Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/27

Liuksemburgas, 2013 m. rugsėjo 19 d.

„ES parama privatiems miškams: jokių akivaizdžių rezultatų“, – teigia ES auditoriai

Remiantis šiandien paskelbta Europos Audito Rūmų ataskaita, nebuvo atlikta konkrečios padėties ES miškininkystės sektoriuje analizė, todėl nebuvo galima pagrįsti ekonominės miškų vertės didinimui skirtos specifinės finansinės paramos. Valstybės narės naudojo priemonę remti veiksmus, kurie neatitiko programos tikslų ir kuriuos labiau tiktų finansuoti kitų priemonių (kuriose nustatyti kitokie tinkamumo reikalavimai ir paprastai mažesni finansavimo lygiai) lėšomis.

Konkreti 122 priemonė „Ekonominės miškų vertės didinimas“ pradėta taikyti 2007–2013 m. ES biudžeto vykdymo laikotarpiu. 2007–2013 m. laikotarpiu bendra priemonei skirta suma buvo 535 milijonai eurų. Audito Rūmams atlikus auditą buvo nustatyta priemonės koncepcijos, įgyvendinimo ir stebėjimo trūkumų. Audito Rūmai daro išvadą, kad Komisija ir valstybės narės nesugebėjo veiksmingai ir efektyviai valdyti audituotų ekonominės miškų vertės didinimo paramos aspektų. Atsižvelgdami į tai, kad šią paramos programą siūloma vykdyti ir per kitą, 2014–2020 m., programavimo laikotarpį, Audito Rūmai pasiūlė kai kuriuos patobulinimus, siekiant, kad programa sukurtų ES pridėtinę vertę.

Audito Rūmai nustatė, kad tik keliuose audituotuose projektuose ekonominė miškų vertė žymiai padidėjo padidinus arba žemės vertę (nutiesti miško takai ir keliai), arba medynų vertę (miškininkystės veikla, pavyzdžiui, genėjimas arba retinimas). Tai pat buvo nustatyti neproporcingai didelės viešosios paramos atvejai.

Atsižvelgiant į dabartinės programos rezultatus, Audito Rūmai rekomenduoja, kad Komisija ją išsamiai peržiūrėtų ir visų pirma nustatytų, kas yra ekonominė miškų vertė, įvertintų ES poreikius, didinant ekonominę vertę, ir aiškiai apibrėžtų pagrindinius aspektus, padedančius užtikrinti, kad ES parama būtų skirta tiems poreikiams įgyvendinti. Audito Rūmai taip pat paragino valstybes nares sukurti tinkamas procedūras, kad būtų užtikrintas paramos veiksmingumas ir investicijos į miškų plotus iš tikrųjų padėtų didinti ekonominę miškų vertę.

Audito Rūmai nustatė, kad valstybės narės nenustatė miškų plotų vertės prieš investicijas ir po jų ir nereikalavo, kad šią vertę nustatytų paramos gavėjai, todėl labai sunku įvertinti, ar skyrus ES paramą buvo sukurta pridėtinė vertė.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši specialioji ataskaita Nr. 08/2013 pavadinta „Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama ekonominei miškų vertei didinti“. Audito Rūmai vertina, ar ekonominės miškų vertės didinimui skirta kaimo plėtros parama buvo valdoma veiksmingai ir efektyviai. Auditas buvo atliekamas Komisijoje ir atrinktose valstybėse narėse (Ispanijoje (Galisija), Italijoje (Toskana), Vengrijoje, Austrijoje ir Slovėnijoje), kuriose iš viso buvo patirta daugiau nei 50 % visų deklaruotų išlaidų.

Audito Rūmams atlikus auditą buvo nustatyta priemonės struktūros trūkumų, kurie trukdo sėkmingai ją įgyvendinti: Komisija neatliko konkrečios padėties ES miškininkystės sektoriuje analizės; dėl šios priežasties ji negalėjo pagrįsti pasiūlymo dėl specifinės finansinės paramos ekonominės miškų, kuriuos valdo privatūs savininkai arba savivaldybės, vertės didinimui. Be to, teisinėse nuostatose nebuvo apibrėžti pagrindiniai priemonės požymiai. Visų pirma tai pasakytina apie sąvokų „ekonominė miškų vertė“ ir „miško valda“ reikšmę. Pažymėtina, kad valstybės narės nustatė labai skirtingas miško valdų dydžio ribas, kurias viršijus reikėjo parengti miško valdymo planą.

Audito Rūmai nustatė, kad tik keliuose audituotuose projektuose ekonominė miškų vertė žymiai padidėjo padidinus arba žemės vertę (nutiesti miško takai ir keliai), arba medynų vertę (miškininkystės veikla, pavyzdžiui, genėjimas arba retinimas).

Atsižvelgiant į dabartinių programų rezultatus, Audito Rūmai rekomenduoja:

Komisija turėtų: apibrėžti ir įvertinti ES poreikius, susijusius su ekonominės miškų vertės didinimu; aiškiai apibrėžti pagrindinius aspektus, padedančius užtikrinti, kad ES parama būtų skirta tiems poreikiams įgyvendinti, ir taip sukurti ES pridėtinę vertę.

Valstybės narės turėtų: savo kaimo plėtros programose tinkamai aprašyti konkrečius ekonominius poreikius ir galimybes, susijusias su skirtingomis miškų plotų ir paramos gavėjų rūšimis; daugumai miško valdų padėti detalizuoti miškų valdymo planus, skatinti sertifikuoti miškų plotus ir taip gerinti miškų valdymą; nustatyti tinkamus reikalavimus, kuriais užtikrintų, kad pagal kaimo plėtros politiką miškininkystei teikiama parama būtų nuosekli, atitiktų valstybės pagalbos nuostatas ir duotų kuo didesnę naudą; sukurti tinkamas procedūras, kad būtų užtikrintas paramos veiksmingumas ir investicijos į miškų plotus iš tikrųjų padėtų didinti ekonominę miškų vertę.

Komisija turėtų atidžiau stebėti priemonę siekdama užtikrinti, kad valstybės narės ją įgyvendintų laikydamosi konkrečių nustatytų tikslų. Tiksliau tariant, valstybės narės turėtų reikalauti iš paramos gavėjų pateikti išsamią informaciją apie jiems priklausančių miškų plotų vertę ir tai daryti turėtų prieš skirdamos remiamas investicijas ir po to. Be to, turėtų būti reikalaujama, kad valdymo įstaigos patvirtintų šias vertes.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410, mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar