UE cu R.D. Congo, să evalueze mai bine riscurile la adresa implementării cu succes a programelor, să stabilească obiective fezabile în contextul național și să consolideze utilizarea condiționalității și a dialogului politic.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

În acest raport special (RS nr. 9/2013), intitulat „Sprijinul pentru guvernanță acordat de Uniunea Europeană în Republica Democratică Congo”, Curtea de Conturi Europeană a evaluat dacă sprijinul pentru guvernanță furnizat de UE este relevant în raport cu necesitățile existente și dacă duce la obținerea rezultatelor planificate, precum și dacă contextul fragil din R.D. Congo este luat în considerare în mod suficient de către Comisie la conceperea programelor UE. Auditul a acoperit sprijinul acordat de UE pentru procesul electoral, pentru reforma sectorului de securitate (justiție și poliție), pentru reforma gestiunii finanțelor publice și pentru descentralizare în perioada 2003-2011.

Curtea concluzionează că eficacitatea asistenței acordate de UE pentru guvernanță în R.D. Congo este limitată. Sprijinul UE pentru guvernanță este încadrat într-o strategie de cooperare în general solidă, abordează necesitățile principale ale țării în materie de guvernanță și a dus la obținerea unor rezultate. Cu toate acestea, progresele înregistrate sunt lente, inegale și, per ansamblu, limitate. Mai puțin de jumătate din programe au obținut sau este posibil să obțină majoritatea rezultatelor scontate. Sustenabilitatea este o perspectivă nerealistă în cele mai multe cazuri.

Comisia se confruntă cu obstacole serioase în eforturile sale de a contribui la îmbunătățirea guvernanței în R.D. Congo: lipsa voinței politice, dinamica programelor influențată de donatori și capacitatea de absorbție limitată. Cu toate acestea, deși Comisia este familiarizată cu principalele cauze și consecințe ale fragilității statale în R.D. Congo, ea nu a luat suficient în calcul acest context atunci când a conceput programele UE. Riscurile nu au fost abordate în mod corespunzător, obiectivele programelor sunt adesea prea ambițioase, condiționalitatea are un efect stimulativ slab, iar potențialul dialogului politic nu a fost exploatat pe deplin și nu a fost coordonat în mod adecvat împreună cu statele membre ale UE în toate domeniile.

Pe baza constatărilor sale, Curtea formulează o serie de recomandări, printre care se numără următoarele:

  • Comisia și SEAE ar trebui (i) să acorde o atenție sporită asigurării unui echilibru corespunzător, în ceea ce privește acordarea sprijinului, între toate provinciile, ținând seama în special de provinciile cele mai sărace; (ii) să combine sprijinul de la nivel central cu programe la nivelul provinciilor care să lege descentralizarea politică și teritorială de strategii ameliorate de gestionare a resurselor naturale și de reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii; și (iii) să reexamineze sprijinul acordat de UE pentru o gestionare mai bună a resurselor naturale pe baza unei evaluări exhaustive a necesităților.

  • Comisia ar trebui să stabilească măsuri pentru a preveni sau a diminua riscurile și să definească în mod clar cursul de acțiune care ar trebui urmat în cazul materializării riscurilor respective.

  • Comisia ar trebui să asigure flexibilitate în cursul implementării programelor astfel încât obiectivele să poată fi revizuite în mod prompt acolo unde este necesar.

  • Sprijinul UE ar fi mai eficient dacă Comisia și-ar consolida modul în care utilizează condiționalitatea și dialogul politic. Aceasta va presupune (i) stabilirea unor condiții clare, relevante, realiste și determinate în timp, (ii) evaluarea periodică a conformității cu condițiile convenite și (iii) o reacție fermă, proporțională și în timp util în cazul în care guvernul din R.D. Congo dă dovadă de un angajament insuficient în ceea ce privește asigurarea conformității, prin suspendarea sau anularea programului, acolo unde este necesar.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar