Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/13/27

Luksemburg, dnia 19 września 2013 r.

Zdaniem kontrolerów UE wsparcie unijne dla lasów prywatnych nie przynosi wymiernych rezultatów

Zgodnie z opublikowanym dziś sprawozdaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w sektorze leśnictwa na szczeblu UE nie przeprowadzono szczegółowej analizy sytuacji w celu uzasadnienia specjalnego wsparcia finansowego na rzecz podwyższania wartości gospodarczej lasów. Państwa członkowskie korzystały z działania, aby wspierać operacje, które nie odpowiadały celom programu i które można by w sposób bardziej odpowiedni sfinansować za pomocą innych działań o innych wymogach kwalifikowalności i innych, zazwyczaj niższych stawkach finansowania pomocy.

Szczególne działanie 122 „podwyższanie wartości gospodarczej lasów” wprowadzono po raz pierwszy w okresie budżetowym 2007–2013. Łączna kwota, którą przeznaczono na to działanie w latach 2007–2013 wyniosła 535 mln euro. W ramach kontroli ETO wykryto niedociągnięcia w programie pod względem koncepcji, realizacji i monitorowania działania. Kontrolerzy UE stwierdzili, że Komisja i państwa członkowskie nie zarządzały kontrolowanymi aspektami wsparcia na rzecz podwyższania wartości gospodarczej lasów w sposób wydajny i skuteczny. Biorąc pod uwagę propozycję utrzymania takiego programu wsparcia w następnym okresie budżetowym, obejmującym lata 2014–2020, ETO przedstawił propozycję szeregu działań usprawniających mających na celu zagwarantowanie uzyskania unijnej wartości dodanej w ramach tego programu.

ETO ustalił, że tylko kilka skontrolowanych projektów przyczyniło się do znacznego podwyższenia wartości gospodarczej lasów, albo poprzez podwyższenie wartości gruntów (budowa traktów i dróg leśnych), albo poprzez podwyższenie wartości drzewostanów (operacje leśne, takie jak przycinanie gałęzi lub trzebież). Ponadto stwierdzono przypadki przyznania nieproporcjonalnie wysokiego wsparcia publicznego.

Biorąc pod uwagę rezultaty obecnego programu, ETO zaleca, aby Komisja dokonała w nim zmian. Najpierw należałoby określić, co składa się na wartość gospodarczą lasów, a następnie ocenić potrzeby UE w zakresie wsparcia rosnącej wartości gospodarczej oraz jasno określić najważniejsze aspekty, które zapewniłyby ukierunkowanie wsparcia UE na te potrzeby. ETO wezwał również państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich procedur mających na celu zapewnienie skuteczności wsparcia pod względem faktycznego podwyższania wartości gospodarczej obszarów leśnych, na których przeprowadzane są inwestycje.

ETO stwierdził, że państwa członkowskie nie określiły wartości obszarów leśnych przed inwestycjami i po nich ani nie wymagały tego od beneficjentów, w związku z czym bardzo trudno jest określić, czy wsparcie UE przyniosło jakąkolwiek wartość dodaną.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

W sprawozdaniu specjalnym zatytułowanym „Wsparcie na rzecz podwyższania wartości gospodarczej lasów udzielane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” ETO ocenił, czy wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przeznaczone na podwyższanie wartości gospodarczej lasów jest zarządzane w sposób wydajny i skuteczny. Kontrola obejmowała zarówno Komisję, jak i wybrane państwa członkowskie (Hiszpania (Galicja), Włochy (Toskania), Węgry, Austria i Słowenia), na które przypada ponad 50% całkowitych zadeklarowanych wydatków.

W ramach kontroli stwierdzono niedociągnięcia w koncepcji działania, która znacznie utrudnia jego pomyślną realizację — w sektorze leśnictwa na szczeblu UE Komisja nie przeprowadziła szczegółowej analizy sytuacji w celu uzasadnienia propozycji udzielenia specjalnego wsparcia finansowego na rzecz podwyższania wartości gospodarczej lasów należących do właścicieli prywatnych lub gmin. Ponadto w przepisach prawa nie zdefiniowano najważniejszych aspektów działania, co dotyczy zwłaszcza znaczenia pojęć „wartość gospodarcza lasów” i „gospodarstwo leśne”. Ustalenia dotyczące rozmiarów gospodarstw leśnych, powyżej których wymagany jest plan urządzenia lasu, znacznie się różniły w poszczególnych państwach członkowskich.

Trybunał ustalił, że tylko kilka skontrolowanych projektów przyczyniło się do znacznego podwyższenia wartości gospodarczej lasów, albo poprzez podwyższenie wartości gruntów (budowa traktów i dróg leśnych), albo poprzez podwyższenie wartości drzewostanów (operacje leśne, takie jak przycinanie gałęzi lub trzebież).

Biorąc pod uwagę rezultaty obecnego programu, ETO formułuje następujące zalecenia:

Komisja powinna: określić i ocenić potrzeby UE w zakresie podwyższenia wartości gospodarczej lasów; jasno określić najważniejsze aspekty, które zapewniłyby ukierunkowanie wsparcia UE na te potrzeby, co pozwoliłoby na wniesienie unijnej wartości dodanej.

Państwa członkowskie powinny: odpowiednio opisać w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich konkretne potrzeby i szanse gospodarcze różnych rodzajów obszarów leśnych i beneficjentów; położyć większy nacisk na gospodarkę leśną poprzez doprowadzenie do opracowania planów urządzenia lasu dla większości gospodarstw leśnych i promowanie certyfikacji obszarów leśnych; ustalić odpowiednie wymogi w celu zapewnienia spójności wsparcia na rzecz leśnictwa w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, jego zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy państwa i maksymalizacji jego skuteczności; wprowadzić odpowiednie procedury w celu zapewnienia skuteczności wsparcia pod względem faktycznego podwyższania wartości gospodarczej obszarów leśnych, na których przeprowadzane są inwestycje.

Komisja powinna ulepszyć monitorowanie działania w celu zapewnienia zgodności jego realizacji przez państwa członkowskie z wyznaczonymi celami szczegółowymi. Konkretnie państwa członkowskie powinny wymagać od beneficjentów przedstawienia szczegółowych informacji na temat wartości obszarów leśnych zarówno przed przeprowadzeniem inwestycji, na które przyznano pomoc, jak i po ich zakończeniu, a organy zarządzające powinny być zobowiązane do sprawdzania tych wartości.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352:621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar