Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/27

Luxemburg, 19. syyskuuta 2013

EU:n tarkastajat: Yksityisomistuksessa oleville metsille osoitetulla EU:n tuella ei ole saavutettu konkreettisia tuloksia

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään antamassa kertomuksessa todetaan, että EU:n metsätalousalan tilanteesta ei tehty tarkkaa analyysiä, jonka perusteella taloudellista tukea metsien taloudellisen arvon parantamiseen olisi voitu pitää perusteltuna. Jäsenvaltiot tukivat toimenpiteestä toimia, jotka eivät vastanneet ohjelman tavoitteita ja joita olisi ollut tarkoituksenmukaisempaa rahoittaa muista toimenpiteistä, joissa noudatetaan erilaisia tukikelpoisuusvaatimuksia ja erilaisia – usein alhaisempia – tukirahoitusasteita.

Toimenpide 122 ”Metsien taloudellisen arvon parantaminen” otettiin ensimmäisen kerran käyttöön EU:n budjettikaudelle 2007–2013. Toimenpiteeseen osoitettiin yhteensä 535 miljoonaa euroa kaudelle 2007–2013. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus paljasti puutteita kaikkialla ohjelmassa – toimenpiteen suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja seurannassa. EU:n tarkastajat totesivat, että komissio ja jäsenvaltiot eivät ole hallinnoineet tarkastuksen kohteena olleita, metsien taloudellisen arvon parantamiseen myönnettyyn tukeen liittyviä näkökohtia tehokkaasti ja vaikuttavasti. Koska tukea ehdotetaan jatkettavan seuraavalla budjettikaudella vuosina 2014–2020, tilintarkastustuomioistuin ehdottaa parannuksia, joilla varmistetaan, että ohjelma tuottaa eurooppalaista lisäarvoa.

Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että tarkastetuista hankkeista vain muutama paransi huomattavasti metsien taloudellista arvoa joko lisäämällä maan arvoa (metsäpolkujen ja ‑teiden rakentaminen) tai metsien arvoa (metsänhoitotoimet, kuten karsinta tai harvennus). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös tapauksia, joissa julkinen tuki oli suhteettoman suurta.

Kun otetaan huomioon nykyisen ohjelman tulokset, tilintarkastustuomioistuin suosittaa komissiolle seuraavaa: komission olisi tarkistettava ohjelmaa määrittämällä ensin, mistä metsien taloudellinen arvo muodostuu, ja arvioitava EU:n tarpeet tukea taloudellisen arvon lisäämistä; lisäksi komission olisi määriteltävä selvästi keskeiset seikat, joilla varmistetaan, että EU:n tuki kohdistuu näihin tarpeisiin. Tilintarkastustuomioistuin myös kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön sopivia menetelmiä, joilla varmistetaan tuen vaikuttavuus, jotta metsäalueiden taloudellista arvoa todella parannetaan siellä, missä investointeja tehdään.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltiot eivät määrittäneet tai vaatineet tuensaajia määrittämään metsäalueiden arvoa ennen investointeja ja niiden jälkeen. Näin ollen on hyvin vaikeaa todeta, onko EU:n tuella saatu aikaan lisäarvoa.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksessa nro 8/2013 ”Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki metsien taloudellisen arvon parantamiseen” Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi, onko metsien taloudellisen arvon parantamiseen osoitettua maaseudun kehittämisen tukea hallinnoitu tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tarkastus käsitti sekä komission että valitut jäsenvaltiot (Espanja (Galicia), Italia (Toscana), Unkari, Itävalta ja Slovenia), joiden osuus ilmoitetuista kokonaismenoista oli yli 50 prosenttia.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus paljasti toimenpiteen suunnittelussa puutteita, jotka olivat merkittävä este toimenpiteen täytäntöönpanon onnistumiselle: komissiossa EU:n metsätalousalan tilanteesta ei tehty tarkkaa analyysiä, jonka perusteella ehdotusta taloudellisesta tuesta yksityisten omistajien ja kuntien metsien taloudellisen arvon parantamiseen olisi voitu pitää perusteltuna. Myöskään toimenpiteen kannalta keskeisiä käsitteitä ei ollut määritelty lainsäädännössä. Tämä koskee varsinkin ”metsien taloudellisen arvon” ja ”metsätilan” määritelmiä. Lisäksi jäsenvaltiot määrittelivät hyvin eri tavoin kokorajan, jonka ylittäviltä metsätiloilta vaadittiin metsänhoitosuunnitelma.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tarkastetuista hankkeista vain muutama paransi huomattavasti metsien taloudellista arvoa joko lisäämällä maan arvoa (metsäpolkujen ja ‑teiden rakentaminen) tai metsien arvoa (metsänhoitotoimet, kuten karsinta tai harvennus).

Nykyisten ohjelmien tulosten perusteella tilintarkastustuomioistuin suosittaa seuraavaa:

Komission olisi määriteltävä ja arvioitava EU:n tarpeet parantaa metsien taloudellista arvoa sekä määriteltävä selvästi keskeiset seikat, joilla varmistetaan, että EU:n tuki kohdistuu näihin tarpeisiin ja tuottaa siten eurooppalaista lisäarvoa.

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä seuraavat toimenpiteet: kuvattava riittävän hyvin maaseudun kehittämisohjelmissaan erityyppisten metsäalueiden ja tuensaajien taloudelliset erityistarpeet ja mahdollisuudet; parannettava metsänhoitoa siten, että metsänhoitosuunnitelmat laaditaan useimmille metsätiloille ja esitetään metsäalueiden sertifiointia; asetettava riittävät vaatimukset, joilla varmistetaan, että maaseudun kehittämispolitiikalla tuetaan metsätaloutta johdonmukaisesti ja valtiontukisääntöjen mukaisesti ja tehdään tuesta mahdollisimman vaikuttavaa; otettava käyttöön sopivia menetelmiä, joilla varmistetaan tuen vaikuttavuus, jotta metsäalueiden taloudellista arvoa todella parannetaan siellä, missä investointeja tehdään.

Komission olisi parannettava toimenpiteen seurantaa varmistaakseen, että jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Käytännössä jäsenvaltioiden pitäisi vaatia tuensaajia toimittamaan tarkat tiedot metsäalueidensa arvosta ennen tuettuja investointeja ja niiden jälkeen sekä vaatia hallintoelimiä vahvistamaan nämä arvot.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu – Twitter: @EUauditorsECA


Side Bar