Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/27

Luxembourg, den 19. september 2013

EU-støtte til private skove: Ingen konkrete resultater, siger EU's revisorer

Der var ikke blevet foretaget en specifik analyse af skovsektoren i EU, som kunne begrunde, at der skulle ydes særlig finansiel støtte til forbedring af skovenes økonomiske værdi, fremgår det af den beretning, som Den Europæiske Revisionsret udsender i dag. Medlemsstaterne anvendte foranstaltningen til at støtte operationer, som ikke var i overensstemmelse med programmets mål, og som det ville have været mere hensigtsmæssigt at finansiere under andre foranstaltninger med andre krav til støtteberettigelse og andre, normalt lavere, finansieringssatser.

Den særlige foranstaltning 122 "forbedring af skovenes økonomiske værdi" blev først indført med henblik på budgetperioden 2007-2013. Der var i alt afsat 535 millioner euro til foranstaltningen i perioden 2007-2013. Revisionsrettens revision viste, at der generelt var svagheder ved foranstaltningens udformning og gennemførelse og i overvågningen af den. EU-revisorerne konkluderede, at Kommissionen og medlemsstaterne ikke forvaltede de undersøgte aspekter af støtten til forbedring af skovenes økonomiske værdi produktivt og effektivt. I betragtning af, at dette støtteprogram foreslås videreført i den næste budgetperiode 2014-2020, har Revisionsretten foreslået en række forbedringer, som skal sikre, at programmet tilfører EU-merværdi.

Revisionsretten konstaterede, at kun nogle få af de reviderede projekter forbedrede skovenes økonomiske værdi væsentligt ved at forbedre enten jordens værdi (anlæggelse af skovstier og -veje) eller bestandenes værdi (skovdriftsoperationer som beskæring eller udtynding). Der blev også konstateret tilfælde, hvor den offentlige støtte var uforholdsmæssig høj.

I betragtning af resultaterne af det igangværende program anbefaler Revisionsretten, at Kommissionen giver programmet et grundigt eftersyn og for det første definerer, hvad der skal forstås ved en skovs økonomiske værdi, vurderer, om der er behov for EU-støtte til at øge den økonomiske værdi, samt klart definerer de nøgleelementer, der vil kunne sikre, at EU-støtten målrettes til at afhjælpe dette behov. Revisionsretten opfordrer også medlemsstaterne til at indføre passende procedurer, som kan sikre, at støtten er effektiv med hensyn til reelt at øge den økonomiske værdi af de skovarealer, hvor investeringerne foretages.

Revisionsretten konstaterede, at medlemsstaterne ikke fastlagde eller bad medlemsstaterne om at fastlægge skovområdernes værdi før og efter investeringerne, og det er derfor meget vanskeligt at afgøre, om EU-støtten har haft nogen værdiforøgende effekt.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (SB 8/2013) har titlen "Støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til forbedring af skovenes økonomiske værdi". Revisionsretten vurderer, om landdistriktsstøtten til forbedring af skovenes økonomiske værdi forvaltes produktivt og effektivt. Revisionen omfattede både Kommissionen og udvalgte medlemsstater (Spanien (Galicien), Italien (Toscana), Ungarn, Østrig og Slovenien), som tegnede sig for mere end 50 % af de samlede anmeldte udgifter.

Revisorerne konstaterede svagheder i foranstaltningens udformning, som i væsentlig grad er en hindring for en vellykket gennemførelse: Kommissionen havde ikke udført en specifik analyse af forholdene i skovbrugssektoren i EU som begrundelse for forslaget om at yde særlig finansiel støtte til forbedring af den økonomiske værdi af skove, som er privatejede, eller som ejes af kommuner. Endvidere definerede lovbestemmelserne ikke de centrale elementer i foranstaltningen. Det gælder særlig, hvad der menes med "skovenes økonomiske værdi", og hvad der skal forstås ved en "skovbrugsbedrift". Hertil kommer, at medlemsstaterne havde fastsat meget forskellige regler for, hvornår en skovbrugsbedrift var så stor, at der skulle udarbejdes en skovforvaltningsplan.

Revisionsretten konstaterede, at kun nogle få af de reviderede projekter forbedrede skovenes økonomiske værdi væsentligt ved at forbedre enten jordens værdi (anlæggelse af skovstier og -veje) eller bestandenes værdi (skovdriftsoperationer som beskæring eller udtynding).

I betragtning af resultaterne af de igangværende programmer anbefaler Revisionsretten følgende:

Kommissionen bør definere og vurdere EU's behov for at forbedre skovenes økonomiske værdi og klart definere de nøgleelementer, som vil kunne sikre, at EU-støtten målrettes til at afhjælpe disse behov og dermed tilfører EU-merværdi

Medlemsstaterne bør i deres planer for udvikling af landdistrikterne beskrive de forskellige typer skovarealers og modtageres specifikke økonomiske behov og muligheder; de bør styrke forvaltningen af skovene ved at sikre, at der udarbejdes skovforvaltningsplaner for størsteparten af skovbrugsbedrifterne, og ved at fremme certificering af skovområder; de bør fastlægge hensigtsmæssige bestemmelser, som kan sikre, at skovbrugsstøtten er ensartet inden for politikken for udvikling af landdistrikterne, at den er i overensstemmelse med bestemmelserne for statsstøtte, og at den maksimerer politikkens effektivitet; og de bør indføre passende procedurer, som kan sikre, at støtten er effektiv med hensyn til konkret at øge den økonomiske værdi af de skovområder, hvor investeringerne foretages

Kommissionen bør forbedre sin overvågning af foranstaltningen for at sikre, at medlemsstaterne gennemfører den i overensstemmelse med de specifikke mål, der er fastsat. Konkret betyder det, at medlemsstaterne bør pålægge støttemodtagerne at give detaljerede oplysninger om værdien af deres skovarealer både før og efter de støttede investeringer, og forvaltningsorganerne bør pålægges at validere disse værdier.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret

Kontor: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar