Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/29

Luxembourg, 1. oktoober 2013. a.

Euroopa Liidu audiitorite sõnul peab EL Kongo ametivõimude suhtes nõudlikum olema

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruanne on kriitiline Kongo DV valitsustava peamiste valdkondade edendamiseks antud ELi abi tulemuste suhtes. „EL annab toetust küll heade kavatsustega ja on saavutanud ka mõningaid tulemusi, kuid areng on aeglane, ebaühtlane ja kokkuvõttes piiratud,” ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Hans Gustav Wessberg. „Alla poole kontrollitud programmidest on saavutanud või saavutavad tõenäoliselt suurema osa eeldatud tulemustest. Jätkusuutlikkuse eeldamine on enamikul juhtudest ebarealistlik”.

Kui Euroopa Liit jätkab Kongo DV peamise arengupartnerina ning hea valitsemistava ja inimõiguste eestkõnelejana juhtimise toetamist Kongo DV-s, tuleb toetuse mõjusust oluliselt suurendada. Sellega seoses peab komisjon realistlikumalt eesmärke seadma ja ELi programme kavandama. Samal ajal peab komisjon olema ka nõudlikum Kongo ametiasutuste suhtes kokkulepitud tingimuste ja kohustuste täitmise üle järelevalve tegemisel.

Hea juhtimine on üks Euroopa põhiväärtustest ning ka kolmandate riikidega tehtava arengukoostöö oluline osa. Pärast Kongo DVga tehtava struktuurse koostöö jätkamist on Euroopa Liit ajavahemikul 2003–2011 maksnud Kongo DV-le toetust ligikaudu 1,9 miljardit eurot ja on seega üks riigi tähtsamaid arengupartnereid.

Auditiga uuriti ELi toetuse mõju valimisprotsessile, õigussüsteemi, politsei- ja riigi rahanduse juhtimise reformidele ning detsentraliseerimisprotsessile.

Kontrollikoda leidis, et Kongo DV juhtimise parandamine on aeganõudev protsess. Nagu teised arengupartnerid, on ka EL Kongo DV juhtimise parandamise püüdlustes silmitsi tõsiste raskustega. Vaatamata asjaolule, et komisjon teab hästi riigi ebakindluse peamisi põhjuseid, ei võetud ELi programme kavandades neid probleeme siiski piisavalt arvesse.

Auditiga järeldati, et ELi vahendite maksimaalse kasutamise tagamiseks „peab EL tagama, et rahastamine on tihedalt seotud partnerriigi poolse programmitingimuste, eesmärkide ja riskide aktsepteerimisega ning seda toetab mõjus poliitiline dialoog valitsusega asjakohaste reformipoliitikate ja strateegiate määratlemise ja rakendamise üle.”

Kontrollikoda soovitab komisjonil ja Euroopa välisteenistusel vaadata üle mõningad Kongo DV-ga tehtava ELi koostöö strateegia komponendid, hinnata paremini riske seoses programmide eduka rakendamisega, seada riiklikus kontekstis saavutatavad eesmärgid ning kasutada rohkem tingimuslikkust ja poliitilist dialoogi.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Käesoleva eriaruande (nr 9/2013) pealkiri on „ELi toetus Kongo Demokraatliku Vabariigi juhtimisele”. Euroopa Kontrollikoda hindas, kas ELi toetus juhtimisele on vajadusi silmas pidades asjakohane ning saavutab kavandatud tulemused ja kas komisjon arvestab ELi programmide kavandamisel piisavalt Kongo DV ebakindlat olukorda. Audit hõlmas ELi toetust valimisprotsessile, julgeolekusektori reformi (õigussüsteem ja politsei), riigi rahanduse juhtimise reformi ja detsentraliseerimist ajavahemikul 2003–2011.

Kontrollikoda järeldab, et ELi toetuse mõju Kongo DV juhtimise parandamisele on piiratud. ELi toetus juhtimisele põhineb üldiselt usaldusväärsel koostööstrateegial, on suunatud riigi peamistele juhtimisalastele vajadustele ning on saavutanud mõningaid tulemusi. Areng on siiski aeglane, ebaühtlane ning kokkuvõttes piiratud. Alla poole kontrollitud programmidest on saavutanud või saavutavad tõenäoliselt suurema osa eeldatud tulemustest. Jätkusuutlikkuse eeldamine on enamikul juhtudel ebarealistlik.

Komisjon on Kongo DV juhtimise parandamise püüdlustes silmitsi tõsiste raskustega: poliitilise tahte puudumine, rahastajatest sõltuv programmide dünaamika ning toetuste kasutamise vähene suutlikkus. Vaatamata asjaolule, et komisjon teab hästi riigi ebakindluse peamisi põhjuseid ja tagajärgi, ei võetud ELi programme kavandades neid probleeme siiski piisavalt arvesse. Riskidele ei ole pööratud piisavalt tähelepanu, programmide eesmärgid on tihti liiga ambitsioonikad, tingimuslikkuse motiveeriv mõju on vähene ning poliitilist dialoogi ei kasutata kõikides valdkondades täiel määral ära ega koordineerita asjakohaselt ELi liikmesriikidega.

Leidude alusel soovitab kontrollikoda muu hulgas järgmist:

  • Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid: i) pöörama rohkem tähelepanu toetuse asjakohasemale jagunemisele kõikide (eriti vaesemate) provintside vahel, ii) siduma kesktasandil antava toetuse provintsi tasandi programmidega, mis ühendavad poliitilise ja territoriaalse detsentraliseerimise loodusvarade paremate haldusstrateegiate ning infrastruktuuri taastamise ja arendamisega; iii) vaatama vajaduste tervikliku hindamise abil uuesti läbi loodusvarade paremaks haldamiseks antava ELi toetuse;

  • Komisjon peaks võtma kasutusele meetmed, mille abil riske ära hoida või maandada, ning määratlema selgelt tegevuskava juhuks, kui risk muutub reaalsuseks.

  • võimaldama programmi elluviimisetapis paindlikkust, et eesmärke oleks võimalik vajadusel õigeaegselt kontrollida.

  • ELi toetus oleks tõhusam, kui komisjon suurendaks tingimuslikkuse ja poliitilise dialoogi kasutamist. See hõlmab i) selgete, konkreetsete, realistlike ja ajaliselt piiritletud tingimuste seadmist; ii) kokkulepitud tingimuste täitmise regulaarset hindamist; iii) rangete, proportsionaalsete ja õigeaegsete meetmete võtmist, kui Kongo DV ametivõimud tingimusi ei täida (meetmeks võib olla vajadusel ka programmi peatamine või lõpetamine).

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar