Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/27

Luksemburgā, 2013. gada 19. septembrī

“ES atbalsts privātiem mežiem nav devis taustāmus rezultātus,” uzskata ES revidenti

Stāvoklis mežsaimniecības nozarē Eiropas Savienībā nebija īpaši analizēts, lai pamatotu īpašu finansiālu atbalstu ar mērķi uzlabot mežu ekonomisko vērtību — tā secināts Eiropas Revīzijas palātas (ERP) šodien publicētajā ziņojumā. Dalībvalstis izmantoja šo pasākumu, lai atbalstītu darbības, kuras neatbilda programmas mērķiem un kuras būtu bijis daudz piemērotāk finansēt no citiem pasākumiem ar atšķirīgām attiecināmības prasībām un atbalsta finansēšanas likmēm, kas parasti ir zemākas.

Īpašais 122. pasākums “Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana” pirmo reizi tika ieviests 2007.–2013. gada ES budžetā. Laikposmā no 2007. gada līdz 2013. gadam šim pasākumam kopā bija piešķirti 535 miljoni EUR. ERP revidenti atklāja nepilnības visos programmas posmos — pasākuma koncepcijā, īstenošanā un uzraudzībā. ES revidenti secināja, ka Komisija un dalībvalstis nebija pārvaldījušas revidētos atbalsta aspektus attiecībā uz mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanu efektīvi un lietderīgi. Ņemot vērā to, ka šo atbalsta programmu ir ierosināts saglabāt nākamajam 2014.–2020. gada budžeta periodam, ERP ir ierosinājusi vairākus uzlabojumus, lai nodrošinātu, ka šī programma sniedz ES pievienoto vērtību.

Palāta konstatēja, ka tikai daži no revidētajiem projektiem ievērojami sekmēja mežu ekonomiskās vērtības pieaugumu, vai nu uzlabojot zemes vērtību (meža taku un ceļu izbūve), vai mežaudžu vērtību (tādas mežkopības darbības kā atzarošana vai retināšana). Tika atklāti arī nesamērīgi augsta publiskā atbalsta gadījumi.

Ņemot vērā pašreizējās programmas rezultātus, ERP iesaka Komisijai programmu pārstrādāt, vispirms jau definējot mežu ekonomisko vērtību, un novērtēt ES vajadzības atbalstīt ekonomiskās vērtības pieaugumu, kā arī skaidri definēt galvenos raksturlielumus jeb pazīmes, kas nodrošinātu, ka ES atbalsts ir vērsts uz šādu vajadzību risināšanu. ERP arī aicina dalībvalstis ieviest atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka atbalsts ir efektīvs un faktiski uzlabo to meža platību ekonomisko vērtību, kurās ieguldījumi tiek veikti.

ERP konstatēja, ka dalībvalstis nebija noteikušas vai nebija prasījušas, lai saņēmēji nosaka meža platību vērtību pirms un pēc ieguldījumiem, līdz ar to ir ļoti grūti noteikt, vai ES atbalsts ir kādu vērtību pievienojis.

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 8/2013 “Atbalsts mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” ERP vērtēja, vai lauku attīstības atbalsts mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai tiek pārvaldīts efektīvi un lietderīgi. Revīzija aptvēra gan Komisiju, gan atsevišķas dalībvalstis (Spāniju (Galisiju), Itāliju (Toskānu), Ungāriju, Austriju un Slovēniju), kuru izdevumi veido vairāk nekā 50 % no kopējiem deklarētajiem izdevumiem.

Revīzijā konstatēja, ka pasākuma koncepcijā ir nepilnības, kas ievērojami kavē tā sekmīgu īstenošanu: Komisija nebija veikusi īpašu analīzi par situāciju ES mežsaimniecības nozarē, lai pamatotu priekšlikumu par īpaša finansiāla atbalsta sniegšanu to mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai, kas pieder privātiem īpašniekiem vai pašvaldībām. Turklāt tiesību aktos nebija definētas galvenās pasākuma iezīmes, jo īpaši tas, ko nozīmē “meža ekonomiskā vērtība” un kas ir “meža saimniecība”. Vēl jo vairāk, dalībvalstis noteica ļoti atšķirīgus meža saimniecību lielumus, kuru pārsniegšanas gadījumā bija jāizstrādā mežu apsaimniekošanas plāns.

Palāta konstatēja, ka tikai daži no revidētajiem projektiem ievērojami sekmēja mežu ekonomiskās vērtības pieaugumu, vai nu uzlabojot zemes vērtību (meža taku un ceļu izbūve), vai mežaudžu vērtību (tādas mežkopības darbības kā atzarošana vai retināšana).

Ņemot vērā pašreizējo programmu rezultātus, ERP ir sagatavojusi turpmāk minētos ieteikumus.

Komisijai vajadzētu noteikt un izvērtēt ES vajadzības, lai uzlabotu mežu ekonomisko vērtību; skaidri noteikt galvenās iezīmes, kas nodrošinātu to, ka ES atbalsts ir vērsts uz šo vajadzību apmierināšanu, un tādējādi radītu ES pievienoto vērtību.

Dalībvalstīm savā lauku attīstības programmā vajadzētu pienācīgi aprakstīt dažādu meža platību un dažādu saņēmēju īpašās ekonomiskās vajadzības un iespējas; uzlabot mežu apsaimniekošanu, nodrošinot mežu apsaimniekošanas plānu izstrādi attiecībā uz lielāko daļu meža saimniecību un veicinot meža platību sertifikāciju; noteikt atbilstošas prasības, lai nodrošinātu, ka atbalsts mežsaimniecībai lauku attīstības politikas ietvaros ir konsekvents, atbilst valsts atbalsta noteikumiem un palielina tā efektivitāti; ieviest atbilstošas procedūras, lai nodrošinātu, ka atbalsts ir efektīvs un faktiski uzlabo to meža platību ekonomisko vērtību, kurās ieguldījumi tiek veikti.

Komisijai būtu jāuzlabo pasākuma uzraudzība, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis to īsteno saskaņā ar īpašajiem izvirzītajiem mērķiem. Proti, dalībvalstīm būtu jāpieprasa, lai saņēmēji sniedz datus par viņu īpašumā esošo mežu vērtību gan pirms, gan pēc atbalstīto ieguldījumu veikšanas, un vadošajām iestādēm būtu jāprasa apstiprināt šīs vērtības.

Eiropas Revīzijas palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352:621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar