Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/23

Luxemburg den 16 juli 2013

Avsluta ”ineffektiva” program som ställer om godstrafik från väg till järnväg, säger EU:s revisorer

Marco Polo-programmen, som syftar till att ställa om godstrafik från väg till andra transportsätt, har inte varit ändamålsenliga och bör avbrytas i sin nuvarande utformning, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. ”Enkelt uttryckt var programmen inte ändamålsenliga eftersom de inte uppnådde sina mål, de hade en liten effekt när det gällde att ställa om godstrafiken från väg till andra transportsätt och det finns inga uppgifter som gör att man kan bedöma om de politiska målen har uppnåtts (t.ex. miljövinster)”, sade Ville Itälä, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten.

Sedan 2003 har Marco Polo-programmen I och II finansierat transporttjänstprojekt som ställer om godstransporter från väg till järnväg, inre vattenvägar och närsjöfart. Programmen har varit en del av målet för EU:s transportpolitik som är att utveckla alternativ till godstransporter enbart på väg. Syftet med detta allmänt erkända mål är att minska den internationella godstrafiken på väg och på så sätt öka godstransportens miljöprestanda, minska trafikstockningar och öka trafiksäkerheten.

Men vid revisionen konstaterades att det inte lades fram tillräckligt många relevanta projektförslag eftersom marknadssituationen och programreglerna avskräckte aktörer från att dra nytta av stödordningen. Hälften av de granskade projekten var hållbara endast i begränsad utsträckning. Ett av de viktigaste granskningsresultaten var att det fanns allvarliga tecken på ”dödviktseffekter” – det vill säga att projekten skulle ha påbörjats också utan EU-finansiering. 13 av de 16 stödmottagare som granskades bekräftade att de skulle ha påbörjat och drivit transporttjänsten också utan bidrag. Dessutom fanns det inga tillförlitliga uppgifter som gjorde att man kunde bedöma vinsterna vad gäller godstransportens miljöpåverkan, trafikstockningarna och trafiksäkerheten.

Med tanke på de aktuella programmens resultat rekommenderar revisionsrätten att man upphör med EU-finansiering till transporttjänster som har samma utformning som Marco Polo-programmen. I framtiden bör man sätta som villkor för finansiering att en konsekvensbedömning görs på förhand som visar om och i vilken omfattning det finns ett europeiskt mervärde. Det skulle innebära att man gör en ingående analys av den potentiella efterfrågan och bästa praxis i medlemsstaterna.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 3/2013 Har Marco Polo-programmen varit ändamålsenliga när det gäller att ställa om trafik från väg till andra transportsätt? bedömde revisionsrätten om kommissionen hade planerat programmen och förvaltade och övervakade dem på ett sådant sätt att de blev så ändamålsenliga som möjligt och om de finansierade projekten var ändamålsenliga. Granskningsarbetet var främst inriktat på programmen och innefattade en analys av konsekvensbedömningar, utvärderingar och enkätresultat, utvärderingar av projektförslag, skrivbordsgranskningar av övervakningen av undertecknade bidragsöverenskommelser och en enkät bland ledamöterna i Marco Polo-programmens kommitté för nationella stödordningar. Detta arbete på programnivå kompletterades med en kontroll på plats av resultatet av 16 avslutade trafikomställningsprojekt, åtta inom varje program (MP I, som löpte från 2003–2006, och MP II, som löper från 2007–2013).

Revisionsrätten konstaterade att programmen inte var ändamålsenliga: den output som uppnåddes motsvarade inte de mål som EU:s politiker hade fastställt och effekten var liten när det gällde att ställa om godstrafiken från väg till andra transportsätt. Vidare fanns det inga tillförlitliga uppgifter som gjorde att man kunde bedöma vinsterna vad gäller godstransportens miljöpåverkan, trafikstockningarna och trafiksäkerheten. Det lämnades inte in tillräckligt många projektförslag av god kvalitet eftersom programmen var dåligt utformade för företag, och den krångliga förvaltningen och svårigheter med genomförandet fick stödmottagarna att besluta att antingen avstå från att genomföra godkända projekt, avbryta dem i förtid eller stryka eller reducera tillämpningsområdet för den finansierade tjänsten när projektperioden var slut. Detta ledde till dåliga projektresultat och dålig hållbarhet i de finansierade transporttjänsterna. Dessutom är de blygsamma kvantiteter som rapporterats som omställda från väg till andra transportsätt osäkra och inbegriper projekt med dödviktseffekt.

Kommissionen har visserligen förbättrat den löpande förvaltningen av programmen med tiden, men den har inte gjort någon grundlig bedömning av programmens marknadspotential att uppnå de politiska målen, den beaktade inte ny utveckling och vidtog inte korrigerande åtgärder i tid för att komma till rätta med de uppenbara bristerna i programutformningen.

Med tanke på de aktuella programmens resultat rekommenderar revisionsrätten rådet, Europaparlamentet och kommissionen att överväga att avbryta EU:s finansiering till godstransporttjänster som använder sig av samma utformning som Marco Polo-programmen (stimulans av utbudet uppifrån och ner (top-down supply-push), vilket framför allt ledde till de brister som konstateras i denna rapport (otillräckligt marknadsutnyttjande, inga bevis för att målen har uppnåtts, stor administrativ börda, dålig hållbarhet och dödviktseffekter) och att sätta som villkor för fortsatt finansiering att en konsekvensbedömning görs på förhand som visar om och i vilken omfattning det finns ett europeiskt mervärde. Det skulle innebära att man gör en ingående marknadsundersökning av den potentiella efterfrågan och utnyttjar erfarenheterna från och bästa praxis i liknande nationella stödordningar i medlemsstaterna. Bara om en EU-åtgärd på området bedöms kunna bli meningsfull rekommenderar revisionsrätten att kommissionen vidtar en rad åtgärder för att förbättra resultatet i framtida stödordningar.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare vid Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar