Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/27

Люксембург, 19 септември 2013 г.

Одиторите на ЕС: Липсват конкретни резултати от помощта на ЕС, предоставена за частните гори

Ситуацията в сектора на горското стопанство в ЕС не е била специално анализирана с цел да се обоснове предложението за конкретно финансово подпомагане за подобряване на икономическата стойност на горите, твърди се в публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). Държавите членки са използвали помощта за подпомагане на операции, които не отговарят на целите на програмата и за които е щяло да бъде по-подходящо да бъдат финансирани от други мерки с различни — обикновено по-ниски — изисквания за допустимост и проценти на финансиране на помощта.

Специфичната мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ е въведена за пръв път за периода 2007—2013 г. от бюджета на ЕС. Общата стойност на помощта, предвидена за тази мярка, възлиза на 535 милиона евро за периода 2007—2013 г. Одитът на Сметната палата разкри множество недостатъци по отношение на програмата, засягащи нейната концепция, прилагане и контрол. Заключението на одиторите на ЕС е, че Комисията и държавите членки не са управлявали ефективно и ефикасно одитираните аспекти на помощта за подобряване на икономическата стойност на горите. Като се има предвид, че се предлага тази програма да бъде запазена и през следващия програмен период 2014—2020 г., ЕСП отправи редица препоръки с оглед извличане на допълнителни предимства от прилагането на програмата на ниво ЕС.

ЕСП констатира, че само някои от одитираните проекти са повишили значително икономическата стойност на горите — или чрез подобряване на стойността на земята (изграждане на горски пътеки и пътища), или чрез подобряване на стойността на насажденията (лесовъдни операции като резитба или прореждане). Бяха разкрити също така случаи на несъразмерно високо публично подпомагане.

Предвид резултатите от изпълняваната понастоящем програма, ЕСП препоръчва Комисията да я преработи изцяло, най-напред като определи значението на „икономическа стойност на горите“ и като оцени нуждите на ЕС от предоставяне на помощ за увеличаване на икономическата стойност, както и като определи ясно основните характеристики, така че помощта от ЕС да бъде насочена към удовлетворяване на тези нужди. ЕСП също така призовава държавите членки да въведат подходящи процедури, така че подпомагането да е ефективно за реалното увеличаване на икономическата стойност на горските райони, в които се осъществяват инвестициите.

ЕСП установи, че държавите членки не са определили и не са изискали от бенефициентите да определят стойността на горските райони преди и след инвестициите. Това затруднява значително оценката на това дали помощта на ЕС е довела до увеличаване на стойността.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад (СД 08/2013) е озаглавен „Подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за подобряване на икономическата стойност на горите“. ЕСП извърши оценка на това дали помощта за развитие на селските райони, насочена към подобряване на икономическата стойност на горите, се управлява ефективно и ефикасно. Одитът обхвана както Европейската комисия, така и избрани държави членки (Испания (Галисия), Италия (Тоскана), Унгария, Австрия и Словения), на които се дължат повече от 50 % от декларираните разходи.

Одитът установи недостатъци в концепцията на мярката, които значително възпрепятстват нейното успешно прилагане — на равнището на Комисията ситуацията в сектора на горското стопанство в ЕС не е била специално анализирана, с цел да се обоснове предложението за конкретно финансово подпомагане за подобряване на икономическата стойност на горите, принадлежащи на частни собственици или общини. Освен това основните характеристики на мярката не са определени в правните разпоредби, и по-специално значението на „икономическа стойност на горите“ и какво представлява „горско стопанство“. При това държавите членки са определили по различен начин размера на горското стопанство, над който се изисква план за управление на горите.

ЕСП констатира, че само някои от одитираните проекти са повишили значително икономическата стойност на горите — или чрез подобряване на стойността на земята (изграждане на горски пътеки и пътища) или чрез подобряване на стойността на насажденията (лесовъдни операции като резитба или прореждане).

Предвид резултатите от изпълняваната понастоящем програма, ЕСП препоръчва:

Комисията да определи и оцени нуждите на ЕС от увеличаване на икономическата стойност на горите, да определи ясно основните характеристики, така че подпомагането от ЕС да бъде насочено към удовлетворяване на тези нужди, и по този начин да създаде допълнителни предимства от реализирането на мярката на ниво ЕС.

Държавите членки да опишат по подходящ начин в своите програми за развитие на селските райони икономическите нужди и възможности на различните видове горски райони и бенефициенти, да подобрят управлението на горите, като предвидят разработване на планове за управление на горите за по-голямата част от горските стопанства и насърчаване на сертифицирането на горските райони, да определят подходящи изисквания, за да се гарантира, че помощта за горското стопанство в рамките на политиката за развитие на селските райони е последователна, съответства на разпоредбите за държавна помощ и постига максимална ефективност, да въведат подходящи процедури, така че подпомагането да е ефективно за реалното увеличаване на икономическата стойност на горските райони, в които се осъществяват инвестициите.

Комисията следва да подобри мониторинга на мярката, за да гарантира, че държавите членки я прилагат в съответствие с поставените конкретни цели. По-конкретно, държавите членки следва да изискват от бенефициентите да предоставят подробна информация за стойността на своите горски площи както преди, така и след финансираните инвестиции, а от управляващите органи следва да се изисква да потвърждават тези стойности.

За контакт:

Aidas Palubinskas

Пресслужба на Европейската сметна палата

офис: +352 4398 45410 мобилен: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar