Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/27

Luxemburg 19. septembra 2013

Podpora EÚ pre súkromné lesy: bez konkrétnych výsledkov, konštatujú audítori EÚ

Podľa správy, ktorú dnes vydal Európsky dvor audítorov, nebola situácia v odvetví lesného hospodárstva osobitne analyzovaná na to, aby sa zdôvodnila konkrétna finančná podpora zameraná na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov. Členské štáty využili toto opatrenie na podporu operácií, ktoré nezodpovedali cieľom programu a ktoré by bolo vhodnejšie financovať prostredníctvom iných opatrení s rozdielnymi požiadavkami oprávnenosti a inými, spravidla nižšími mierami financovania podpory.

Špecifické opatrenie 122 „zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“ sa prvýkrát zaviedlo na rozpočtové obdobie EÚ 2007 – 2013. Celková suma pridelená na opatrenie dosiahla v období 2007 – 2013 výšku 535 mil. EUR. Auditom Dvora audítorov sa odhalili nedostatky vo všetkých oblastiach – v koncepcii, realizácii a monitorovaní opatrenia. Audítori Dvora audítorov dospeli k záveru, že Komisia a členské štáty neriadili kontrolované aspekty podpory na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov efektívne a účinne. Vzhľadom na to, že sa navrhuje zachovať tento program podpory aj v nasledujúcom rozpočtovom období 2014 – 2020, Dvor audítorov navrhuje niekoľko zlepšení na zabezpečenie pridanej hodnoty EÚ prostredníctvom programu.

Dvor audítorov zistil, že len niekoľkými kontrolovanými projektmi sa výrazne zvýšila hospodárska hodnota lesov, buď zlepšením hodnoty pôdy (vytvorenie lesných chodníkov a ciest) alebo hodnoty porastov (pestovateľské činnosti ako prerezávanie alebo prerieďovanie). Odhalili sa aj prípady neúmerne vysokej verejnej podpory.

Vzhľadom na výsledky súčasného programu Dvor audítorov odporúča, aby Komisia program prepracovala, predovšetkým definovaním, z čoho pozostáva hospodárska hodnota lesov, posúdila potreby EÚ v súvislosti s podporou na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, a tiež jasne definovala hlavné prvky, ktoré by zabezpečili, že podpora EÚ je zameraná na riešenie týchto potrieb. Dvor audítorov tiež vyzval členské štáty, aby zaviedli náležité postupy na zabezpečenie účinnosti podpory, aby sa skutočne zvýšila hospodárska hodnota lesných plôch v oblastiach, v ktorých sa uskutočnila investícia.

Dvor audítorov zistil, že členské štáty nestanovili hodnotu lesných plôch pred uskutočnením investície a po nej a nevyžadovali to ani od príjemcov, takže je veľmi ťažké určiť, či sa vďaka podpore EÚ dosiahla pridaná hodnota.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (č. 8/2013) má názov „Podpora na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka“.

Dvor audítorov posudzoval, či sa podpora v oblasti rozvoja vidieka zameraná na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov riadi efektívne a účinne. Audit sa týkal Komisie a vybraných členských štátov (Španielsko (Galícia), Taliansko (Toskánsko), Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko), ktoré predstavujú viac ako 50 % celkových deklarovaných výdavkov.

Pri audite sa zistili nedostatky v koncepcii opatrenia, čo výrazne bráni jeho úspešnej realizácii: na úrovni Komisie nebol uskutočnený osobitný rozbor situácie v lesníckom odvetví v EÚ na účely odôvodnenia navrhovanej konkrétnej finančnej podpory na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov súkromných vlastníkov alebo obcí. Okrem toho v ustanoveniach právnych predpisov neboli vymedzené hlavné prvky opatrenia, najmä význam „hospodárskej hodnoty lesov“ a čo je „lesnícky podnik“. Členské štáty navyše stanovili veľmi rozdielne veľkosti lesníckych podnikov, pri ktorých prekročení sa vyžadoval plán lesného hospodárstva.

Dvor audítorov zistil, že len niekoľko kontrolovaných projektov výrazne zvýšilo hospodársku hodnotu lesov, buď zlepšením hodnoty pôdy (vytvorenie lesných chodníkov a ciest) alebo hodnoty porastov

(pestovateľské činnosti ako prerezávanie alebo prerieďovanie).

Vzhľadom na výsledky súčasných programov Dvor audítorov odporúča:

Komisia by mala vymedziť a vyhodnotiť potreby EÚ na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov; jasne definovať hlavné prvky, ktoré zabezpečia, že podpora EÚ bude zacielená na riešenie týchto potrieb, a tým vytvárať pridanú hodnotu EÚ.

Členské štáty by mali vo svojich programoch rozvoja vidieka náležite opísať konkrétne ekonomické potreby a príležitosti týkajúce sa rôznych druhov lesných plôch a príjemcov; skvalitniť lesné hospodárstvo vypracovaním plánov lesného hospodárstva pre podstatnú časť lesníckych podnikov a podporou certifikácie lesných plôch; stanoviť primerané požiadavky, aby bola lesnícka podpora v rámci politiky rozvoja vidieka konzistentná, v súlade s ustanoveniami o štátnej pomoci a maximálne účinná; zaviesť náležité postupy na zabezpečenie účinnosti podpory, aby sa skutočne zvýšila hospodárska hodnota lesných plôch v oblastiach, v ktorých sa uskutočnila investícia.

Komisia by mala zlepšiť monitorovanie opatrenia, aby zabezpečila, že členské štáty budú opatrenie vykonávať v súlade s konkrétnymi stanovenými cieľmi. Konkrétne by členské štáty mali od príjemcov vyžadovať,

aby poskytli podrobné údaje o hodnote svojich lesných plôch pred poskytnutím investičnej podpory a po nej, a povinnosťou riadiacich orgánov by malo byť potvrdenie týchto hodnôt.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar