Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/13/29

Λουξεμβούργο 1η Οκτωβρίου 2013

«Η ΕΕ πρέπει να καταστεί περισσότερο απαιτητική έναντι των αρχών της ΛΔΚ» δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διατυπώνονται επικρίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της βοήθειας που παρέχει η ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) για τη βελτίωση βασικών τομέων της διακυβέρνησης. «Μολονότι η στήριξη της ΕΕ παρέχεται με τις καλύτερες προθέσεις και επιτυγχάνει ορισμένα αποτελέσματα, η πρόοδος είναι αργή, ανομοιογενής και, συνολικά, περιορισμένη» δήλωσε ο κύριος Hans Gustav Wessberg, Μέλος του ΕΕΣ υπεύθυνο για την εν λόγω έκθεση. «Λιγότερο από το ήμισυ των προγραμμάτων που εξετάστηκαν πέτυχε ή είναι πιθανό να επιτύχει τα περισσότερα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η βιωσιμότητα συνιστά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ουτοπική προοπτική.

Εάν η ΕΕ, ως βασικός αναπτυξιακός εταίρος της ΛΔΚ και υπέρμαχος της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόκειται να συνεχίσει να στηρίζει τη διακυβέρνηση στη ΛΔΚ, θα χρειαστεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της βοήθειάς της. Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή πρέπει να επιδείξει περισσότερο ρεαλισμό όσον αφορά, αφενός, τον σχεδιασμό των προγραμμάτων της ΕΕ και, αφετέρου, όσα μπορούν να επιτευχθούν με τα εν λόγω προγράμματα. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να καταστεί περισσότερο απαιτητική έναντι των αρχών της ΛΔΚ κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους όρους που συμφωνήθηκαν και τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν.

Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί θεμελιώδη ευρωπαϊκή αξία και βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες. Μετά την επανέναρξη της διαρθρωτικής συνεργασίας με τη ΛΔΚ, η ΕΕ παρείχε βοήθεια ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου κατά την περίοδο 2003 – 2011, γεγονός που την καθιστά έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς εταίρους της ΛΔΚ.

Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της στήριξης της ΕΕ σχετικά με την εκλογική διαδικασία, τη μεταρρύθμιση των τομέων της δικαιοσύνης, της αστυνομίας, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, καθώς και τη διαδικασία αποκέντρωσης.

Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης στην ΛΔΚ θα αποτελέσει μια μακρά διαδικασία. Όπως και άλλοι αναπτυξιακοί εταίροι, η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στις προσπάθειές της να συμβάλει στη βελτίωση της διακυβέρνησης στη ΛΔΚ. Ωστόσο, μολονότι η Επιτροπή γνωρίζει καλά τις βασικές αιτίες του εύθραυστου χαρακτήρα του κράτους στη ΛΔΚ, δεν έλαβε επαρκώς υπόψη της κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων της ΕΕ τις προκλήσεις αυτές.

Το συμπέρασμα του ελέγχου είναι ότι, προκειμένου να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες ορθής αξιοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ, «η ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση συνδέεται στενά με τη συμφωνία με τη χώρα-εταίρο που αφορά τους όρους, τους στόχους και τους κινδύνους του προγράμματος και ότι υποστηρίζεται από αποτελεσματικό διάλογο σε θέματα πολιτικής με την κυβέρνηση σχετικά με την κατάρτιση και την υλοποίηση των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικών μεταρρύθμισης».

Το Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επανεξετάσουν ορισμένες συνιστώσες της στρατηγικής συνεργασίας της ΕΕ με τη ΛΔΚ, να αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που μπορούν να υπονομεύσουν την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων, να ορίσουν στόχους που είναι επιτεύξιμοι στο εθνικό πλαίσιο και να ενισχύσουν τη χορήγηση βοήθειας υπό όρους και τον διάλογο για θέματα πολιτικής.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 09/2013), με τίτλο «Στήριξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)», το ΕΕΣ αξιολόγησε κατά πόσον η στήριξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες και επιτυγχάνει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα και κατά πόσον η Επιτροπή λαμβάνει επαρκώς υπόψη της την εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί στη ΛΔΚ κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων της ΕΕ. Ο έλεγχος κάλυψε τη στήριξη της ΕΕ για την εκλογική διαδικασία, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (δικαιοσύνη και αστυνομία), τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και την αποκέντρωση κατά την περίοδο 2003 - 2011.

Το συμπέρασμα του ελέγχου είναι ότι η αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ για τη διακυβέρνηση στη ΛΔΚ είναι περιορισμένη. Η στήριξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση εντάσσεται σε ένα εν γένει άρτιο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας, ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες διακυβέρνησης της χώρας και έχει επιτύχει ορισμένα αποτελέσματα. Εντούτοις, η πρόοδος είναι αργή, ανομοιογενής και, συνολικά, περιορισμένη. Λιγότερο από το ήμισυ των προγραμμάτων που εξετάστηκαν πέτυχε ή είναι πιθανό να επιτύχει τα περισσότερα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η βιωσιμότητα συνιστά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ουτοπική προοπτική.

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια στις προσπάθειές της να συμβάλει στη βελτίωση της διακυβέρνησης στη ΛΔΚ: την απουσία πολιτικής βούλησης, τη δυναμική των καθοδηγούμενων από τους χορηγούς προγραμμάτων και την έλλειψη ικανότητας απορρόφησης κονδυλίων. Ωστόσο, μολονότι η Επιτροπή γνωρίζει καλά τις βασικές αιτίες και συνέπειες του εύθραυστου χαρακτήρα του κράτους της ΛΔΚ, δεν έλαβε επαρκώς υπόψη της κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων της ΕΕ τις προκλήσεις αυτές. Οι κίνδυνοι δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς, οι στόχοι των προγραμμάτων είναι συχνά υπερβολικά φιλόδοξοι, η υπό όρους χορήγηση βοήθειας συμβάλλει πενιχρά στη δημιουργία κινήτρων και ο διάλογος σε θέματα πολιτικής δεν αξιοποιήθηκε πλήρως ούτε υπήρξε επαρκής συντονισμός με τα κράτη μέλη της ΕΕ στο σύνολο των τομέων.

Βάσει των διαπιστώσεών του, το ΕΕΣ διατυπώνει, μεταξύ άλλων, τις εξής συστάσεις:

  • Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ πρέπει i) να μεριμνήσουν ιδιαιτέρως για την ισόρροπη κατανομή της βοήθειας μεταξύ όλων των επαρχιών, ιδίως των φτωχότερων, ii) να συνδυάσουν τη στήριξη σε κεντρικό επίπεδο με προγράμματα σε επαρχιακό επίπεδο που συνδέουν την πολιτική και εδαφική αποκέντρωση με βελτιωμένες στρατηγικές διαχείρισης των φυσικών πόρων και αποκατάσταση και ανάπτυξη των υποδομών και iii) να επανεξετάσουν τη στήριξη της ΕΕ για τη βελτιωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων βάσει ολοκληρωμένης εκτίμησης αναγκών.

  • Η Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό των κινδύνων και να καθορίσει σαφώς την πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση επαλήθευσης των κινδύνων.

  • Να προβλεφθεί ένα περιθώριο ευελιξίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ταχεία επανεξέταση των στόχων όταν συντρέχει λόγος.

  • Η βοήθεια της ΕΕ θα είναι αποδοτικότερη εάν η Επιτροπή ενισχύσει τη χρήση της χορήγησης βοήθειας υπό όρους και του διαλόγου σε θέματα πολιτικής. Αυτό προϋποθέτει: i) καθορισμό σαφών, σχετικών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων όρων, ii) περιοδική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους συμφωνηθέντες όρους και iii) σθεναρή, αναλογική και έγκαιρη αντίδραση εάν η κυβέρνηση της ΛΔΚ δείχνει ανεπαρκή δέσμευση στη συμμόρφωση, κατά περίπτωση διακόπτοντας ή παύοντας το πρόγραμμα.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλ.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar