Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/13/24

Люксембург, 10 септември 2013 г.

ПОКАНА — ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Постигнали ли са държавите членки и Комисията икономическа ефективност чрез мерките за разнообразяване на икономиката в селските райони?

Целта на политиката на ЕС за развитие на селските райони е да решава проблеми като обезлюдяване, ограничени икономически възможности и безработица. В рамките на тази политика се предоставя финансиране на хора и предприятия в селските райони за проекти за подпомагане на растежа, заетостта и устойчивото развитие.

Европейската сметна палата извърши оценка на това дали мерките са разработени и приложени по начин, който води до техния активен принос за растежа и заетостта, както и дали са били избрани най-ефективните и ефикасни проекти за финансиране. Освен това Сметната палата разгледа дали наличните данни от извършваните мониторинг и оценка са предоставили надеждна, пълна и своевременна информация за резултатите от мерките.

Основните заключения и препоръки ще бъдат представени пред пресата от г-н Jan Kinšt (CZ), член на Сметната палата.


ДАТА И ЧАС вторник, 17 септември 2013 г., 10:30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155,
rue de la Loi, 1040 BrusselsBelgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Палатата, www.eca.europa.eu, на 22 официални езика.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar