Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/25

Luksemburgā, 2013. gada 17. septembrī

ES līdzekļu izlietojums lauku ekonomikas dažādošanai ir bijis tikai daļēji rentabls”, secina ES revidenti

Dalībvalstis bieži vien virzīja vajadzība izlietot piešķirto budžetu, nevis pašām izvērtēt, cik piemēroti ir dažādošanas projekti. Dažās dalībvalstīs tika finansēti visi attiecināmie projekti, ja bija pieejami pietiekami budžeta līdzekļi, neatkarīgi no tā, kā bija novērtēta projekta lietderība un efektivitāte. Tikai vēlāk, kad finansējums bija ierobežots, noraidīti tika pat labāki projekti.

ES lauku attīstības izdevumi lauku ekonomikas dažādošanai ir paredzēti, lai risinātu lauku rajonos apzinātās problēmas, kas ir lauku iedzīvotāju skaita samazināšanās, šauras ekonomiskās iespējas un bezdarbs. Finansējumu piešķir cilvēkiem un lauku uzņēmējdarbībai projektiem, kas palīdz atbalstīt izaugsmi, nodarbinātību un ilgtspējīgu attīstību. ES ir plānojusi izdot šiem pasākumiem 5 miljardus EUR 2007.–2013. gadā, kā arī tiem piešķirti vēl 2 miljardi EUR no dalībvalstu fondiem. Revīzija aptvēra Komisijas pienākumus un sešas dalībvalstis (Čehijas Republika, Francijā — Akvitānija, Itālijā — Kampānija, Polija, Zviedrija (Vesterjētlande) un Apvienotajā Karalistē — Anglija (Jorkšīra un Hambera)).

Galvenajai prioritātei — darbavietu radīšanai — nebija pievērsta pienācīga uzmanība. Ieviestās uzraudzības un vērtēšanas metodes neļāva iegūt skaidru priekšstatu par darbavietām, kas izveidotas un saglabātas ar šiem pasākumiem. Revidēto projektu piemērs liecināja, ka tie tikai ar viduvējiem panākumiem veidoja nodarbinātību, kuras radīšanai tie bija paredzēti.

Daudzos gadījumos ES revidenti konstatēja, ka šie projekti būtu īstenoti arī bez ES finansējuma, tādējādi ierobežotie ES līdzekļi bija nelietderīgi izlietoti. Dalībvalstu pārbaudes par projektu izmaksu pamatotību nepietiekami samazināja pārtēriņa risku. Turklāt tika konstatēti pārmērīgas administratīvās slodzes un kavētu maksājumu piemēri.

“Tas, ka revidētās dalībvalstis un reģioni nav skaidri formulējuši, ko vēlas sasniegt, norāda uz stratēģiju, ko nosaka pieprasījums, nevis mērķi. Praktiskā aspektā tas noveda pie situācijas, kad gandrīz jebkura veida projektu varēja uzskatīt par atbilstošu izvirzītajiem mērķiem,” teica par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Jans Kinšts [Jan Kinšt].

Piezīmes izdevējiem:

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 6/2013 “Vai dalībvalstis un Komisija ir lietderīgi izmantojušas finanšu līdzekļus, īstenojot lauku ekonomikas dažādošanas pasākumus” Eiropas Revīzijas palāta vērtēja, vai pasākumi bija plānoti un īstenoti tā, lai sniegtu efektīvu ieguldījumu izaugsmē un darbavietu radīšanā, un vai finansēšanai bija izraudzīti visefektīvākie un vislietderīgākie projekti. Turklāt Palāta novērtēja, vai pieejamā uzraudzības un novērtēšanas informācija sniedz ticamus, pilnīgus un savlaicīgus datus par pasākumu rezultātiem.

Revīzijā konstatēja, ka Komisija un dalībvalstis kopumā ir tikai daļēji lietderīgi izmantojušas finanšu līdzekļus lauku ekonomikas dažādošanas pasākumiem, jo atbalsts netika regulāri piešķirts projektiem, kas bija visvairāk piemēroti pasākumu mērķu sasniegšanai.

Tas notika tāpēc, ka trūka skaidri formulētu vajadzību pēc intervences pasākumiem vai īpašu lauku attīstības programmās nospraustu mērķu. Tika pieņemti pārāk plaši attiecināmības kritēriji, kas neaprobežojās ar projektiem, kuri bija visvairāk piemēroti, lai panāktu dažādošanu, kā arī atlases kritēriji, saskaņā ar kuriem netika izvēlēti visefektīvākie projekti, vai arī atlases kritēriji vispār netika piemēroti. Pārāk bieži, un jo īpaši plānošanas perioda sākumā, projektu atlasi galvenokārt motivēja vajadzība iztērēt piešķirtos budžeta līdzekļus, nevis pašu projektu kvalitāte. Dažās dalībvalstīs tika finansēti visi atbilstīgie projekti, ja bija pieejami pietiekami budžeta līdzekļi, neatkarīgi no projektu novērtējuma.

Tāpēc ERP sniedza turpmāk minētos ieteikumus.

Lauku attīstības programmās dalībvalstīm ir skaidri jānorāda, kā un kāpēc publiskā intervence ieguldījumu pasākumos, kas nav saistīti ar lauksaimniecību, palīdzēs novērst, piemēram, tirgus nepilnības, ko izraisījuši šķēršļi nodarbinātībai un izaugsmei. Saistībā ar šīm vajadzībām dalībvalstīm jānosaka konkrēti un izmērāmi mērķi. Komisijai jāapstiprina tikai tās LAP, kas piedāvā motivētas un visaptverošas stratēģijas ar skaidru pamatojumu, kurš parāda, kādā veidā politikas intervence dos ieguldījumu stratēģiskajos mērķos radīt izaugsmes nosacījumus un nodarbinātības iespējas.

Dalībvalstīm ir jāizstrādā un konsekventi jāpiemēro kritēriji, lai savu īpašo mērķu sasniegšanai nodrošinātu visefektīvāko un ilgtspējīgāko projektu atlasi. Komisijai jānodrošina, ka šie kritēriji tiek pareizi un konsekventi piemēroti, ne tikai nepietiekama budžeta gadījumā.

Komisijai un dalībvalstīm jāveicina paraugprakse liekās palīdzības un aizstāšanas riska mazināšanai. Komisijai jāmudina dalībvalstis pieņemt tādu praksi, saskaņā ar kuru ieguldījumu izdevumi būtu attiecināmi tikai no dotācijas apstiprināšanas dienas.

Komisijai jānodrošina, lai dalībvalstīm būtu efektīvas sistēmas izmaksu pamatotības pārbaudēm.

Komisijai un dalībvalstīm jānodrošina, ka par nākamo plānošanas periodu tiek iegūta būtiska un ticama informācija, lai atvieglotu pasākumu pārvaldību un uzraudzību un parādītu, kādā apmērā attiecīgais atbalsts palīdz īstenot ES prioritātes. Darbavietu radīšanas mērķiem jābūt reāli sasniedzamiem, un izveidoto darbavietu skaitam — precīzi uzraudzītam. Visā plānošanas periodā pasākumi ir labāk jāpārvalda, jo īpaši tad, ja kļūst skaidrs, ka izvirzītie mērķi netiks sasniegti.

Komisijai un dalībvalstīm jāpieliek lielākas pūles, lai mazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu, ka maksājumi tiek veikti saprātīgā laikposmā.

Eiropas Revīzijas palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352:621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar