Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/29

Luxembourg, den 1. oktober 2013

"EU bør stille større krav til de congolesiske myndigheder," siger EU's revisorer

I en beretning, der offentliggøres i dag, kritiserer Den Europæiske Revisionsret resultaterne af den EU-bistand, der ydes til at fremme centrale områder inden for regeringsførelse i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo). "EU's støtte er velment og har givet en del resultater, men fremskridtene er langsomme, ujævne og samlet set begrænsede," siger Hans Gustav Wessberg, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarligt for beretningen. "Under halvdelen af de undersøgte programmer har givet eller kan forventes at give hovedparten af de planlagte resultater. I de fleste tilfælde er der ingen realistisk udsigt til bæredygtighed."

Hvis Den Europæiske Union som en af DR Congos vigtigste udviklingspartnere og som fortaler for god regeringsførelse og menneskerettigheder fortsat skal støtte regeringsførelse i DR Congo, bør den forbedre effektiviteten af sin støtte betydeligt. For at sikre dette bør Kommissionen være mere realistisk, når den opstiller målsætninger og udformer EU-programmer. Kommissionen bør stille større krav til de congolesiske myndigheder, når den overvåger, om de aftalte betingelser og forpligtelser bliver opfyldt.

God regeringsførelse er en af de grundlæggende europæiske værdier og et nøgleelement i EU's udviklingssamarbejde med tredjelande. Efter genoptagelsen af det strukturelle samarbejde med DR Congo ydede EU i perioden fra 2003 til 2011 ca. 1,9 milliarder euro i bistand og blev dermed en af landets vigtigste udviklingspartnere.

Revisionsretten undersøgte, om EU's støtte til valgprocessen, til retsvæsenet og politiet, til reform af forvaltningen af de offentlige finanser og til decentraliseringsprocessen var effektiv.

Revisionsretten konstaterede, at det bliver en langvarig proces at forbedre regeringsførelsen i DR Congo. Der er alvorlige hindringer for EU's og de andre udviklingspartneres bestræbelser på at bidrage til bedre regeringsførelse. Men selv om Kommissionen er godt bekendt med de vigtigste årsager til struktursvagheden i DR Congo, tog den ikke tilstrækkelig hensyn til dette ved udformningen af EU-programmerne.

Revisionsretten konkluderer, at for at maksimere chancerne for, at EU-midlerne udnyttes bedst muligt, bør EU sikre, at der indgås aftaler med partnerlandet om betingelser knyttet til programmernes målsætninger og risici, og at der føres en effektiv politisk dialog med regeringen om definition og gennemførelse af hensigtsmæssige reformpolitikker og ‑strategier.

Revisionsretten anbefaler, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten revurderer en række elementer i EU's samarbejdsstrategi vedrørende DR Congo, foretager en bedre vurdering af risici med betydning for programgennemførelsen, opstiller målsætninger, der er realistiske i den nationale kontekst, og styrker anvendelsen af konditionalitet og politisk dialog.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (SB nr. 9/2013) bærer titlen "EU's støtte til regeringsførelse i Den Demokratiske Republik Congo". Revisionsretten vurderede, om EU's støtte til regeringsførelse er relevant i forhold til behovene og giver de planlagte resultater, og om Kommissionen tager tilstrækkelig hensyn til DR Congos struktursvaghed ved udformningen af EU-programmerne. Revisionen vedrørte den støtte, som EU i perioden 2003-2011 ydede til valgprocessen, til reformen af sikkerhedssektoren (retsvæsen og politi), til reformen af forvaltningen af de offentlige finanser og til decentraliseringsprocessen.

Retten konkluderer, at effektiviteten af EU's støtte til regeringsførelse i DR Congo er begrænset. EU-støtten til regeringsførelse ydes inden for rammerne af en generelt forsvarlig samarbejdsstrategi, den tackler landets vigtigste behov, og den har givet en del resultater. Fremskridtene er imidlertid langsomme, ujævne og samlet set begrænsede. Under halvdelen af programmerne har givet eller kan forventes at give hovedparten af de planlagte resultater. I de fleste tilfælde er der ingen realistisk udsigt til bæredygtighed.

Der er alvorlige hindringer for Kommissionens bestræbelser på at forbedre regeringsførelsen i DR Congo: manglende politisk vilje, donordrevet programdynamik og manglende absorptionskapacitet. Men selv om Kommissionen er godt bekendt med de vigtigste årsager til og konsekvenser af struktursvagheden i DR Congo, tog den ikke tilstrækkelig hensyn til dette ved udformningen af EU-programmerne. Der er ikke gjort nok for at modvirke risici, programmernes målsætninger er ofte for ambitiøse, betingelserne har ringe tilskyndelseseffekt, og den politiske dialog er ikke blevet udnyttet fuldt ud og koordineret tilstrækkeligt med EU's medlemsstater på alle områder.

På grundlag af sine revisionsresultater fremsætter Revisionsretten en række anbefalinger, herunder:

  • at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten i) har større opmærksomhed på at sikre en passende balance i den støtte, der ydes til provinserne i DR Congo, især til de fattigste provinser, ii) kombinerer støtte på centralt niveau med programmer på provinsniveau, der kæder politisk og territorial decentralisering sammen med forbedrede strategier for forvaltning af naturressourcer samt genopretning og udvikling af infrastruktur, og iii) genovervejer EU's støtte til bedre forvaltning af naturressourcer på grundlag af en omfattende behovsanalyse

  • at Kommissionen træffer foranstaltninger til at forebygge eller mindske risici og klart definerer, hvad der skal gøres, hvis risiciene bliver til virkelighed, og

  • at Kommissionen giver mulighed for fleksibilitet under programgennemførelsen, så målsætningerne straks kan revideres, hvis det bliver relevant.

  • EU's støtte ville blive mere effektiv, hvis Kommissionen styrkede anvendelsen af konditionalitet og politisk dialog. Dette omfatter i) opstilling af klare, relevante, realistiske og tidsafgrænsede betingelser, ii) regelmæssig vurdering af, om de aftalte betingelser bliver opfyldt, og iii) beslutsom, rimelig og rettidig indgriben, hvis DR Congos regering ikke udviser tilstrækkelig vilje til at opfylde betingelserne, når det er relevant ved at suspendere eller indstille programmet.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret.

Kontor: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar