Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/27

Luxembourg, 19. september 2013

ELi toetus erametsadele ei anna kontrollikoja audiitorite sõnul selgeid tulemusi

Euroopa Kontrollikoja audiitorite täna avaldatud aruande kohaselt ei ole ELi metsandussektoris valitsevat olukorda põhjalikumalt uuritud, et näha, kas metsade majandusliku väärtuse parandamiseks antav rahaline toetus on põhjendatud. Liikmesriigid toetasid meetme raames tegevusi, mis ei vastanud selle eesmärkidele ja mida oleks sobilikum rahastada muude, teistsuguste rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide ja kaasrahastamismääradega (tavaliselt madalamate määradega) meetmete raames.

Meetme 122 „Metsade majandusliku väärtuse parandamine” rakendamist alustati eelarveperioodil 2007–2013. Meetmele eraldati programmitöö perioodil 2007–2013 kokku 535 miljonit eurot. Kontrollikoja audit tõi ilmsiks puudusi selle kavandamises, rakendamises ja järelevalves. ELi audiitorid järeldasid, et komisjon ja liikmesriigid ei hallanud metsade majandusliku väärtuse parandamise toetuse auditeeritud aspekte tõhusalt ja mõjusalt. Arvestades, et kõnealust meedet tahetakse rakendada ka järgmisel eelarveperioodil 2014–2020, soovitab kontrollikoda teha mitmeid muudatusi eesmärgiga tagada meetme kaudu ELi lisaväärtuse andmine.

Kontrollikoda leidis, et auditeeritud projektidest suutsid vaid vähesed oluliselt parandada metsade majanduslikku väärtust – seda kas maa väärtuse suurendamise (metsaradade ja -teede ehitamise) või puistute väärtuse suurendamise (metsandustööde, nagu kärpimine ja harvendamine) kaudu. Samuti leiti juhtumeid, kus avaliku sektori toetus oli ebaproportsionaalselt suur.

Arvestades praegu rakendatava meetme tulemusi, soovitab kontrollikoda komisjonil selle üle vaadata ja seejuures määratleda, mida kujutab endast metsade majanduslik väärtus, hinnata ELi vajadusi metsade majandusliku väärtuse parandamise toetamisel ning panna selgelt paika põhielemendid, mis tagaksid ELi toetuse suunatuse nendele vajadustele. Samuti kutsus kontrollikoda liikmesriike üles kehtestama asjakohane menetluskord, et tagada toetuste mõjusus investeeringuid saanud metsaalade majandusliku väärtuse parandamisel.

Kontrollikoda leidis, et liikmesriigid ei määratlenud ei enne ega pärast investeeringute tegemist metsaalade väärtust ega nõudnud seda ka toetusesaajatelt. Seetõttu on väga raske öelda, kas ELi toetuse kaudu on loodud lisaväärtust.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Käesoleva eriaruandes (nr 8/2012) pealkirjaga „Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist antav metsade majandusliku väärtuse parandamise toetus” hindab kontrollikoda, kas metsade majandusliku väärtuse parandamiseks antavat maaelu arengu toetust hallatakse tõhusalt ja mõjusalt. Audit hõlmas nii komisjoni kui valitud liikmesriike (Hispaania (Galicia), Itaalia (Toscana), Ungari, Austria ja Sloveenia), mis moodustasid üle 50% kõikidest deklareeritud kuludest.

Kontrollikoja auditiga leiti meetme kavandamises puudusi, mis pärsivad oluliselt selle rakendamise edukust: komisjonis ei analüüsitud konkreetselt ELi metsandussektori olukorda, põhjendamaks ettepanekut anda rahalist toetust eraomanikele või omavalitsustele kuuluvate metsade majandusliku väärtuse parandamiseks. Pealegi ei määratletud õigusaktides meetme põhielemente, eelkõige „metsade majandusliku väärtuse” tähendust ning seda, mida kujutab endast „metsandusettevõte”. Lisaks olid liikmesriigid kehtestanud metsandusettevõtetele väga erinevad suurused, millest alates nõuti metsamajandamiskava koostamist.

Kontrollikoda leidis, et auditeeritud projektidest suutsid vaid vähesed oluliselt parandada metsade majanduslikku väärtust kas maa väärtuse suurendamise (metsaradade ja -teede ehitamise) või puistute väärtuse suurendamise (metsandustööde, nagu kärpimine ja harvendamine) kaudu.

Võttes arvesse praeguste rakenduskavade tulemusi, soovitab kontrollikoda järgmist.

Komisjon peaks määratlema ja hindama metsade majandusliku väärtuse parandamisega seotud ELi vajadusi; defineerima selgelt põhielemendid, mis tagaksid, et ELi toetus oleks suunatud nende vajaduste käsitlemisele, ning looksid seeläbi ELi lisaväärtust.

Liikmesriigid peaksid oma maaelu arengukavades asjakohaselt kirjeldama erinevat liiki metsaalade ja toetusesaajate konkreetseid majanduslikke vajadusi ja võimalusi; tõhustama metsamajandamist, laiendades metsamajandamiskavade koostamise nõuet enamikule metsandusettevõtetest ja edendades metsaalade sertifitseerimist; kehtestama piisavad nõuded, tagamaks, et maaelu arengu poliitika raames antakse metsandustoetusi järjepidevalt, kooskõlas riigiabi eeskirjadega ning nende mõjusust maksimeerides; kehtestama asjakohase menetluskorra, et tagada toetuste mõjusus investeeringuid saanud metsaalade majandusliku väärtuse tegelikul parandamisel.

Komisjon peaks parandama meetme järelevalvet ning seeläbi tagama, et liikmesriigid rakendaksid seda kooskõlas kehtestatud eesmärkidega. Täpsemalt peaksid liikmesriigid nõudma, et toetusesaajad

esitaksid andmeid oma metsaalade väärtuse kohta enne ja pärast toetust saanud investeeringute tegemist ning korraldusasutustelt tuleks nõuda nimetatud andmete tõendamist.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar