Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/25

Luxemburg 17. septembra 2013

Finančné prostriedky EÚ na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva dosahujú efektívny pomer medzi kvalitou a nákladmi len v obmedzenom rozsahu, hovoria audítori EÚ

Hybnou silou členských štátov bola často skôr potreba čerpať pridelený rozpočet než posúdenie primeranosti samotných diverzifikačných projektov. V niektorých členských štátoch sa financovali všetky oprávnené projekty, ak bol k dispozícii dostatok rozpočtových prostriedkov, bez ohľadu na hodnotenie týchto projektov z hľadiska účinnosti a efektívnosti. Neskôr, keď bolo finančných prostriedkov menej, sa zamietali lepšie projekty.

Cieľom výdavkov EÚ v rámci rozvoja vidieka na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva je riešiť problémy zistené vo vidieckych oblastiach, ako napríklad vyľudňovanie vidieka, nedostatok hospodárskych príležitostí a nezamestnanosť. Finančné prostriedky sa poskytujú ľuďom a vidieckym podnikom na projekty s cieľom podporiť rast, zamestnanosť a udržateľný rozvoj. Plánované výdavky EÚ na tieto opatrenia na obdobie 2007 – 2013 predstavovali 5 mld. EUR a 2 mld. EUR sa takisto vyčlenili z vnútroštátnych finančných prostriedkov členských štátov. Audit sa týkal zodpovedností Komisie a šiestich členských štátov (Českej republiky, Francúzska – Akvitánie, Talianska – Kampánie, Poľska, Švédska (Västra Götaland) a Spojeného kráľovstva − Anglicka (Yorkshire a Humber).

Zastrešujúca priorita vytvárania pracovných miest nebola náležite zameraná. Zavedené spôsoby monitorovania a hodnotenia neumožnili získať skutočný obraz o pracovných miestach vytvorených a udržaných prostredníctvom týchto opatrení. Z kontrolovanej vzorky projektov vyplynulo, že projekty, ktorých cieľom bolo vytváranie pracovných miest, dosiahli len mierny úspech.

V mnohých prípadoch audítori EÚ zistili, že projekty by pokračovali aj bez financovania EÚ, čo viedlo k neefektívnemu využitiu obmedzených finančných prostriedkov EÚ. Prostredníctvom kontrol primeranosti nákladov, ktoré vykonávali členské štáty, sa dostatočne nezmenšilo riziko prečerpania. Okrem toho sa zaznamenali prípady nadmernej administratívnej záťaže a omeškania platieb.

„Skutočnosť, že kontrolované členské štáty a regióny neurčili jasne, čo si želajú dosiahnuť, poukazuje na stratégiu, ktorej hybnou silou je skôr dopyt ako cieľ. V praxi to viedlo k situáciám, že takmer akýkoľvek projekt bolo možné zaradiť k stanoveným cieľom“, povedal Ján Kinšt, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Názov tejto osobitnej správy (č. 6/2013) je „Dosiahli členské štáty a Komisia prostredníctvom opatrení na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva efektívny pomer medzi kvalitou a nákladmi?“ Európsky dvor audítorov posúdil, či sa tieto opatrenia navrhli a realizovali tak, aby účinne prispeli k rastu a zamestnanosti a či sa na financovanie vybrali najúčinnejšie a najefektívnejšie projekty. Okrem toho Dvor audítorov preskúmal, či sa prostredníctvom dostupných informácií o monitorovaní a hodnotení poskytli spoľahlivé, úplné a včasné informácie o výsledkoch opatrení.

Auditom sa zistilo, že celkovo Komisia a členské štáty dosiahli prostredníctvom opatrení na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva efektívny pomer medzi kvalitou a nákladmi len v obmedzenom rozsahu, keďže pomoc sa systematicky nenasmerovala k projektom, prostredníctvom ktorých by sa najpravdepodobnejšie dosiahol účel opatrení.

Dôvodom bola skutočnosť, že chýbala jasná potreba pomoci alebo sa nestanovili konkrétne ciele v programoch rozvoja vidieka (PRV), prijali sa všeobecné kritériá oprávnenosti, na základe ktorých sa projekty neobmedzili len na tie projekty, prostredníctvom ktorých by sa najpravdepodobnejšie dosiahla diverzifikácia, a kritériá výberu, na základe ktorých sa nevyberali najúčinnejšie projekty alebo ktoré sa vôbec neuplatňovali. Hybnou silou výberu projektov bola veľmi často, a najmä na začiatku programového obdobia, potreba použiť pridelené rozpočtové prostriedky a nie kvalita projektov. V niektorých členských štátoch sa financovali všetky oprávnené projekty, ak bol k dispozícii dostatok rozpočtových prostriedkov, bez ohľadu na hodnotenie projektov.

Dvor audítorov preto odporúča:

Členské štáty by mali vo svojich programoch rozvoja vidieka jasne určiť, ako a prečo prispeje verejná pomoc v oblasti investícií do nepoľnohospodárskych činností k náprave napríklad zlyhania trhu súvisiaceho s prekážkami zamestnanosti a rastu. V súvislosti s týmito potrebami by preto členské štáty mali stanoviť konkrétne a merateľné ciele. Komisia by mala schváliť len tie PRV, ktoré predstavujú opodstatnené a komplexné stratégie s jednoznačným odôvodnením preukazujúcim, ako pomoc v rámci politiky prispeje k strategickým cieľom vytvorenia podmienok pre rast a pracovné príležitosti.

Členské štáty by mali stanoviť a dôsledne uplatňovať kritériá na zabezpečenie výberu najefektívnejších, trvalo udržateľných projektov vzhľadom na konkrétne ciele členských štátov. Komisia by mala zabezpečiť správne a nepretržité uplatňovanie týchto kritérií, nielen v prípadoch nedostatku rozpočtových prostriedkov.

Komisia a členské štáty by mali podporovať prijatie overených postupov v súvislosti so zmiernením rizík mŕtvej váhy a presunu. Komisia by mala podporiť členské štáty, aby prijali postup, na základe ktorého by boli výdavky na investície oprávnené až odo dňa schválenia grantu.

Komisia by mala zabezpečiť, aby členské štáty mali účinné systémy na vykonávanie kontrol primeranosti nákladov.

Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa v nasledujúcom programovom období získali relevantné a spoľahlivé informácie s cieľom umožniť riadenie a monitorovanie opatrenia a preukázať, v akom rozsahu poskytnutá pomoc prispieva k dosiahnutiu priorít EÚ. Ciele v oblasti vytvárania pracovných miest by mali byť reálne a počet vytvorených pracovných miest by sa mal presne monitorovať, opatrenia by sa mali v programovom období lepšie riadiť, a to najmä v prípade, keď je zrejmé, že stanovené ciele sa nedosiahnu.

Komisia a členské štáty by mali zvýšiť svoje úsilie o zníženie administratívnej záťaže a zabezpečenie realizácie platieb v primeranej lehote.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pracovník tlačového oddelenie Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar