Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/27

Lucemburk 19. září 2013

Podpora EU pro soukromé lesy: chybějí hmatatelné výsledky, konstatují auditoři EU

Podle zprávy, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), nebyla situace v lesnictví v EU podrobena zvláštní analýze, která by specifickou finanční pomoc pro zvýšení hospodářské hodnoty lesů odůvodňovala. Členské státy v rámci opatření podporovaly činnosti, které neodpovídají cílům programu a které by byly vhodněji financovány z jiných opatření s rozdílnými pravidly způsobilosti a měrami financování podpory, obvykle nižšími.

Zvláštní opatření 122 „zvýšení hospodářské hodnoty lesů“ bylo zavedeno v programovém období 2007–2013. Celkový objem prostředků přidělených na opatření v období 2007–2013 činil 535 milionů EUR. Audit EÚD odhalil nedostatky ve všech složkách programu – v koncepci, provádění i monitorování opatření. Auditoři EU dospěli k závěru, že Komise a členské státy neřídily kontrolované aspekty podpory na zvýšení hospodářské hodnoty lesů efektivně a účelně. Vzhledem k tomu, že tento program podpory by měl být zachován i v dalším rozpočtovém období 2014–2020, předložil EÚD řadu doporučení, aby program vytvářel přidanou hodnotu EU.

EÚD zjistil, že jen několik kontrolovaných projektů výrazně zvýšilo hospodářskou hodnotu lesů, buďto zvýšením hodnoty pozemků (vybudováním lesních stezek a cest), nebo hodnoty porostů (pěstebními činnostmi jako vyvětvováním či probírkou). Byly zjištěny i případy neúměrně vysoké veřejné podpory.

S ohledem na výsledky současného programu EÚD navrhuje, aby jej Komise přepracovala tím, že nejprve definuje, v čem spočívá hospodářská hodnota lesů, a posoudí potřeby EU pro zvyšování hospodářské hodnoty a pak jasně určí hlavní prvky, které by zajistily, aby byla podpora EU na tyto potřeby zaměřena. EÚD také členské státy vyzval, aby zavedly přiměřené postupy zajišťující účelnost podpory, aby se hospodářská hodnota zalesněných oblastí, kde se investice provádějí, skutečně zvýšila.

EÚD zjistil, že členské státy nestanovily hodnotu zalesněných ploch před investicí a po ní a nepožadovaly to ani od příjemců, takže se jen obtížně určuje, zda díky podpoře EU nějaká přidaná hodnota vznikla.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 8/2013) se nazývá „Podpora na zvýšení hospodářské hodnoty lesů z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova“. EÚD posuzoval, zda je podpora rozvoje venkova určená na zvýšení hospodářské hodnoty lesů řízena efektivně a účelně. Audit se týkal jak Komise, tak vybraných členských států (Španělsko (Galicie), Itálie (Toskánsko), Maďarsko, Rakousko a Slovinsko), na něž připadá více než 50 % celkových vykázaných nákladů.

Při auditu byly v koncepci opatření zjištěny nedostatky, které významně brání jeho úspěšnému provádění: na úrovni Komise nebyla provedena zvláštní analýza situace v lesnictví v EU, která by navrhovanou zvláštní finanční pomoc pro zvýšení hospodářské hodnoty lesů soukromých vlastníků a obcí odůvodňovala. V právních předpisech nebyly definovány hlavní prvky opatření, zejména význam „hospodářské hodnoty lesů“ a co je to „lesnický podnik“. Členské státy navíc stanovily velice rozdílné velikosti lesnických podniků, při jejichž překročení se vyžadoval lesní hospodářský plán.

EÚD zjistil, že jen několik kontrolovaných projektů výrazně zvýšilo hospodářskou hodnotu lesů, buďto zvýšením hodnoty pozemků (vybudováním lesních stezek a cest), nebo hodnoty porostů (pěstebními činnosti jako vyvětvováním či probírkou).

Vzhledem k výsledkům stávajících programů Účetní dvůr doporučuje následující:

Komise by měla: vymezit a posoudit potřeby EU pro zvyšování hospodářské hodnoty lesů a jasně definovat hlavní prvky, které by zajistily, aby byla podpora EU na tyto potřeby zaměřena, a vytvořila tak přidanou hodnotu EU.

Členské státy by měly: ve svých programech rozvoje venkova dostatečně popsat konkrétní hospodářské potřeby a příležitosti u různých typů lesních ploch a příjemců, zlepšit obhospodařování lesů tím, že umožní vypracování lesních hospodářských plánů pro podstatnou část lesnických podniků a budou podporovat certifikaci lesních ploch, stanovit odpovídající požadavky, aby byla podpora lesnictví v rámci politiky rozvoje venkova jednotná, v souladu s předpisy o státní podpoře a maximálně účelná, a zavést přiměřené postupy zajišťující účelnost podpory, aby se hospodářská hodnota zalesněných oblastí, kde se investice provádějí, skutečně zvýšila.

Komise by měla zlepšit monitorování opatření tak, aby je členské státy prováděly v souladu se stanovenými cíli. Konkrétně by členské státy měly od příjemců požadovat, aby předkládali podrobné údaje o hodnotě svých zalesněných ploch před podporovanou investicí i po ní, a řídicí orgány by měly mít povinnost tyto hodnoty ověřovat.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar