Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/23

Luxemburg, 16 iulie 2013

Potrivit auditorului extern al UE, ar trebui să se pună capăt programelor „ineficace” având ca obiect transferarea traficului de mărfuri dinspre rețeaua rutieră către rețeaua feroviară

Conform unui nou raport al Curții de Conturi Europene, programele Marco Polo, destinate să transfere traficul de mărfuri în afara rețelei rutiere, sunt ineficace și nu ar mai trebui continuate în forma actuală în care sunt concepute. „Altfel spus, programele au fost ineficace întrucât nu și‑au atins țintele, au avut un impact redus în transferarea traficului de mărfuri dinspre rețeaua rutieră și nu existau date cu ajutorul cărora să se poată evalua realizarea obiectivelor politicii (de exemplu, beneficiile pentru mediu)”, a declarat domnul Ville Itälä, membrul Curții responsabil de raport.

Începând din 2003, programele Marco Polo I și II finanțează proiecte care au ca obiect servicii de transport și care sunt destinate să transfere transportul de mărfuri dinspre rețeaua rutieră către transportul feroviar, transportul pe căile navigabile interioare și transportul maritim pe distanțe mici. Programele se încadrează în obiectivul politicii de transport a UE referitor la dezvoltarea de alternative la transportul de mărfuri „exclusiv rutier”. Acest obiectiv general acceptat constă în reducerea traficului rutier internațional de mărfuri, ameliorând astfel performanța în materie de mediu a transportului de mărfuri, reducând congestia traficului și îmbunătățind siguranța rutieră.

În urma auditului s‑a constatat însă că nu au fost prezentate suficiente propuneri relevante de proiecte, deoarece situația de pe piață și normele aplicabile în cadrul programului au descurajat operatorii să participe la acesta. De asemenea, jumătate dintre proiectele auditate înregistrau o sustenabilitate limitată. Una dintre principalele constatări ale auditului a fost aceea că existau indicii serioase privind existența unui „efect de balast” (deadweight), ceea ce înseamnă că proiectele ar fi fost derulate chiar și în lipsa finanțării din partea UE. De altfel, 13 dintre cei 16 beneficiari auditați au confirmat faptul că ar fi demarat și ar fi derulat serviciul de transport chiar și în lipsa unui sprijin. În plus, nu existau date fiabile cu ajutorul cărora să se poată evalua beneficiile în ceea ce privește reducerea impactului de mediu al transportului de mărfuri, diminuarea congestiei traficului și ameliorarea siguranței rutiere.

Având în vedere rezultatele programelor actuale, Curtea recomandă stoparea finanțării UE pentru serviciile de transport de mărfuri concepute după același model ca programele Marco Polo. Pe viitor, o astfel de finanțare ar trebui să depindă de realizarea unei evaluări de impact încă de la început, care să arate dacă și în ce măsură există o valoare adăugată a UE. Aceasta ar trebui să implice o analiză detaliată a cererii potențiale și a bunelor practici din statele membre.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

În acest raport special (RS nr. 3/2013), intitulatProgramele Marco Polo au fost eficace în transferarea traficului în afara rețelei rutiere?”, Curtea a evaluat dacă Comisia asigurase o planificare a programelor și dacă gestiona și supraveghea aceste programe astfel încât să le maximizeze eficacitatea, precum și dacă proiectele finanțate erau eficace. Activitatea de audit s‑a concentrat, în principal, la nivel de program, și a implicat analiza unor evaluări de impact, a rezultatelor unor evaluări și ale unor sondaje, a unor evaluări realizate cu privire la propunerile de proiecte, precum și examinări documentare ale modului de monitorizare a acordurilor de grant semnate și interviuri cu membri ai Comitetului pentru programul Marco Polo pe tema sistemelor naționale de sprijin. Această activitate la nivel de program a fost completată cu verificarea la fața locului a realizărilor din cadrul a 16 proiecte de transfer modal finalizate, câte opt proiecte pentru fiecare program (MP I, care s‑a derulat în perioada 2003-2006, și MP II, care se derulează în perioada 2007-2013).

În urma auditului s‑a constatat că programele nu erau eficace: realizările obținute nu au atins țintele stabilite de factorii de decizie ai UE și au avut un impact redus în transferarea traficului de mărfuri dinspre rețeaua rutieră. În plus, nu existau date fiabile cu ajutorul cărora să se poată evalua beneficiile în ceea ce privește reducerea impactului de mediu al transportului de mărfuri, diminuarea congestiei traficului și ameliorarea siguranței rutiere. Nu au fost prezentate suficiente propuneri de calitate, deoarece programele nu erau concepute în mod adecvat pentru firme, iar inflexibilitatea în ceea ce privește gestionarea programului, precum și dificultățile de implementare a acestuia i‑au determinat pe beneficiari să decidă fie să nu implementeze proiectele aprobate, fie să le oprească prematur, fie să anuleze sau să reducă sfera serviciilor finanțate odată ce perioada de derulare a proiectului era încheiată. Proiectele au înregistrat astfel rezultate slabe, iar serviciile de transport finanțate prezentau o sustenabilitate limitată. În plus, există o anumită incertitudine cu privire la cantitățile limitate care erau raportate ca transferate și care includ „efectul de balast”.

Deși Comisia a ameliorat de‑a lungul timpului gestionarea curentă a programelor, aceasta nu a realizat o evaluare fundamentală cu privire la potențialul programelor de a atinge obiectivele politicii, nu a luat în considerare noile evoluții și nu a adoptat la timp măsuri corective pentru a soluționa problema deficiențelor manifeste de concepție a programului.

Având în vedere rezultatele programelor actuale, Curtea recomandă Consiliului, Parlamentului European și Comisiei să ia în considerare stoparea finanțării UE pentru serviciile de transport de mărfuri concepute după același model ca programele Marco Polo [prin „stimularea ofertei de sus în jos” („top-down supply-push”], care a condus în special la deficiențele identificate în acest raport (implicare insuficientă a pieței, lipsa dovezilor cu privire la realizarea obiectivelor, sarcină administrativă ridicată, sustenabilitate limitată și efect de balast). De asemenea, Curtea recomandă condiționarea continuării unei asemenea finanțări de realizarea unei evaluări de impact ex ante care să arate dacă și în ce măsură există o valoare adăugată a UE. Aceasta ar presupune realizarea unei analize de piață detaliate cu privire la cererea potențială, precum și preluarea experienței și a bunelor practici din cadrul sistemelor naționale de sprijin similare existente în statele membre. Doar în eventualitatea unei evaluări pozitive cu privire la eficacitatea acțiunii UE în acest domeniu, Curtea recomandă Comisiei să întreprindă o serie de acțiuni pentru a consolida performanța în cadrul viitoarelor programe.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar