Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/27

Luxembourg, 19. september 2013

Podpora EU za zasebne gozdove: revizorji EU poročajo o neoprijemljivih rezultatih

Po podatkih danes objavljenega poročila Evropskega računskega sodišča razmere v gozdarskem sektorju niso bile analizirane posebej za to, da bi se utemeljila posebna finančna podpora za povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Države članice so uporabile ukrepe za podpiranje dejavnosti, ki niso ustrezale ciljem programa in ki bi jih ustrezneje financirali z drugimi ukrepi z drugačnimi zahtevami za upravičenost in drugačnimi, običajno nižjimi, stopnjami financiranja pomoči.

Posebni ukrep 122 „povečanje gospodarske vrednosti gozdov“ je najprej veljal za proračunsko obdobje EU 2007–2013. Za to obdobje so bila v okviru ukrepa dodeljena sredstva v višini 535 milijonov EUR. Sodišče je med revizijo odkrilo pomanjkljivosti v celotnem programu, in sicer v zasnovi, izvajanju in spremljanju ukrepa. Revizorji EU so ugotovili, da Komisija in države članice niso učinkovito in uspešno upravljale revidiranih vidikov podpore za povečanje gospodarske vrednosti gozdov. Zaradi predloga, da se ta podporni program ohrani za naslednje proračunsko obdobje 2014–2020, je Sodišče predlagalo številne izboljšave, da se zagotovi dodana vrednost EU programa.

Sodišče je ugotovilo, da je le nekaj revidiranih projektov bistveno povečalo gospodarsko vrednost gozdov, in sicer bodisi s povečanjem vrednosti zemljišča (gradnja gozdnih vlak in cest) ali vrednosti sestojev (gozdnogojitvene dejavnosti, kot sta obrezovanje in redčenje). Odkriti so bili tudi primeri nesorazmerno visoke javne podpore.

Sodišče glede na rezultate trenutnega programa priporoča, da ga Komisija pregleda, tako da najprej opredeli, kaj sestavlja gospodarsko vrednost gozdov, in oceni potrebe EU po podpori za povečanje gospodarske vrednosti ter jasno opredeli ključne značilnosti, ki bi zagotovile, da je podpora EU ciljno usmerjena v reševanje teh potreb. Sodišče je tudi pozvalo države članice, naj uvedejo ustrezne postopke, da zagotovijo uspešnost podpore pri dejanskem povečevanju gospodarske vrednosti gozdnih površin, na katerih se izvajajo naložbe.

Sodišče je ugotovilo tudi, da države članice niso določile vrednosti gozdnih zemljišč pred naložbami in po njih, niti niso tega zahtevale od upravičencev, zato je zelo težko ugotoviti, ali je bila posledica podpore EU kakršna koli dodana vrednost.

Opombe za urednike:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

Sodišče je v posebnem poročilu št. 8/2013 z naslovom „Podpora Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za povečanje gospodarske vrednosti gozdov“ ocenilo, ali se podpora za razvoj podeželja za povečanje gospodarske vrednosti gozdov upravlja učinkovito in uspešno. Revizija je zajela Komisijo in izbrane države članice (Španija (Galicija), Italija (Toskana), Madžarska, Avstrija in Slovenija), v katerih je bilo prijavljenih več kot 50 % vseh odhodkov.

Pri reviziji so bile ugotovljene pomembne slabosti pri zasnovi ukrepa, ki močno ovirajo njegovo uspešno izvajanje: na ravni Komisije razmere v gozdarskem sektorju EU niso bile analizirane posebej za to, da bi se utemeljil predlog za posebno finančno podporo za povečanje gospodarske vrednosti gozdov v zasebni lasti ali v lasti občin. Poleg tega v pravnih določbah niso bile opredeljene ključne značilnosti ukrepa, zlasti pojma „gospodarska vrednost gozdov“ in „gozdna posest“. Države članice so tudi zelo različno določile, nad katero velikostjo gozdne posesti je treba zanjo pripraviti načrt za gospodarjenje.

Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da so le nekateri revidirani projekti bistveno izboljšali gospodarsko vrednost gozdov, in sicer ali s povečanjem vrednosti zemljišča (gradnja gozdnih cest in gozdnih vlak) ali pa s povečanjem vrednosti sestojev (gozdnogojitvene dejavnosti, kot sta obrezovanje in redčenje).

Glede na rezultate revizije Evropsko računsko sodišče priporoča:

Komisija naj opredeli in oceni potrebe EU glede povečanja gospodarske vrednosti gozdov, jasno opredeli ključne značilnosti, ki bi zagotovile, da je podpora EU ciljno usmerjena v reševanje teh potreb in tako ustvarja dodano vrednost EU.

Države članice naj v svojih programih razvoja podeželja ustrezno opišejo specifične gospodarske potrebe in priložnosti za različne vrste gozdnih površin in upravičencev, izboljšajo gospodarjenje z gozdovi z zagotavljanjem priprave načrtov za gospodarjenje z gozdovi za večino gozdnih posesti in spodbujanjem certificiranja gozdnih površin, določijo ustrezne zahteve, da zagotovijo doslednost podpore gozdarstvu v okviru politike razvoja podeželja in njeno skladnost z določbami o državni pomoči ter njeno čim večjo uspešnost, uvedejo ustrezne postopke, da zagotovijo uspešnost podpore v smislu, da dejansko povečuje gospodarsko vrednost gozdnih površin, na katerih so bile izvedene naložbe.

Komisija naj izboljša svoje spremljanje ukrepa, da zagotovi, da ga države članice izvajajo v skladu s specifičnimi zastavljenimi cilji. Konkretno naj države članice od upravičencev zahtevajo,

da pred izvedbo podprtih naložb in po njej predložijo podrobne podatke o vrednosti svojih gozdnih površin, od organov upravljanja pa, da te vrednosti potrdijo.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Tiskovni predstavnik, Evropsko računsko sodišče

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar