Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/29

Luxemburg, 1. lokakuuta 2013

EU:n tarkastajat: EU:n on vaadittava Kongon viranomaisilta enemmän

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa suhtaudutaan kriittisesti tuloksiin, joita on saavutettu EU:n tuella Kongon demokraattisen tasavallan hallintotavan parantamiseen keskeisillä hallinnonaloilla. EU:n tuen tarkoitus on hyvä ja sillä on saavutettu jonkin verran tuloksia, mutta edistys on hidasta, epätasaista ja kaiken kaikkiaan vähäistä, totesi kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hans Gustav Wessberg. ”Tarkastetuista ohjelmista alle puolet on saavuttanut tai todennäköisesti saavuttaa suurimman osan odotetuista tuloksista. Kestävyysnäkymät ovat useimmissa tapauksissa heikot”.

Jos EU aikoo Kongon pääasiallisena kehitysyhteistyökumppanina ja hyvän hallintotavan sekä ihmisoikeuksien edistäjänä jatkaa tukea Kongon hallintotavan parantamiselle, sen on parannettava huomattavasti tuen vaikuttavuutta. Komission on suhtauduttava realistisemmin siihen, miten EU-ohjelmat on suunniteltava ja mitä tuen avulla voidaan saavuttaa. Komission on myös vaadittava Kongon viranomaisilta enemmän valvoessaan sovittujen ehtojen ja tehtyjen sitoumusten noudattamista.

Hyvä hallinto kuuluu EU:n perusarvoihin ja on EU:n kolmansien maiden kanssa toteuttaman kehitysyhteistyön keskeinen osatekijä. Sen jälkeen kun EU käynnisti uudelleen rakenteellisen yhteistyön Kongon demokraattisen tasavallan kanssa, EU on myöntänyt siihen tukea noin 1,9 miljardia euroa vuosina 2003–2011. EU lukeutuukin maan tärkeimpiin kehitysyhteistyökumppaneihin.

Tarkastuksessa selvitettiin, kuinka vaikuttavaa on vaaliprosessiin, oikeus- ja poliisialaan ja julkistalouden hallinnointiuudistukseen sekä hajauttamisprosessiin myönnetty EU:n tuki.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Kongon hallintotavan parantamisesta tulee pitkä prosessi. Muiden kehitysyhteistyökumppaneiden tavoin EU:lla on vakavia vaikeuksia sen pyrkiessä parantamaan hallintotapaa Kongossa. Komissio on hyvin tietoinen Kongon valtion epävakauden pääasiallisista syistä, mutta se ei kiinnittänyt maan tilanteeseen riittävästi huomiota EU-ohjelmia suunnitellessaan.

Tarkastuksessa todettiin, että EU varojen asianmukaisen käytön mahdollisuuksien maksimoimiseksi ”EU:n on varmistettava, että rahoituksen myöntäminen on kytketty kiinteästi sopimukseen, joka on tehty kumppanimaiden kanssa ohjelman ehdoista, tavoitteista ja riskeistä, ja että tuen perustana on vaikuttava toimintapoliittinen vuoropuhelu keskushallinnon kanssa asianmukaisten uudistuspolitiikkojen ja strategioiden määrittelystä ja täytäntöönpanosta”.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto tarkistavat eräitä EU:n ja Kongon välisen yhteistyöstrategian osa-alueita, arvioivat ohjelmien täytäntöönpanon vaarantavat riskit paremmin, asettavat kansallisessa toimintaympäristössä saavutettavissa olevat tavoitteet ja tehostavat tuen ehtojen sekä toimintapoliittisen vuoropuhelun soveltamista.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksessa nro 9/2013Kongon demokraattisen tasavallan hallintotavan parantamiseen tarkoitettu EU:n tuki” tilintarkastustuomioistuin arvioi, onko hallintotavan parantamiseen tarkoitettu EU:n tuki tarpeiden kannalta relevanttia ja saavutetaanko tavoitellut tulokset. Lisäksi se arvioi, kiinnittääkö komissio EU-ohjelmien suunnittelussa riittävästi huomiota Kongon epävakaisiin olosuhteisiin. Tarkastus kattoi vaaliprosessiin, turvallisuusalan uudistukseen (oikeus- ja poliisiasiat), julkistalouden hallinnointiuudistukseen ja vuosina 2003–2011 tapahtuneeseen hallinnon hajauttamiseen liittyneen EU:n tuen.

Tarkastuksessa todettiin, että Kongolle suunnatun hallintotapaa koskevan EU-tuen vaikuttavuus on vähäistä. Hallintotapaa koskeva EU-tuki perustuu yleisesti ottaen vakaaseen yhteistyöstrategiaan ja kohdentuu maan keskeisiin hallintotapatarpeisiin. Sillä on saavutettu jonkin verran tuloksia. Edistys on kuitenkin hidasta, epätasaista ja kaiken kaikkiaan vähäistä. Ohjelmista alle puolet on saavuttanut tai todennäköisesti saavuttaa suurimman osan odotetuista tuloksista. Kestävyysnäkymät ovat useimmissa tapauksissa heikot.

Komissiolla on vakavia vaikeuksia sen pyrkiessä vaikuttamaan Kongon hallintotavan parantamiseen: maassa ei ole riittävää poliittista tahtoa, ohjelmat ovat rahoittajavetoisia ja tuen hyödyntämisvalmiudet puuttuvat. Komissio on hyvin tietoinen Kongon valtion epävakauden pääasiallisista syistä ja seurauksista, mutta se ei kiinnittänyt maan tilanteeseen riittävästi huomiota EU-ohjelmia suunnitellessaan. Riskeihin ei ole puututtu riittävän hyvin, ohjelmien tavoitteet ovat usein liian kunnianhimoisia, tuen ehtojen kannustinvaikutus on heikko eikä toimintapoliittista vuoropuhelua ole hyödynnetty täysimääräisesti ja koordinoitu asianmukaisesti EU:n jäsenvaltioiden kanssa kaikilla aloilla.

Tilintarkastustuomioistuin esittää havaintojensa perusteella muun muassa seuraavat suositukset:

  • Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi i) kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että varmistetaan tuen asianmukainen jakautuminen kaikkien – erityisesti köyhimpien – maakuntien kesken, ii) yhdistettävä keskustasolla maksettava tuki maakuntien tasolla toteutettaviin ohjelmiin, joiden yhteydessä poliittinen ja alueellinen hajauttaminen nivelletään parempiin luonnonvarojen hallintastrategioihin sekä infrastruktuurien kunnostamiseen ja kehittämiseen, sekä iii) arvioitava uudelleen luonnonvarojen hallinnan parantamiseen tarkoitetun EU-tuen tarve kattavan tarpeidenarvioinnin avulla.

  • Komission olisi luotava toimenpiteet, joiden avulla ehkäistään tai lievennetään riskejä, ja määritettävä selkeästi toimet, jotka on toteutettava riskien toteutuessa.

  • Komission olisi annettava mahdollisuus joustavuuteen ohjelman toteutusvaiheessa, jotta tavoitteita voidaan tarvittaessa tarkistaa oikea-aikaisesti.

  • EU:n tuki olisi vaikuttavampaa, jos komissio tehostaisi ehtojen ja toimintapoliittisen vuoropuhelun soveltamista. Tässä yhteydessä on i) asetettava selkeät, relevantit, realistiset ja aikaan sidotut ehdot, ii) säännöllisesti arvioitava sovittujen ehtojen noudattamista ja iii) toimittava tiukasti, oikein suhteutetulla tavalla ja oikea-aikaisesti, jos Kongon viranomaiset eivät osoita riittävää sitoutumista ehtojen noudattamiseen – tarvittaessa keskeyttämällä ohjelma tai lakkauttamalla se.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri, Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu – Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar