Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/23

Luxemburg 16. júla 2013

Ukončite „neúčinné“ programy presunu nákladu z ciest na železnice, hovoria audítori EÚ

Programy Marco Polo, ktorých cieľom je presun nákladu z ciest, sú neúčinné a v ich súčasnej koncepcii by mali byť pozastavené, píše sa v novej správe Európskeho dvora audítorov. „Jednoducho povedané, tieto programy boli neúčinné, pretože nedosiahli svoje ciele, mali malý vplyv na presun nákladnej dopravy z ciest a neboli k dispozícii žiadne údaje na hodnotenie dosiahnutia cieľov tejto politiky (napr. prínosy pre životné prostredie)“, povedal Ville Itälä, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Od roku 2003 sa v rámci programov Marco Polo I a II financujú projekty dopravných služieb, ktorými sa presúva nákladná doprava z cestnej dopravy na železničnú, vnútrozemskú vodnú dopravu a krátku námornú plavbu. Tieto programy sú súčasťou cieľa politiky EÚ v oblasti dopravy vyvinúť alternatívy k riešeniu prepravy nákladu len cestnou dopravou. Týmto všeobecne uznávaným cieľom sa má znížiť medzinárodná cestná nákladná doprava, a tým zlepšiť environmentálne vlastnosti nákladnej dopravy, znížiť cestné dopravné zápchy a zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Počas auditu sa však zistilo, že nebol predložený dostatočný počet relevantných projektov, pretože situácia na trhu a pravidlá programu odrádzali prevádzkovateľov od využívania tohto systému. Udržateľnosť polovice kontrolovaných projektov bola obmedzená. Jedným z hlavných zistení tohto auditu boli vážne náznaky „mŕtvej váhy“ - t. j. projekty by pokračovali aj bez financovania EÚ. V skutočnosti 13 zo 16 kontrolovaných príjemcov potvrdilo, že by začali a prevádzkovali dopravné služby aj bez dotácie. Okrem toho neexistovali spoľahlivé údaje na posúdenie prínosov pre vplyv nákladnej dopravy na životné prostredie, cestné zápchy a bezpečnosť na cestách.

Vzhľadom na výsledky súčasných programov Dvor audítorov navrhuje pozastaviť financovanie EÚ dopravných služieb, ktoré majú rovnakú koncepciu ako programy Marco Polo. V budúcnosti by financovanie malo byť podmienené hodnotením dosahu na začiatku, ktoré preukáže či a do akej miery existuje pridaná hodnota pre EÚ. Jeho súčasťou by mala byť podrobná analýza potenciálneho dopytu a osvedčených postupov členských štátov.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (č. 3/2013) má názov „Boli programy Marco Polo účinné v presune dopravy z ciest?“ Dvor audítorov posúdil, či Komisia naplánovala programy, riadila ich a dohliadala nad nimi takým spôsobom, aby čo najviac zvýšila ich účinnosť, a či boli financované projekty účinné. Audítorská práca sa zamerala najmä na programovú úroveň analýzou hodnotení dosahu, hodnotení a výsledkov prieskumov, hodnotení projektových návrhov, administratívnou kontrolou monitorovania podpísaných dohôd o grante a prieskumom medzi členmi výboru programu Marco Polo (MP) o vnútroštátnych systémoch podpory. Táto programová úroveň bola doplnená o kontrolu výsledkov projektov na mieste v prípade 16 dokončených projektov presunu dopravy, 8 za obidva programy (MP I, ktorý prebiehal v rokoch 2003 až 2006, a MP II, ktorý prebieha od roku 2007 do roku 2013).

Auditom sa zistilo, že programy neboli účinné: dosiahnuté výstupy nespĺňali ciele stanovené politickými orgánmi EÚ a programy mali malý vplyv na presun nákladnej dopravy z ciest. Okrem toho neexistovali spoľahlivé údaje na posúdenie prínosov pre vplyv nákladnej dopravy na životné prostredie, cestné zápchy a bezpečnosť na cestách. Nebol predložený dostatočný počet kvalitných návrhov, pretože programy neboli dobre navrhnuté pre podniky a nepružnosť riadenia a ťažkosti s realizáciou spôsobili, že sa príjemcovia po ukončení projektového obdobia rozhodli buď nerealizovať schválené projekty, predčasne ich pozastaviť, alebo zrušiť či obmedziť rozsah financovaných služieb. V dôsledku toho boli výsledky projektov a udržateľnosť financovaných dopravných služieb zlé. Okrem toho skromné vykázané presunuté množstvá sú neisté a majú mŕtvu váhu.

Hoci Komisia zlepšila v priebehu času každodenné riadenie programov, nezrealizovala základné hodnotenie trhového potenciálu programov na dosiahnutie cieľov politiky; nezvážila nový vývoj a neprijala včasné nápravné opatrenia na nápravu zjavných chýb programov.

Vzhľadom na výsledky súčasných programov Dvor audítorov odporúča Rade, Európskemu parlamentu a Komisii, aby zvážili pozastavenie financovania EÚ tých dopravných služieb, ktoré majú rovnakú koncepciu ako programy Marco Polo („tlak ponuky zhora“), čo viedlo k nedostatkom uvedeným v tejto správe (nedostatočné prijatie na trhu, chýbajúce dôkazy o dosiahnutí cieľov, veľká administratívna záťaž, nedostatočná udržateľnosť a mŕtva váha) a podmienili pokračovanie takéhoto financovania predbežným hodnotením dosahu, ktoré preukáže, či a do akej miery existuje pridaná hodnota pre EÚ. To by znamenalo zrealizovať podrobnú trhovú analýzu potenciálneho dopytu a prevzatie skúseností a osvedčených postupov členských štátov s podobnými vnútroštátnymi systémami podpory. Len v prípade pozitívneho hodnotenia, pokiaľ ide o zmysluplnú akciu EÚ v tejto oblasti, Dvor audítorov odporúča, aby Komisia prijala celý rad opatrení s cieľom posilniť výkonnosť budúcich systémov podpory.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pracovník tlačového oddelenie Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar