Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/13/24

Luksemburg, 10 września 2013 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY
Czy państwa członkowskie oraz Komisja zapewniły optymalne wykorzystanie środków przy realizacji działań w zakresie różnicowania gospodarki wiejskiej?

Wydatki UE przeznaczone na różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich mają na celu rozwiązywanie stwierdzonych problemów tych obszarów, takich jak wyludnienie, brak możliwości gospodarczych oraz bezrobocie. W ramach tych wydatków mieszkańcy wsi i przedsiębiorstwa wiejskie mają dostęp do środków na realizację projektów, co ma na celu wspieranie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz zrównoważonego rozwoju.

Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenił, czy koncepcja i realizacja tych działań skutecznie przyczyniły się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz czy wsparcia udzielano najbardziej skutecznym i wydajnym projektom. Ponadto Trybunał ocenił, czy informacje pochodzące z monitorowania oraz oceny zapewniły wiarygodne, kompletne i aktualne dane na temat wyników działań.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Jan Kinšt (CZ), członek Trybunału.


TERMIN wtorek, 17 września 2013 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 22 językach urzędowych.

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar