Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI,

ECA/13/24

Liuksemburgas, 2013 m. rugsėjo 10 d.

KVIETIMAS - INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Ar valstybės narės ir Komisija pasiekė, kad kaimo ekonomikos įvairinimo priemonės būtų ekonomiškai naudingos?

Kaimo ekonomikos įvairinimui skirtos ES kaimo plėtros išlaidos yra skirtos spręsti tokias kaimo problemas kaip gyventojų skaičiaus mažėjimas, ekonominių galimybių stoka ir nedarbas. Jomis finansuojami asmenys ir kaimo įmonės vykdančios projektus, padedančius remti augimą, užimtumą ir tvarų vystymąsi kaimo vietovėse.

Audito Rūmai įvertino, ar šios priemonės buvo sukurtos tokios ir įgyvendinamos taip, kad jomis būtų veiksmingai skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, ir ar finansuoti buvo pasirinkti patys veiksmingiausi bei efektyviausi projektai. Audito Rūmai taip pat įvertino, ar, remiantis turima stebėjimo ir vertinimo informacija, buvo gauta patikima, išsami ir savalaikė informacija apie šių priemonių įgyvendinimo rezultatus.

Pagrindinesataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Audito Rūmų narys Jan Kinšt (CZ).


DATA IR LAIKAS Pirmadienis, 2013 m. rugsėjo 17 d. 10:30 val.

VIETA The RESIDENCE PALACE - Tarptautinis spaudos centras
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje, www.eca.europa.eu, 22 oficialiosiomis kalbomis.

Verčiama bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar