Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/29

Lucemburk 1. října 2013

EU musí být ve vztahu ke konžským orgánům náročnější,“ říkají auditoři EU

Zpráva, kterou Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes zveřejnil, se kriticky vyjadřuje k výsledkům finanční pomoci EU určené na podporu hlavních oblastí správy věcí veřejných v Demokratické republice Kongo (DRK). Podpora EU má sice dobrý záměr a dosahuje určitých výsledků, ale pokrok je pomalý, nerovnoměrný a celkově omezený, uvedl Hans Gustav Wessberg, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu. Očekávané výsledky má nebo pravděpodobně bude mít méně než polovina programů. Udržitelnost je ve většině případů nerealistická.

Má-li EU jako hlavní rozvojový partner země prosazující řádnou správu věcí veřejných a lidská práva pokračovat v podpoře správy věcí veřejných v DRK, musí výrazně zlepšit účinnost své pomoci. V tomto ohledu musí mít Komise jednak realističtější očekávání, pokud jde o dosahování výsledků a koncepci programů EU, a jednak od konžských orgánů důsledněji vyžadovat monitorování souladu s dohodnutými podmínkami a učiněnými závazky.

Dobrá správa věcí veřejných je zcela zásadní evropskou hodnotou a zároveň klíčovou složkou rozvojové spolupráce EU s třetími zeměmi. Po opětovném navázání strukturální spolupráce s DRK jí EU poskytla mezi lety 2003 a 2011 přibližně 1,9 miliardy EUR, čímž se řadí k největším rozvojovým partnerům této země.

Audit zkoumal účinnost podpory EU určené na volební proces, reformu soudnictví, policie a správy veřejných prostředků a na proces decentralizace.

Zlepšení správy věcí veřejných v DRK bude dle zjištění Účetního dvora dlouhodobý proces. Stejně jako ostatní rozvojoví partneři čelí i EU ve svém úsilí přispět ke zlepšení správy věcí veřejných v DRK vážným překážkám. Přestože je však Komise dobře obeznámena s hlavními příčinami slabé role státu v DRK, při koncipování programů EU dostatečně nevzala tento kontext v úvahu.

Při auditu se dospělo k závěru, že aby se co nejvíce zvýšily naděje na dobré využití prostředků EU, „musí EU zajistit, aby financování bylo podmíněno souhlasem partnerské země s podmínkami, cíli a riziky programu a aby úzce vycházelo z efektivního politického dialogu s vládou, pokud jde o definici a provádění vhodných reformních politik a strategií“.

Účetní dvůr doporučuje, aby Komise a ESVČ přehodnotila určité složky strategie spolupráce EU s DRK, lépe posuzovala rizika spojená s úspěšným prováděním programů, zavedla cíle, které jsou dosažitelné v národním kontextu, a více využívala podmíněnost a politický dialog.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 9/2013) nese název „Podpora EU určená na správu věcí veřejných v Demokratické republice Kongo“. Účetní dvůr posuzoval, zda je podpora EU poskytovaná na správu věcí veřejných relevantní z hlediska potřeb a dosažení plánovaných výsledků a zda Komise bere při koncipování programů EU dostatečný ohled na nestabilní kontext v DRK. Předmětem auditu byla podpora, kterou EU poskytla na volební proces, reformu bezpečnostního sektoru (spravedlnost a policie), reformu správy veřejných financí a decentralizaci v letech 2003–2011.

Při auditu se dospělo k závěru, že účinnost pomoci EU určené na správu věcí veřejných v DRK je omezená. Podpora EU na správu věcí veřejných je nastavena v rámci celkově dobré strategie spolupráce, je zaměřena na hlavní potřeby v této oblasti a dosáhla určitých výsledků. Pokrok je však pomalý, nerovnoměrný a celkově omezený. Očekávané výsledky má nebo pravděpodobně bude mít méně než polovina programů. Udržitelnost je ve většině případů nerealistická.

Komise čelí ve svém úsilí přispět ke zlepšení správy věcí veřejných v DRK vážným překážkám, jako je absence politické vůle, programy realizované spíše z podnětu dárců a malá schopnost čerpat finanční prostředky. Ačkoliv je Komise dobře obeznámena s hlavními příčinami a důsledky slabé role státu v DRK, při koncipování programů EU dostatečně nevzala tento kontext v úvahu. Rizika nebyla zohledněna v odpovídající míře, cíle programů jsou často příliš ambiciózní, podmíněnost má slabý motivační účinek a potenciál politického dialogu nebyl plně využit a patřičně koordinován s členskými státy EU ve všech oblastech.

Na základě svých zjištění Účetní dvůr předkládá několik doporučení, mimo jiné:

  • Komise spolu s ESVČ by měla i) věnovat zvýšenou pozornost zajištění náležité rovnováhy pomoci mezi všemi provinciemi, zejména těmi chudšími, ii) zkombinovat podporu na ústřední úrovni s programy na oblastních úrovních, které propojují politickou a územní decentralizaci a mají lepší strategie pro řízení přírodních zdrojů a obnovu a rozvoj infrastruktury a iii) přehodnotit podporu EU pro lepší řízení přírodních zdrojů na základě komplexního posouzení potřeb.

  • Komise by měla zavést opatření na předcházení nebo zmírnění rizik a jasně definovat, jak postupovat v případě, že se rizika stanou skutečností.

  • Je třeba umožnit flexibilitu během provádění programu, aby v případě potřeby bylo možné cíle rychle revidovat.

  • Pomoc EU by byla efektivnější, kdyby Komise více uplatňovat podmíněnost a politický dialog. To znamená i) nastavit jasné, relevantní, realistické a časově vymezené podmínky, ii) pravidelně posuzovat soulad s dohodnutými podmínkami a iii) důrazně, přiměřeně situaci a včas reagovat, pokud vláda DRK neprokáže dostatečnou vůli zajistit soulad s těmito podmínkami, a to v případě potřeby pozastavením nebo ukončením programu.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar