Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/25

Lucemburk 17. září 2013

Prostředky EU na diverzifikaci hospodářství venkova jsou vynakládány jen s omezenou efektivností, tvrdí auditoři EU.

Členské státy byly často vedeny spíše nutností utratit přidělený rozpočet než vyhodnocenou vhodností diverzifikačních projektů samotných. V některých členských státech byly financovány všechny způsobilé projekty, jestliže byl k dispozici dostatečný rozpočet, bez ohledu na to, jak byla posouzena účelnost a efektivita daného projektu. Teprve později, kdy se financování začalo nedostávat, byly projekty zamítány, a to i lepší.

Výdaje EU na rozvoj venkova určené na diverzifikaci jeho hospodářství mají řešit zjištěné problémy venkovských oblastí, jako je vylidňování, nedostatek ekonomických příležitostí a nezaměstnanost. Z těchto výdajů se osobám a venkovským podnikům poskytuje financování na podporu růstu, zaměstnanosti a udržitelného rozvoje. Plánované výdaje EU na tato opatření činily 5 miliard EUR pro období 2007–2013 a další 2 miliardy EUR byly vyhrazeny z vnitrostátních finančních prostředků členských států. Audit zahrnul Komisi a její úkoly a šest členských států (Českou republiku, Francii (Akvitánsko), Itálii (Kampánii), Polsko, Švédsko (Västra Götaland) a Spojené království – Anglii (Yorkshire a Humberside).

Opatření nebyla dobře zacílena na zastřešující prioritu spočívající v tvorbě pracovních míst. Zavedené metody monitorování a hodnocení neumožňovaly zjistit skutečný stav vytvořených a zachovaných pracovních míst. Ze vzorku kontrolovaných projektů vyplývá, že při předpokládané tvorbě zaměstnanosti byly úspěšné jen v menší míře.

Auditoři EU v mnoha případech zjistili, že projekty by byly spuštěny i bez financování EU, omezené prostředky EU byly tudíž použity neefektivně. Kontroly členských států zaměřené na přiměřenost projektových nákladů dostatečně nesnižovaly riziko nadměrných výdajů. Byly také zjištěny případy přílišné administrativní zátěže a prodlení v platbách.

„Skutečnost, že kontrolované členské státy a regiony jasně neupřesnily, čeho chtějí dosáhnout, svědčí o strategii, která je vedena spíše poptávkou než cíli. V praxi to vedlo ke stavu, kdy stanoveným cílům mohl vyhovět téměř jakýkoli druh projektu“, uvedl člen EÚD odpovědný za zprávu Jan Kinšt.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (6/2013) se nazývá „Dosáhly členské státy a Komise prostřednictvím opatření pro diverzifikaci hospodářství venkova efektivnosti nákladů?“. Účetní dvůr posuzoval, zda byla opatření navržena a prováděna takovým způsobem, aby účelně přispěla k růstu a zaměstnanosti, a zda byly pro financování zvoleny nejúčelnější a nejefektivnější projekty. Dále Účetní dvůr posuzoval, zda dostupné údaje z monitorování a hodnocení obsahovaly spolehlivé, úplné a včasné informace o výsledcích opatření.

Auditoři dospěli k závěru, že celkově Komise a členské státy dosáhly prostřednictvím opatření k diverzifikaci hospodářství venkova efektivnosti nákladů jen v omezené míře, protože podpora nebyla systematicky směrována do projektů, u nichž existovala nejvyšší pravděpodobnost dosažení účelu opatření.

Důvodem byla neexistence jasně stanovených potřeb intervence nebo specifických cílů vytyčených v plánech rozvoje venkova (PRV), široká kritéria způsobilosti, která neomezovala projekty na ty, u nichž byla nejvyšší pravděpodobnost dosažení diverzifikace, a výběrová kritéria, která nevedla k výběru nejúčelnějšího projektu nebo nebyla vůbec uplatňována. Příliš často, a zvláště na počátku programového období, byl výběr projektů veden spíše nutností utratit přidělený rozpočet než kvalitou projektů samotných. V některých členských státech byly financovány všechny způsobilé projekty, jestliže byl k dispozici dostatečný rozpočet, bez ohledu na to, jak byl daný projekt posouzen.

Účetní dvůr proto předložil tato doporučení:

Ve svých programech rozvoje venkova by členské státy měly jasně určit, jak a proč pomohou veřejné intervence do nezemědělských činností napravit například selhání trhu související s překážkami zaměstnanosti a růstu. Členské státy by pak pro tyto potřeby měly stanovit konkrétní a měřitelné cíle. Komise by měla schvalovat pouze ty PRV, které představují odůvodněné a komplexní strategie s jasnou logikou a které ukazují, jak veřejná intervence přispěje ke strategickým cílům, které spočívají v tvorbě podmínek pro růst a pracovních příležitostí.

Členské státy by měly stanovit a důsledně uplatňovat kritéria, která zajistí výběr nejúčelnějších, udržitelných projektů týkajících se konkrétních cílů členských států. Komise by měla zajistit, aby byla tato kritéria uplatňována správně a soustavně, nikoli jen v případech nedostatku rozpočtových prostředků.

Komise a členské státy by měly prosazovat osvojování osvědčených postupů, které vedou ke zmírňování rizik efektu mrtvé váhy a přesunu. Komise by měla členské státy pobízet k přijetí takové praxe, při níž by výdaje na investice byly způsobilé teprve k datu schválení grantu.

Komise by měla zajistit, aby členské státy měly účinné systémy pro kontroly přiměřenosti nákladů.

Komise a členské státy by měly zajistit, aby v nadcházejícím programovém období byly k dispozici relevantní a spolehlivé informace, které usnadní řízení a monitorování opatření a prokáží rozsah, v němž poskytnutá pomoc přispívá k dosahování priorit EU. Cíle tvorby pracovních míst by měly být realistické a počty vytvořených pracovních míst by měly být přesně monitorovány, opatření by měla být lépe řízena po celé programové období, a to zejména pokud bude zjevné, že stanovených cílů nebude dosaženo.

Komise a členské státy by se měly více snažit snižovat administrativní zátěž a zajišťovat, aby byly platby prováděny v přiměřených lhůtách.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar