Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/29

Люксембург, 1 октомври 2013 г.

ЕС следва да бъде по-взискателен към конгоанските власти, декларират одиторите на ЕС

Публикуваният днес доклад от Европейската сметна палата (ЕСП) съдържа критики относно резултатите от предоставената от ЕС помощ за насърчаване на ключови области на управление в Демократична република Конго (ДРК). „Въпреки че подкрепата от страна на ЕС е добре замислена и постига известни резултати, напредъкът е бавен, неравномерен и като цяло ограничен“, декларира Hans Gustav Wessberg, членът на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада. „По-малко от половината проверени програми са постигнали или има вероятност да постигнат по-голямата част от очакваните резултати. В повечето случаи перспективата за устойчивост е нереалистична“.

Ако ЕС продължи да подкрепя управлението в ДРК в качеството си на основен партньор в развитието и защитник на доброто управление и правата на човека, той трябва значително да подобри ефективността на своята помощ. В това отношение е необходимо Комисията да бъде по-реалистична относно това какво може да се постигне и относно изготвянето на програмите на ЕС. Тя трябва също така да изисква повече усилия от конгоанските власти във връзка с мониторинга на спазването на договорените условия и поетите ангажименти.

Доброто управление е фундаментална европейска ценност и ключов елемент от политиката на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие с трети страни. След възобновяването на структурното сътрудничество с ДРК ЕС е осигурил около 1,9 млрд. евро помощ в периода 2003—2011 г., като така се е превърнал в един от най-важните партньори за развитие на страната.

По време на одита беше проверена ефективността на подкрепата от страна на ЕС за процеса на провеждане на избори, реформите в правосъдието, полицията и управлението на публичните финанси, както и процеса на децентрализация.

ЕСП констатира, че процесът на подобряване на управлението в ДРК ще бъде продължителен. Подобно на другите партньори за развитие, ЕС среща сериозни пречки в усилията си за подобряване на управлението в ДРК. Въпреки че е добре запозната с основните причини за нестабилността в ДРК, Комисията не е взела предвид в достатъчна степен обстановката при изготвянето на програмите на ЕС.

За да се увеличат максимално предпоставките за правилно изразходване на средствата от ЕС, в рамките на своя одит Сметната палата достигна до заключението, че ЕС следва да осигури тясната връзка на финансирането със споразумението с партньорската държава относно условията, целите и рисковете на програмата, както и че то е добре подкрепено от ефективен политически диалог с правителството относно определянето и изпълнението на подходящи политики и стратегии на реформата.

ЕСП препоръчва на Комисията и ЕСВД да подобрят стратегията на ЕС за сътрудничество с ДРК, да оценят по-добре рисковете във връзка с успешното прилагане на програмите, да поставят цели, които са постижими предвид ситуацията в държавата, и да засилят обвързването на помощта с условия и политически диалог.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад (СД 9/2013) е озаклавен „Подкрепа от страна на ЕС за управлението в Демократична република Конго“. ЕСП оцени дали подкрепата на ЕС за управлението съответства на нуждите и дали успява да постигане планираните резултати, както и дали Комисията взема в предвид в достатъчна степен ситуацията на нестабилност в ДРК при изготвянето на програмите на ЕС. В обхвата на одита беше включена подкрепата на ЕС в периода 2003—2011 г. за процеса на провеждане на изборите, за реформата в сектора за сигурност (правосъдие и полиция) и в управлението на публичните финанси, както и за децентрализацията.

Заключението на ЕСП е, че ефективността на помощта на ЕС за управлението в ДРК е ограничена. Подкрепата на ЕС за управлението е като цяло част от стабилна стратегия за сътрудничество, която е насочена към основните нужди на управлението на страната и е постигнала определени резултати. Въпреки това напредъкът е бавен, неравномерен и като цяло ограничен. По-малко от половината програми са постигнали или има вероятност да постигнат по-голямата част от очакваните резултати. В повечето случаи перспективата за устойчивост е нереалистична.

Комисията среща сериозни пречки в усилията си за подобряване на управлението в ДРК: тези проблеми се дължат на липсата на политическа воля, на движената от донорите динамика на програмите и липсата на капацитет за усвояване на средствата. Въпреки че е добре запозната с основните причини и последици за нестабилността в ДРК, Комисията не е взела предвид в достатъчна степен тази обстановка при изготвянето на програмите на ЕС. Не е обърнато съответно внимание на рисковете, целите на програмите често са твърде амбициозни, стимулите от обвързването на помощта с условия са слаби, а политическият диалог не е пълноценно използван и достатъчно координиран във всички области с държавите членки на ЕС.

Въз основа на своите констатации ЕСП формулира известен брой препоръки, сред които:

  • Комисията и ЕСВД, i) да обърнат по-голямо внимание на осигуряването на съответен баланс на помощта между всички провинции, особено по-бедните; ii) да съчетаят подкрепата на централно равнище с програми на равнището на провинциите, които да обвързват политическата и териториалната децентрализация с подобрени стратегии за управление на природните ресурси и възстановяване и развитие на инфраструктурата, и iii) да преразгледат въпроса за подкрепата на ЕС за подобряване на управлението на природните ресурси въз основа на цялостна оценка на нуждите.

  • Комисията да установи мерки за предотвратяване и ограничаване на рисковете и ясно да определи начина на действие при осъществяване на тези рискове.

  • Да се осигури гъвкавост при изпълнението на програмите, така че при необходимост целите да могат своевременно да се преразглеждат.

  • Помощта от ЕС ще бъде по-ефикасна, ако Комисията затвърди обвързването на помощта с определени условия и използва по-добре политическия диалог. Това следва да включва i) поставяне на ясни, съотносими, реалистични и обвързани с времеви рамки условия, ii) периодично оценяване на изпълнението на договорените условия и iii) твърда, пропорционална и своевременна реакция в случай на недостатъчна ангажираност на правителството на ДРК със спазването на условията чрез спиране или прекратяване на съответната програма, когато е целесъобразно.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Press Officer European Court of Auditors

Desk: +352 4398 45410 Mobile: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar