Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

NL


EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/13/29

Luxemburg, 1 oktober 2013

EU moet veeleisender zijn tegenover de Congolese overheid, aldus de EU-controleurs

In een vandaag gepubliceerd verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) wordt kritiek geuit op de resultaten van EU-steun ter bevordering van essentiële bestuursterreinen in de Democratische Republiek Congo (DRC). De EU‑steun is weliswaar goed bedoeld en boekt enig resultaat, maar de vooruitgang is traag, ongelijk en over het geheel genomen beperkt”, aldus de heer Hans Gustav Wessberg, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het verslag. Minder dan de helft van de gecontroleerde programma’s heeft de meeste van de verwachte resultaten opgeleverd of zal dat waarschijnlijk doen. Duurzaamheid is in de meeste gevallen een onrealistische verwachting.

Indien de EU, als belangrijke ontwikkelingspartner van de DRC en als pleitbezorger van goed bestuur en mensenrechten, het bestuur in de DRC wil blijven ondersteunen, moet de EU-steun aanzienlijk doeltreffender worden. Daartoe dient de Commissie realistischer te worden wat betreft de mogelijke resultaten en het ontwerp van de EU‑programma’s. Verder dient zij meer eisen te stellen aan de Congolese autoriteiten wanneer zij de naleving van de overeengekomen voorwaarden en de gedane toezeggingen monitort.

Behoorlijk bestuur is een fundamentele Europese waarde en een essentieel onderdeel van de EU-ontwikkelingssamenwerking met derde landen. Sinds de hervatting van de structurele samenwerking met de DRC heeft de EU tussen 2003 en 2011 ongeveer € 1,9 miljard steun verstrekt en zij is daarmee een van de voornaamste ontwikkelingspartners van het land.

De controle betrof de doeltreffendheid van de EU-steun voor het verkiezingsproces, voor hervormingen van justitie en politie en van het beheer van de overheidsfinanciën alsmede voor het decentraliseringsproces.

De ERK constateerde dat het verbeteren van het bestuur in de DRC een langdurig proces zal zijn. Evenals andere ontwikkelingspartners ondervindt de EU ernstige hinder bij haar pogingen om het bestuur in de DRC te verbeteren. De Commissie is weliswaar bekend met de voornaamste van de onstabiliteit in de DRC, maar heeft toch onvoldoende rekening gehouden met die context bij het opzetten van de EU-programma’s.

Met het oog op de optimalisering van de kansen op een goede besteding van de EU-middelen wordt in de controle het volgende geconcludeerd: “De EU moet ervoor zorgen dat de financiële steun nauw gekoppeld is aan de instemming van het partnerland met de programmavoorwaarden, doelstellingen en risico’s, en dat er een breed draagvlak is dankzij een doeltreffende beleidsdialoog met de regering over de bepaling en uitvoering van een aangepast hervormingsbeleid en dito strategieën”.

De ERK beveelt de Commissie en de EDEO aan, bepaalde onderdelen van de EU-samenwerkingsstrategie met de DRC te herzien, de risico’s voor een geslaagde uitvoering van programma’s beter in te schatten, doelstellingen te bepalen die haalbaar zijn in de nationale context en de benutting van conditionaliteit en beleidsdialoog te versterken.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

In dit speciaal verslag (SV nr. 9/2013), getiteld “EU-steun voor bestuur in de Democratische Republiek Congo”, beoordeelde de ERK of de EU-steun voor bestuur aan de behoeften beantwoordt en of de verwachte resultaten worden gerealiseerd; ook onderzocht de ERK of de Commissie bij het opzetten van EU-programma’s voldoende rekening heeft gehouden met de onstabiliteit van de DRC. De controle betrof de EU-steun voor het verkiezingsproces, de hervorming van de veiligheidssector (justitie en politie), de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën en de decentralisatie tijdens de periode 2003 tot en met 2011.

Naar aanleiding van de controle wordt geconcludeerd dat de doeltreffendheid van de EU-bijstand voor bestuur in de DRC beperkt is. De EU-steun voor bestuur wordt verleend in het kader van een over het algemeen deugdelijke samenwerkingsstrategie, is gericht op de voornaamste behoeften van het land op het gebied van bestuur en heeft enig resultaat bereikt. De vorderingen zijn echter traag, ongelijk en over het geheel genomen beperkt. Minder dan de helft van de programma’s heeft de meeste van de verwachte resultaten opgeleverd of zal dat waarschijnlijk doen. Duurzaamheid is in de meeste gevallen een onrealistische verwachting.

De Commissie ondervindt ernstige hinder bij haar pogingen om bij te dragen tot een beter bestuur in de DRC: het gebrek aan politieke wil, de door donoren gedreven dynamiek van de programma’s en de ontbrekende opnamecapaciteit. De Commissie is weliswaar bekend met de voornaamste oorzaken en gevolgen van de onstabiliteit in de DRC, maar heeft toch onvoldoende rekening gehouden met deze context bij het opzetten van de EU-programma’s. De risico’s werden niet behoorlijk aangepakt, de programmadoelstellingen zijn vaak te ambitieus, de conditionaliteit werkt weinig stimulerend en de beleidsdialoog is niet ten volle benut, noch behoorlijk afgestemd met de EU-lidstaten op alle terreinen.

Op grond van haar bevindingen doet de Rekenkamer onder meer de volgende aanbevelingen:

  • dat de Commissie en de EDEO: (i) meer aandacht besteden aan de zorg voor een adequate verdeling van de steun over alle provincies, vooral de armere; (ii) de steun aan de centrale overheid combineren met programma’s op provinciaal niveau die politieke en territoriale decentralisatie koppelen aan betere strategieën voor het beheer van de natuurlijke hulpbronnen, herstel van de infrastructuur en ontwikkeling, en (iii) de EU-steun voor een beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen heroverwegen op basis van een alomvattende behoeftenanalyse;

  • dat de Commissie maatregelen treft om risico’s te voorkomen of te beperken en duidelijk vaststelt welke koers moet worden gevolgd indien risico’s zich materialiseren;

  • dat er wordt gezorgd voor flexibiliteit tijdens de uitvoering van de programma’s zodat de doelstellingen zo nodig snel kunnen worden herzien.

  • De EU-bijstand zou doeltreffender zijn indien de Commissie haar benutting van de conditionaliteit en de beleidsdialoog zou versterken. Daarvoor zal het nodig zijn: (i) duidelijke, relevante, realistische en tijdgebonden voorwaarden te stellen, (ii) regelmatig de naleving van de overeengekomen voorwaarden te bekijken en (iii) vastberaden, proportioneel en tijdig te reageren indien de DRC-regering onvoldoende inspanning tot naleving blijkt te doen, eventueel door het programma op te schorten of te beëindigen.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 Gsm: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar