Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/29

Luksemburgā, 2013. gada 1. oktobrī

“Eiropas Savienībai ir jābūt prasīgākai pret Kongo iestādēm,” saka ES revidenti

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) šodien publicētajā ziņojumā par ES atbalstu Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) nozīmīgākajām pārvaldības jomām ir pausta kritiska attieksme pret šīs palīdzības rezultātiem. “Lai gan ES atbalsts ir labi domāts un ir gūti daži rezultāti, tomēr progress ir lēns, nevienmērīgs un visai ierobežots,” paziņoja par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Hanss Gustavs Vesbarje [Hans Gustav Wessberg]. “Mazāk nekā puse izvērtēto programmu ir devušas vai, domājams, dos lielāko daļu gaidāmo rezultātu. Ilgtspēja vairākumā gadījumu šķiet neiespējama.”

Ja ES kā svarīgākā KDR partnere attīstības jomā un labas pārvaldības un cilvēktiesību aizstāve vēlas turpināt pārvaldības atbalsta sniegšanu Kongo Demokrātiskajai Republikai, tai ir būtiski jāuzlabo sniegtā atbalsta efektivitāte. Tādēļ Komisijai, novērtējot sasniedzamos mērķus un izstrādājot ES programmas, ir jābūt reālistiskākai. Komisijai ir jābūt prasīgākai pret Kongo iestādēm, pārraugot, kā tiek nodrošināta atbilstība saskaņotajām prasībām un uzņemtajām saistībām.

Labas pārvaldība ir Eiropas pamatvērtība un galvenais komponents ES attīstības sadarbībā ar trešām valstīm. Kopš strukturālās sadarbības atsākšanas ar KDR, laikā no 2003. līdz 2011. gadam Eiropas Savienība šai valstij atbalsta veidā ir piešķīrusi palīdzību aptuveni 1,9 miljardu EUR apmērā, un tādējādi tā ir viena no nozīmīgākajām KDR partnerēm attīstības jomā.

Revīzijā pārbaudīja, cik efektīvs ir ES atbalsts vēlēšanu procesam, tiesu iestādēm, policijas un publisko finanšu pārvaldības reformām un decentralizācijas procesam.

ERP konstatēja, ka pārvaldības uzlabošana KDR būs ilgstošs process. Eiropas Savienība, tāpat kā citi partneri attīstības jomā, saskaras ar nopietniem šķēršļiem, centienos palīdzēt uzlabot KDR pārvaldību. Tomēr, lai arī Komisija labi pārzina galvenos valsts nestabilitātes cēloņus Kongo Demokrātiskajā Republikā, tā šīs problēmas pienācīgi neņēma vērā, izstrādājot ES programmas.

Revīzijā secināts, ka, lai sekmētu ES līdzekļu maksimāli pareizu izlietojumu, ir jāpanāk, lai “ES nodrošinātu, ka finansējums ir cieši saistīts ar vienošanos, kas noslēgta ar partnervalsti par programmas nosacījumiem, mērķiem un riskiem, un to neapgāžami apstiprina efektīvs politiskais dialogs ar valdību par piemērotu reformu, politikas virzienu un stratēģiju formulēšanu un īstenošanu”.

Eiropas Revīzijas palāta iesaka Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam pārskatīt dažus ES sadarbības stratēģijas elementus ar KDR un labāk novērtēt riskus, kas var kavēt programmu veiksmīgu īstenošanu, noteikt valsts situācijā sasniedzamus mērķus, kā arī stiprināt nosacījumu un politiskā dialoga izmantojumu.

Piezīmes izdevējiem:

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr.09/2013 “ES atbalsts pārvaldībai Kongo Demokrātiskajā Republikā” Palāta novērtēja, vai ES atbalsts pārvaldībai atbilst vajadzībām un sniedz plānotos rezultātus un vai Komisija ES programmu izstrādē pienācīgi ņem vērā KDR nestabilo situāciju. Revīzijā tika aplūkots ES atbalsts vēlēšanu procesam, drošības sektora (tiesu iestādes un policija) reformai, publisko finanšu pārvaldības reformai un decentralizācijai laikposmā no 2003. līdz 2011. gadam.

Revīzijā secināts, ka KDR pārvaldībai sniegtās ES palīdzības efektivitāte ir ierobežota. ES atbalsts pārvaldībai ir daļa no kopumā stabilas sadarbības stratēģijas, atbilst galvenajām pārvaldības vajadzībām un ir sniedzis atsevišķus rezultātus. Tomēr progress ir lēns, nevienmērīgs un visai ierobežots. Mazāk nekā puse programmu ir sasniegušas vai, domājams, sasniegs lielāko daļu gaidāmo rezultātu. Ilgtspēja vairākumā gadījumu šķiet neiespējama.

Cenšoties veicināt labāku pārvaldību KDR, Komisija saskaras ar nopietniem šķēršļiem, proti, ar politiskās gribas trūkumu, līdzekļu piešķīrēju dominējošo nozīmi programmu dinamikā un nepietiekamu apguves spēju. Tomēr, lai arī Komisija labi pārzina galvenos valsts nestabilitātes cēloņus un sekas KDR, tā šīs problēmas pienācīgi neņēma vērā, izstrādājot ES programmas. Riski nav pienācīgi novērtēti, programmu mērķi nereti ir pārāk ambiciozi, nosacījumiem ir vāja stimulējoša ietekme, politiskā dialoga sniegtās iespējas nevienā jomā nav pilnībā izmantotas un pienācīgi saskaņotas ar ES dalībvalstīm.

Pamatojoties uz saviem konstatējumiem Eiropas Revīzijas palāta sniedz vairākus ieteikumus, proti,

  • Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam i) jāpievērš lielāka uzmanība pienācīgi līdzsvarotam atbalsta sadalījumam starp visām provincēm, jo īpaši nabadzīgākajām; ii) atbalsts centrālā līmenī jāapvieno ar atbalstu provinces līmeņa programmām, kas nodrošina saikni starp politisko un teritoriālo decentralizāciju un labākām dabas resursu pārvaldības stratēģijām, kā arī infrastruktūras atjaunošanu un attīstību; iii) atkārtoti jāizskata jautājums par ES atbalstu labākai dabas resursu pārvaldībai, pamatojoties uz visaptverošu vajadzību novērtējumu;

  • Komisijai jānosaka pasākumi risku novēršanai vai mazināšanai un skaidri jādefinē rīcības plāns, kas īstenojams, ja riski kļūst par realitāti;

  • jānodrošina elastība programmas īstenošanas laikā, lai vajadzības gadījumā mērķus bez kavēšanās varētu pārskatīt;

  • ES atbalsts būtu efektīvāks, ja Komisija nostiprinātu nosacījumu un politiskā dialoga izmantošanu. Tas ietvers i) skaidru, atbilstīgu, reālistisku un noteiktā termiņā izpildāmu nosacījumu izvirzīšanu, ii) apstiprināto nosacījumu periodisku atbilstības novērtēšanu un iii) stingru, samērīgu un savlaicīgu reakciju gadījumā, ja KDR valdība neizrāda pienācīgu apņemšanos nodrošināt atbilstību; vajadzības gadījumā programmas īstenošanu apturot vai pārtraucot.

Eiropas revīzijas palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352:621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar