Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/27

Luxemburg den 19 september 2013

EU-stöd till privata skogar – inga reella resultat, säger EU:s revisorer

Kommissionen gjorde ingen särskild analys av läget i EU:s skogsbrukssektor som motiverade förslaget till särskilt ekonomiskt stöd med syftet att öka det ekonomiska värdet i skogar, enligt en rapport från Europeiska revisionsrätten som offentliggörs idag. Medlemsstaterna använde åtgärden till att stödja insatser som inte motsvarade programmens mål och som hellre borde ha finansierats av andra åtgärder med andra krav för stödberättigande och andra, vanligtvis lägre stödfinansieringssatser.

Den särskilda åtgärden 122, "högre ekonomiskt värde i skog" infördes för första gången till budgetperioden 2007–2013. Det totala belopp som tilldelades åtgärden uppgick till 535 miljoner euro under perioden 2007–2013. Revisionsrättens granskning visade på brister i programmet över hela linjen – utformningen, genomförandet och övervakningen av åtgärden. EU:s revisorer drog slutsatsen att kommissionen och medlemsstaterna inte förvaltade de granskade aspekterna av stödet som ska öka det ekonomiska värdet i skogar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Eftersom det finns förslag på att behålla detta stödprogram till nästa budgetperiod 2014–2020 föreslår revisionsrätten ett antal förbättringar som ska garantera att programmet ger ett europeiskt mervärde.

Revisionsrätten konstaterade att endast ett fåtal av de granskade projekten ökade skogarnas ekonomiska värde på ett betydande sätt, antingen genom att de ökade värdet på marken (anläggning av skogsstigar och skogsvägar) eller värdet på bestånden (skogsbruksåtgärder som beskärning eller gallring)). Revisionsrätten hittade också fall där det offentliga stödet var oproportionerligt högt.

Med tanke på det nuvarande programmets resultat rekommenderar revisionsrätten att kommissionen ser över det genom att först fastställa vad en skogs ekonomiska värde består i och bedömer EU:s behov av att uppnå ett högre ekonomiskt värde i skog och sedan tydligt definierar de centrala delar som kan garantera att EU-stödet inriktas på dessa behov. Revisionsrätten uppmanade också medlemsstaterna att införa lämpliga förfaranden och se till att stödet är ändamålsenligt och verkligen ökar det ekonomiska värdet i de skogsområden där investeringarna görs.

Revisionsrätten konstaterade att medlemsstaterna varken fastställde själva eller krävde att stödmottagarna skulle fastställa värdet på skogsområdena före och efter investeringarna, vilket gör det mycket svårt att avgöra om EU-stödet har gett något mervärde.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 8/2013 Stöd till åtgärden högre ekonomiskt värde i skog från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling bedömde revisionsrätten om landsbygdsutvecklingsstödet till ett ökat ekonomiskt värde i skogar förvaltas effektivt och ändamålsenligt. Granskningen omfattade både kommissionen och utvalda medlemsstater (Spanien (Galicien), Italien (Toskana), Ungern, Österrike och Slovenien) som står för mer än 50 % av de totala utgifter som redovisats.

Vid granskningen framkom brister i utformningen av åtgärden som utgör ett stort hinder för att den ska kunna genomföras framgångsrikt. Kommissionen gjorde ingen särskild analys av läget i EU:s skogsbrukssektor som motiverade förslaget till ett särskilt ekonomiskt stöd som ska öka det ekonomiska värdet i privatägda eller kommunägda skogar. Vidare definierades inte centrala delar av åtgärden i de rättsliga bestämmelserna, framför allt vad som avses med "ekonomiskt värde i skog" och "skogsbruksföretag". Dessutom bestämde medlemsstaterna vilken storlek ett skogsbruksföretag skulle ha för att det skulle krävas en skogsbruksplan på mycket olika sätt.

Revisionsrätten konstaterade att endast ett fåtal av de granskade projekten ökade skogarnas ekonomiska värde på ett betydande sätt, antingen genom att de ökade värdet på marken (anläggning av skogsstigar och skogsvägar) eller värdet på bestånden (skogsbruksåtgärder som beskärning eller gallring).

Med tanke på det nuvarande programmets resultat rekommenderar revisionsrätten följande:

Kommissionen bör fastställa och bedöma EU:s behov av att uppnå ett högre ekonomiskt värde i skog och tydligt definiera de centrala delar som ska garantera att EU-stödet är inriktat på att tillgodose dessa behov och på så sätt skapa ett europeiskt mervärde.

Medlemsstaterna bör på lämpligt sätt i landsbygdsutvecklingsprogrammen beskriva de särskilda ekonomiska behoven och möjligheterna när det gäller de olika typerna av skogsområden och stödmottagare, förbättra skogsbruket genom att se till att skogsbruksplaner utarbetas för merparten av skogsbruksföretagen och verka för att skogsområden certifieras, fastställa lämpliga krav för att se till att skogsstödet inom landsbygdsutvecklingspolitiken är konsekvent, förenligt med bestämmelserna för statligt stöd och så ändamålsenligt som möjligt och införa lämpliga förfaranden och se till att stödet är ändamålsenligt och verkligen ökar det ekonomiska värdet i de skogsområden där investeringarna görs.

Kommissionen bör förbättra övervakningen av åtgärden och se till att medlemsstaterna genomför den i överensstämmelse med de särskilda mål som satts upp. Rent konkret bör medlemsstaterna kräva att stödmottagarna lämnar uppgifter om värdet på skogsområdena både före och efter de investeringar som får stöd och också att förvaltningsmyndigheterna validerar dessa värden.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare vid Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar